จุดเด่นบัญชี

สบายใจ ไร้กังวล

ไม่ต้องมีสมุดบัญชี ไม่ต้องคอยปรับยอด หมดกังวลเรื่องสมุดบัญชีหาย

ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์
ยุคใหม่

ทางเลือกสำหรับผู้ที่ทำธุรกรรมผ่านทางออนไลน์เป็นประจำ โดยที่ยังสามารถจัดการธุรกรรมการเงินอื่นๆ ได้อย่างครบถ้วน

สะดวกสบาย

พิมพ์รายการบัญชีฉบับย่อได้ด้วยตนเองฟรีที่เครื่องเอทีเอ็มธนาคารกรุงเทพ

คุณสมบัติและเอกสารประกอบการเปิดบัญชี

นิยามใหม่ของการฝากเงินสะสมทรัพย์ ตอบสนองไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ไม่ต้องคอยปรับยอด หรือหมดกังวลเรื่องสมุดบัญชีหาย และยังสามารถพิมพ์รายการบัญชีได้ด้วยตนเองฟรีที่เครื่องเอทีเอ็ม
บริการธุรกรรมการเงิน
 • ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัญชี ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
  • เครื่องเอทีเอ็มธนาคารกรุงเทพ
  • บริการบัวหลวงโฟน โทร.1333
  • บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง
  • บริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง

 

 • ฝากเงินสด เข้าบัญชีได้โดยตรงผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
  • เครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ (CDM)
  • สาขาธนาคารกรุงเทพ (โปรดแสดงบัตรเดบิต บีเฟิสต์ และบัตรประจำตัวประชาชน ต่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร)

 

 • ถอนเงินสด ออกจากบัญชีได้โดยตรงผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
  • เครื่องเอทีเอ็มธนาคารกรุงเทพ
  • สาขาธนาคารกรุงเทพ (โปรดแสดงบัตรเดบิต บีเฟิสต์ และบัตรประจำตัวประชาชน ต่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร)

 

 • ขอรายงานแสดงรายการเคลื่อนไหวทางบัญชี (Statement) ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
  • ธนาคารจะออกใบแสดงรายการเคลื่อนไหวทางบัญชี และจัดส่งให้ท่านทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ท่านแจ้งไว้กับธนาคารทุก 3 เดือน
  • ติดต่อขอใบแสดงรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีย้อนหลังได้ที่ทุกสาขาของธนาคารกรุงเทพ
  • ทำรายการขอใบแสดงรายการเคลื่อนไหวทางบัญชี (Mini-Statement) ย้อนหลังได้ 7 รายการล่าสุด ผ่านเครื่องเอทีเอ็มธนาคารกรุงเทพ
  • บริการบัวหลวงโฟน โทร.1333
  • บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง (ตรวจสอบและพิมพ์รายการเคลื่อนไหวทางบัญชีย้อนหลังได้สูงสุด 6 เดือน)

 

 • โอนเงิน เลือกทำรายการโอนเงินได้อย่างสะดวกผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
  • เครื่องเอทีเอ็มธนาคารกรุงเทพ
  • บริการบัวหลวงโฟน โทร. 1333
  • บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง
  • บริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง
  • สาขาธนาคารกรุงเทพ (โปรดแสดงบัตรเดบิต บีเฟิสต์ และบัตรประจำตัวประชาชน ต่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร)

 

 • ธุรกรรมอื่นๆ
  • หากบัตรเดบิต บีเฟิสต์สูญหาย ท่านสามารถแจ้งอายัดบัตรผ่านบริการบัวหลวงโฟน โทร.1333 ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
  • กรณีต้องการปิดบัญชี ท่านสามารถปิดบัญชีได้ที่สาขาที่เปิดบัญชี โดยนำบัตรเดบิต บีเฟิสต์ และบัตรประจำตัวประชาชน ไปแสดงความจำนงต่อเจ้าหน้าที่ของธนาคาร
  • กรณีต้องการปรับเปลี่ยนประเภทบัญชี เมื่อเปิดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ ประเภทไม่มีสมุดคู่ฝาก (Statement Savings) แล้ว สามารถขอเปลี่ยนบัญชีเป็นบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ ประเภทมีสมุดคู่ฝากได้ โดยติดต่อที่สาขาเจ้าของบัญชี
การเปิดบัญชีใหม่
เพียง 500 บาท ก็สามารถเปิดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ ประเภทไม่มีสมุดคู่ฝากได้ง่ายๆ ที่ธนาคารกรุงเทพสาขาใดก็ได้ที่คุณสะดวก
เอกสารประกอบการเปิดบัญชี

บุคคลไทย

 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรมีรูปถ่ายอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัว 13 หลัก 

 

บุคคลต่างชาติ

1. ลูกค้าบุคคลชาวต่างชาติที่มีใบอนุญาตทำงาน

 • หนังสือเดินทาง (Passport)
 • ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)

 

2. ลูกค้าบุคคลชาวต่างชาติที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน

 • หนังสือเดินทาง (Passport)
 • หนังสือรับรอง ที่ออกโดยหน่วยงาน หรือองค์กรต่อไปนี้ หรือเอกสารประกอบการเปิดบัญชี (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ดังนี้
  • สถานทูตซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทย
  • ธนาคารของผู้ขอเปิดบัญชีในต่างประเทศ ส่งผ่าน SWIFT
  • บุคคลที่ธนาคารเชื่อถือได้ เช่น เจ้าหน้าที่ธนาคาร ลูกค้า ผู้บริหารบริษัทเอกชน บุคคลซึ่งมีถิ่นฐานที่อยู่ในประเทศไทยที่ธนาคารเชื่อถือได้ หรือสถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชน ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทยที่ธนาคารเชื่อถือได้
  • บริษัทซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทยที่ธนาคารเชื่อถือได้ เช่น หนังสือรับรองการทำงานของลูกค้าจากบริษัท กรณีลูกค้าอยู่ในระหว่างยื่นขอใบอนุญาตทำงาน
  • หลักฐานแสดงการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ หรือสัญญาจะซื้อจะขาย หรือใบจองซื้ออสังหาริมทรัพย์ของผู้ประกอบการในประเทศไทยที่มีชื่อเสียงและธนาคารเชื่อถือได้ โดยใบจองซื้อต้องมีมูลค่าตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป พร้อมจดหมายของผู้ประกอบการแจ้งยืนยันสิทธิของลูกค้าในการจองอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว

หมายเหตุ: ลูกค้าต้องให้ข้อมูลที่อยู่ที่ติดต่อได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และไม่สามารถใช้ ชื่อ/ที่อยู่โรงแรม หรือตู้ ปณ. ระบุเป็นสถานที่ติดต่อได้

 

3. ลูกค้าบุคคลชาวต่างชาติที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

 • หนังสือเดินทาง (Passport) หรือใบสำคัญถิ่นที่อยู่ หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
 • ทะเบียนบ้าน
ข้อกำหนดและเงื่อนไขบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ ประเภทไม่มีสมุดคู่ฝาก
เอกสารแสดงผลิตภัณฑ์ บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์
การคุ้มครองเงินฝาก
ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2564 บัญชีเงินฝากที่เป็นเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศทุกประเภทจะได้รับความคุ้มครองภายใต้ พ.ร.บ. สถาบันคุ้มครองเงินฝากในวงเงิน 1 ล้านบาท ต่อ 1 รายผู้ฝากเงิน ต่อ 1 สถาบันการเงิน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สถาบันคุ้มครองเงินฝาก www.dpa.or.th

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ