จุดเด่นบัญชี

ทุกที่ ทุกเวลา

ฝาก โอนได้ดั่งใจ สะดวก ทุกช่องทาง ทุกเวลา

ดอกเบี้ยสูง

รับดอกเบี้ยสม่ำเสมอในอัตราสูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากประจำแบบ 12 เดือน

ปลอดภาษี

ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้จากดอกเบี้ย เมื่อฝากครบตามเงื่อนไข

คุณสมบัติและเอกสารประกอบการเปิดบัญชี

บัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี-บัวหลวงคิดส์ เพิ่มความอุ่นใจให้ทุกช่วงวัยของบุตรหลานในอนาคต ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 14 ปี
การเปิดบัญชีใหม่
เพียงฝากประจำเท่ากันทุกเดือน ตั้งแต่ 500-25,000 บาท และมีจำนวนเงินฝากสูงสุดในบัญชีไม่เกิน 600,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 ปี คุณก็จะได้รับอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าเงินฝากประจำแบบ 12 เดือน และไม่ต้องเสียภาษีเงินได้จากดอกเบี้ยจำนวนนี้อีกด้วย 
เงื่อนไขการฝากเงิน
ฝากเป็นประจำทุกเดือนในจำนวนที่เท่ากันตามที่ได้ตกลงไว้กับธนาคาร โดยนำฝากเงินประจำเดือนไม่เกินวันสุดท้ายของเดือนนั้นๆ

 • การผิดนัดการฝากเกิน 2 ครั้ง จะไม่ได้รับการยกเว้นภาษี แต่ยังคงได้รับอัตราดอกเบี้ยตามเงื่อนไข
 • การผิดนัดการฝากเกิน 4 ครั้ง ถือว่าผิดสัญญา จะไม่สามารถฝากต่อได้ และต้องปิดบัญชี โดยได้รับดอกเบี้ยเท่ากับร้อยละ 60 ของดอกเบี้ยที่จะได้รับตามสัญญา และจะไม่ได้รับการยกเว้นภาษี
 • การถอนเงินฝากก่อนกำหนด ถือเป็นการปิดบัญชี ซึ่งจะได้รับดอกเบี้ยเท่ากับร้อยละ 60 ของดอกเบี้ยที่จะได้รับตามสัญญา และจะไม่ได้รับการยกเว้นภาษี

ฝากได้สะดวกทั้งที่สาขาธนาคาร เครื่องบัวหลวงเอทีเอ็ม เครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ บริการบัวหลวงโฟน บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง บริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง หรือบริการโอนเงินตามคำสั่ง (Standing Order Service)

หมายเหตุ: บริการฝาก/โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากประจำ และบัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี ผ่านเครื่องบัวหลวงเอทีเอ็ม เครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ บัวหลวงโฟน บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง และบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง ให้บริการระหว่างเวลา 06:00 - 23:00 น.
เอกสารประกอบการเปิดบัญชี

บุคคลไทย

1. บิดา/มารดา เป็นผู้ขอเปิดบัญชี

 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ของบิดา/มารดา
 • สูติบัตร/บัตรประจำตัวประชาชนของบุตร (เฉพาะผู้เยาว์อายุ 7-14 ปีที่มีบัตรประจำตัวประชาชน)
 • ทะเบียนบ้านของบิดา/มารดา และบุตร
 • ทะเบียนสมรสของบิดา/มารดา หรือหนังสือรับรองบุตร (กรณีไม่ได้จดทะเบียนสมรส)

 

2. ผู้ใช้อำนาจปกครองตามคำสั่งศาล เป็นผู้ขอเปิดบัญชี

 • คำสั่งศาลแต่งตั้งผู้ใช้อำนาจปกครอง
 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการการออกให้ที่มีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ของผู้ใช้อำนาจปกครองตามคำสั่งศาล
 • สูติบัตร/บัตรประจำตัวประชาชนของเด็ก (เฉพาะผู้เยาว์อายุ 7-14 ปีที่มีบัตรประจำตัวประชาชน)
 • ทะเบียนบ้านของผู้ใช้อำนาจปกครองตามคำสั่งศาล และเด็ก


บุคคลต่างชาติ

โปรดติดต่อสอบถามข้อมูล ผ่านสาขาธนาคาร
ข้อกำหนดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี
เอกสารแสดงผลิตภัณฑ์ บัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี
เอกสารแสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ บัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี
การคุ้มครองเงินฝาก
ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2564 บัญชีเงินฝากที่เป็นเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศทุกประเภทจะได้รับความคุ้มครองภายใต้ พ.ร.บ. สถาบันคุ้มครองเงินฝากในวงเงิน 1 ล้านบาท ต่อ 1 รายผู้ฝากเงิน ต่อ 1 สถาบันการเงิน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สถาบันคุ้มครองเงินฝาก www.dpa.or.th

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ