จุดเด่นบัญชี

ทุกที่ ทุกเวลา

ฝาก โอนได้ดั่งใจ สะดวก ทุกช่องทาง ทุกเวลา

ดอกเบี้ยสูง

รับดอกเบี้ยสม่ำเสมอในอัตราสูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากประจำแบบ 12 เดือน

ปลอดภาษี

ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้จากดอกเบี้ย เมื่อฝากครบตามเงื่อนไข

คุณสมบัติและเอกสารประกอบการเปิดบัญชี

บัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี เพิ่มความอุ่นใจในการออม ให้ทุกเป้าหมายเป็นจริงได้ ด้วยระยะเวลาการฝากตั้งแต่ 24 เดือน 36 เดือน 48 เดือน หรือ 60 เดือน
การเปิดบัญชีใหม่
เพียงฝากประจำเท่ากันทุกเดือน ตั้งแต่ 1,000 บาท ถึง 25,000 บาท และมีจำนวนเงินฝากสูงสุดในบัญชีไม่เกิน 600,000 บาท เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปี คุณก็จะได้รับดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอเป็นดอกเบี้ยทบต้น และไม่ต้องเสียภาษีเงินได้จากดอกเบี้ยจำนวนนี้อีกด้วย
เงื่อนไขการฝากเงิน
ฝากเป็นประจำทุกเดือนในจำนวนที่เท่ากันตามที่ได้ตกลงไว้กับธนาคาร โดยนำฝากเงินประจำเดือนไม่เกินวันสุดท้ายของเดือนนั้นๆ

  • การผิดนัดการฝากเกิน 2 ครั้ง จะไม่ได้รับการยกเว้นภาษี แต่ยังคงได้รับอัตราดอกเบี้ยตามเงื่อนไข
  • การผิดนัดการฝากเกิน 4 ครั้ง ถือว่าผิดสัญญา จะไม่สามารถฝากต่อได้ และต้องปิดบัญชี โดยได้รับดอกเบี้ยเท่ากับร้อยละ 60 ของดอกเบี้ยที่จะได้รับตามสัญญา และจะไม่ได้รับการยกเว้นภาษี
  • การถอนเงินฝากก่อนกำหนด ถือเป็นการปิดบัญชี ซึ่งจะได้รับดอกเบี้ยเท่ากับร้อยละ 60 ของดอกเบี้ยที่จะได้รับตามสัญญา และจะไม่ได้รับการยกเว้นภาษี

ฝากได้สะดวกทั้งที่สาขาธนาคาร เครื่องบัวหลวงเอทีเอ็ม เครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ บริการบัวหลวงโฟน บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง บริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง หรือบริการโอนเงินตามคำสั่ง (Standing Order Service)

หมายเหตุ: บริการฝาก/โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากประจำ และบัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี ผ่านเครื่องบัวหลวงเอทีเอ็ม เครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ บัวหลวงโฟน บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง และบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง ให้บริการระหว่างเวลา 06:00 - 23:00 น.
เอกสารประกอบการเปิดบัญชี
บุคคลไทย
  • บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรมีรูปถ่ายอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัว 13 หลัก

 

บุคคลต่างชาติ
โปรดติดต่อสอบถามข้อมูล ผ่านสาขาธนาคาร
ข้อกำหนดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี
เอกสารแสดงผลิตภัณฑ์ บัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี
เอกสารแสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ บัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี
การคุ้มครองเงินฝาก
ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2564 บัญชีเงินฝากที่เป็นเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศทุกประเภทจะได้รับความคุ้มครองภายใต้ พ.ร.บ. สถาบันคุ้มครองเงินฝากในวงเงิน 1 ล้านบาท ต่อ 1 รายผู้ฝากเงิน ต่อ 1 สถาบันการเงิน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สถาบันคุ้มครองเงินฝาก www.dpa.or.th

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ