จุดเด่นบัญชี

มากกว่าการออมเงิน

ได้ทั้งออมเงิน และรับความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุ 20 เท่า สูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท

คุ้มครอง คุ้มค่า

คุ้มครองทันทีตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีเงินฝาก และทุกวันตลอด 24 ชม. ทั่วโลก

สะดวกสบาย

ฝาก/จ่าย/ถอน/โอนเงิน ผ่านช่องทางบริการที่หลากหลาย

คุณสมบัติและเอกสารประกอบการเปิดบัญชี

แค่ออม...ชีวิตก็พร้อม บัญชีเงินฝากที่ให้มากกว่าการออม ด้วยการมอบความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุให้คุณ 20 เท่าของยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีก่อนประสบอุบัติเหตุ 1 วัน สูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อบุคคล สำหรับผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ถึง 69 ปี
การเปิดบัญชีใหม่
 • ผู้ขอเปิดบัญชีต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ถึง 69 ปี โดยเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย และมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
 • เปิดบัญชีได้ 1 บัญชี ต่อรายลูกค้า และในนามบุคคลเดียวเท่านั้น
 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 2,000 บาทขึ้นไป
 • ผู้ขอเปิดบัญชีต้องเป็นผู้มีประวัติสุขภาพดี ไม่เป็นผู้พิการหรือได้รับบาดเจ็บ และไม่เป็นผู้ป่วยโรคร้ายแรง หรือเป็นโรคเรื้อรังในวันเปิดบัญชีและตลอดเวลาที่ยังมีบัญชีอยู่
 • ผู้ขอเปิดบัญชีต้องไม่เป็นผู้ประกอบอาชีพ พนักงานส่งเอกสาร พนักงานดับเพลิง ทหาร ตำรวจ จักรยานยนต์รับจ้าง กรรมกร คนงานเหมืองแร่ คนงานก่อสร้าง อาสาสมัครบรรเทาภัย และชาวประมง

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี

 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรมีรูปถ่ายอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ และมีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
 • คุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุ 20 เท่าของยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีก่อนประสบอุบัติเหตุ 1 วัน สูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อบุคคล
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
 • คุ้มครองทันที ตั้งแต่วันแรกที่เปิดบัญชีเงินฝาก
 • ทำธุรกรรมได้สะดวกผ่านสาขาธนาคาร เครื่องบัวหลวงเอทีเอ็ม เครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ บริการบัวหลวงโฟน บริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง บริการโอนเงินตามคำสั่ง (Standing Order Service)
สิทธิประโยชน์ความคุ้มครองอุบัติเหตุ
 • ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุตามข้อตกลงคุ้มครอง (อ.บ.2) ตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์บัวหลวงเอ็กซ์ตร้า โดยคุ้มครองกรณีการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ แต่ไม่รวมถึงค่ารักษาพยาบาลในทุกกรณี การถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ หรืออุบัติเหตุอื่นๆ ตามข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย
 • ความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุเท่ากับ 20 เท่าของยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชี ก่อนประสบอุบัติเหตุ 1 วัน สูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อบุคคล
 • ความคุ้มครองจะสิ้นสุดลงทันทีเมื่อปิดบัญชี หรือเมื่อเจ้าของบัญชีมีอายุครบ 70 ปี หรือเมื่อเจ้าของบัญชีได้ขอใช้สิทธิเรียกร้องและได้รับค่าสินไหมทดแทนข้อใดข้อหนึ่งตามตารางค่าทดแทนที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับเงินฝากสะสมทรัพย์บัวหลวงเอ็กซ์ตร้า ข้อตกลงคุ้มครอง (อ.บ.2) หรือเมื่อบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ยกเลิกความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับเงินฝากสะสมทรัพย์บัวหลวงเอ็กซ์ตร้า
 • รับประกันภัยโดย บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ข้อตกลงเพิ่มเติมและเงื่อนไขความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับบัญชีเงินฝากบัวหลวงเอ็กซ์ตร้า
เอกสารแสดงผลิตภัณฑ์ บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์
เอกสารเเสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์บัวหลวงเอ็กซ์ตร้า
การคุ้มครองเงินฝาก
ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2564 บัญชีเงินฝากที่เป็นเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศทุกประเภทจะได้รับความคุ้มครองภายใต้ พ.ร.บ. สถาบันคุ้มครองเงินฝากในวงเงิน 1 ล้านบาท ต่อ 1 รายผู้ฝากเงิน ต่อ 1 สถาบันการเงิน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สถาบันคุ้มครองเงินฝาก www.dpa.or.th

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ