จุดเด่นบัญชี

ออมเงินพร้อมหลักประกัน

อุ่นใจกับหลักประกันเพื่อคนที่คุณรักด้วยการคุ้มครองที่เพิ่มค่าจากเงินฝากได้ถึง 10 เท่า

คุ้มครอง คุ้มค่า

คุ้มครองกรณีอุบัติเหตุ วงเงินเอาประกันสูงสุดถึง 5 ล้านบาท แต่จ่ายเบี้ยประกันต่ำ

เลือกการออมได้ด้วยตัวเอง

จะฝากสั้น ฝากยาว เลือกระยะเวลาการฝากด้วยตัวคุณเอง จะ 3 เดือน 6 เดือน หรือ 12 เดือน

คุณสมบัติและเอกสารประกอบการเปิดบัญชี

บัญชีเงินฝากที่มาพร้อมความคุ้มครองให้คุณอุ่นใจ ด้วยแผนความคุ้มครองจากบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ที่คุ้มครองกรณีอุบัติเหตุ วงเงินเอาประกันสูงสุดถึง 5 ล้านบาท สำหรับผู้มีอายุตั้งแต่ 5 ถึง 60 ปี
การเปิดบัญชีใหม่
เปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำ 50,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท โดยคิดค่าเบี้ยประกันร้อยละ 0.5 ต่อปีของจำนวนเงินฝากเมื่อมีการนำดอกเบี้ยเข้าบัญชี และเมื่อเงินฝากครบกำหนดตามระยะเวลาการฝาก คุณสามารถเลือกระยะเวลาฝากได้ว่า 3 เดือน 6 เดือน หรือ 12 เดือน
จุดเด่นของกรมธรรม์ประกันชีวิต
 • คุ้มครองอุบัติเหตุตลอด 24 ชม.
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
 • ไม่จำกัดอาชีพ
 • เบี้ยประกันต่ำ
 • ธนาคารกรุงเทพจะเป็นผู้รับผิดชอบในการนำส่งเบี้ยประกันของคุณให้กับบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด
รายละเอียดบัญชี
 • ให้ความคุ้มครองไม่ว่าจะเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ และทุพพลภาพจากอุบัติเหตุ เพียงท่านมียอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป
 • คุ้มครองโดย บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ภายใต้เงื่อนไข ข้อกำหนด และข้อยกเว้น ของกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มสำหรับผู้ถือบัญชีเงินฝากขวัญบัวหลวง ตามรายละเอียดในหนังสือรับรองการประกันภัยที่ท่านจะได้รับ
 • การประกันชีวิตสำหรับบริการเงินฝากขวัญบัวหลวงเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทกลุ่ม ค่าเบี้ยประกันไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
 • การเปิดบัญชีสามารถเปิดได้มากกว่า 1 บัญชีขึ้นไป แต่จะได้รับความคุ้มครองทุกบัญชีรวมกันไม่ต่ำกว่า 50,000 บาท และไม่เกิน 1,000,000 บาท
สิทธิประโยชน์ในการประกันชีวิตสำหรับเจ้าของบัญชี

ประเภท

ความคุ้มครอง

เสียชีวิตทุกกรณี

20,000 บาท

เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

ได้รับเพิ่มอีก 5 เท่าของยอดเงินฝาก* สูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท

สูญเสียอวัยวะ/สายตา เนื่องจากอุบัติเหตุ

 • สูญเสียนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ของมือข้างเดียวกัน จากมือข้างใดข้างหนึ่ง โดยการตัดออก

 

1.25เท่าของยอดเงินฝาก* สูงสุด 1,250,000 บาท

 • สูญเสียสายตา หรือมือ หรือเท้าข้างใดข้างหนึ่ง

3 เท่าของยอดเงินฝาก* สูงสุด 3,000,000 บาท

 • สูญเสียสายตา หรือมือ หรือเท้า 2 ข้าง หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง รวม 2 อย่างขึ้นไป

5 เท่าของยอดเงินฝาก* สูงสุด 5,000,000 บาท

ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร เนื่องจากอุบัติเหตุ

10 เท่าของจำนวนเงินฝาก* สูงสุด 5,000,000 บาท โดยรับเงิน 1 เท่าทุกปีเป็นระยะเวลา 10 ปี

 

*ยอดเงินฝาก หมายถึง ยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชี 1 วันก่อนวันเสียชีวิต หรือ เกิดอุบัติเหตุ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 50,000 บาท และไม่เกิน 1,000,000 บาท

เอกสารแสดงผลิตภัณฑ์ บัญชีเงินฝากประจำ
เอกสารเเสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ บัญชีเงินฝากประจำขวัญบัวหลวง
ข้อตกลงเพิ่มเติม บัญชีเงินฝากประจำขวัญบัวหลวง
การคุ้มครองเงินฝาก
ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2564 บัญชีเงินฝากที่เป็นเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศทุกประเภทจะได้รับความคุ้มครองภายใต้ พ.ร.บ. สถาบันคุ้มครองเงินฝากในวงเงิน 1 ล้านบาท ต่อ 1 รายผู้ฝากเงิน ต่อ 1 สถาบันการเงิน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สถาบันคุ้มครองเงินฝาก www.dpa.or.th

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ