ทำไมต้องธนาคารกรุงเทพ

ทุกที่ ทุกเวลา

ฝาก โอนได้ดั่งใจ สะดวก ทุกช่องทาง ทุกเวลา

ดอกเบี้ยสูง

รับดอกเบี้ยสม่ำเสมอในอัตราสูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากประจำแบบ 12 เดือน

ปลอดภาษี

ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้จากดอกเบี้ย เมื่อฝากครบตามเงื่อนไข

คุณสมบัติและเอกสารประกอบการสมัคร

บัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี-บัวหลวงคิดส์ เพิ่มความอุ่นใจให้ทุกช่วงวัยของบุตรหลานในอนาคต ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 14 ปี
การเปิดบัญชีใหม่
เพียงฝากประจำเท่ากันทุกเดือน ตั้งแต่ 500-25,000 บาท และมีจำนวนเงินฝากสูงสุดในบัญชีไม่เกิน 600,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 ปี คุณก็จะได้รับอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าเงินฝากประจำแบบ 12 เดือน และไม่ต้องเสียภาษีเงินได้จากดอกเบี้ยจำนวนนี้อีกด้วย 
เงื่อนไขการฝากเงิน
 • จะต้องเป็นการฝากแบบประจำทุกเดือนในจำนวนที่เท่ากันตามที่ได้ตกลงไว้กับธนาคาร โดยนำฝากเงินประจำเดือนไม่เกินวันทำการสุดท้ายของธนาคารในเดือนนั้น
 • การถอนเงินฝากก่อนกำหนด ถือเป็นการปิดบัญชีซึ่งคุณจะได้รับดอกเบี้ยเท่ากับร้อยละ 60 ของดอกเบี้ย ในอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา และต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 ของดอกเบี้ยที่ได้รับ
 • การได้รับยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่ายและอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับ เมื่อการฝากไม่เป็นไปตามเงื่อนไข (ดูตาราง)

 

จำนวนครั้งที่
ผิดนัดการฝาก

การได้รับยกเว้น
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ดอกเบี้ยที่ได้รับ

เงื่อนไขอื่นๆ

0-2

ได้รับการยกเว้นภาษี
หัก ณ ที่จ่าย

ได้รับดอกเบี้ยตามสัญญา

-

2-4

ไม่ได้รับการยกเว้นภาษี
หัก ณ ที่จ่าย

ได้รับดอกเบี้ยตามสัญญา

-

5+

ไม่ได้รับการยกเว้นภาษี
หัก ณ ที่จ่าย

ได้รับดอกเบี้ยเท่ากับ
ร้อยละ 60 ของดอกเบี้ยที่
จะได้รับตามสัญญา

ปิดบัญชี

 

ฝากได้สะดวกทั้งที่สาขาธนาคาร เครื่องบัวหลวงเอทีเอ็ม เครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ บริการบัวหลวงโฟน บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง บริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง หรือบริการโอนเงินตามคำสั่ง (Standing Order Service)


หมายเหตุ: บริการฝาก/โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากประจำ และบัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี ผ่านเครื่องบัวหลวงเอทีเอ็ม เครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ บัวหลวงโฟน บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง และบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง ให้บริการระหว่างเวลา 06:00 - 23:00 น.
เอกสารประกอบการเปิดบัญชี

บุคคลไทย

1. บิดา/มารดา เป็นผู้ขอเปิดบัญชี

 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ของบิดา/มารดา
 • ทะเบียนบ้านของบุตร

 

2. ผู้ใช้อำนาจปกครองตามคำสั่งศาล เป็นผู้ขอเปิดบัญชี

 • คำสั่งศาลแต่งตั้งผู้ใช้อำนาจปกครอง
 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการการออกให้ที่มีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ของผู้ใช้อำนาจปกครองตามคำสั่งศาล
 • ทะเบียนบ้านของเด็ก


บุคคลต่างชาติ

 • หนังสือเดินทาง (Passport) หรือใบสำคัญถิ่นที่อยู่ หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว ของบิดา/มารดา และบุตร
 • ทะเบียนบ้านของบุตร
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID)
เอกสารแสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ บัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี-บัวหลวงคิดส์
ข้อกำหนดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี - บัวหลวงคิดส์

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน