จุดเด่นบริการ

สะดวก ง่าย ลดขั้นตอน สำหรับลูกค้าที่ต้องการข้อมูล เพื่อใช้ในการขอคืนภาษีกับกรมสรรพากร

สะดวก

ไม่ต้องไปสาขาธนาคาร เพื่อขอหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)

ง่าย

เรียกดูหรือดาวน์โหลดข้อมูลการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากดอกเบี้ยเงินฝาก ผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากรได้ตลอด 24 ชม.

ลดขั้นตอน

ไม่ต้องยื่นเอกสาร หรือเก็บหลักฐานเพื่อนำส่งให้กรมสรรพากรตรวจสอบย้อนหลัง

ง่ายๆ เพียง 5 ขั้นตอน

 1. เข้าเว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th/272.html
 2. เลือกเมนู “e-Withholding Tax” และเลือกเมนู “บริการคัดค้นข้อมูลภาษีและการใช้จ่าย”
 3. เลือกเมนู “เข้าสู่ระบบ e-Filing” และ Log in ด้วยรหัสผู้ใช้งานเดียวกับการยื่นแบบภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต
  กรณีเข้าใช้งานครั้งแรก เลือก “ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ e-Withholding Tax” ก่อน
 4. เลือก “ดูข้อมูล” ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 5. ระบบจะแสดงผลข้อมูลภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย จากระบบ e-Withholding Tax โดยสามารถเลือกรายการและดาวน์โหลดเอกสารได้

เงื่อนไขการใช้บริการ

 1. ลูกค้าบุคคลธรรมดา ที่ได้รับดอกเบี้ยเงินฝาก และถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายจากดอกเบี้ยเงินฝาก (เฉพาะเงินบาท) และ
  • มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และ
  • มี Email Address ที่ได้ทำการ Verified Email Address ผ่านแอปโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ ก่อนเดือนที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายจากดอกเบี้ยเงินฝาก
 2. รายการที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายจากดอกเบี้ยเงินฝาก ตั้งแต่วันที่ 18 ก.ค. 65 เป็นต้นไป ลูกค้าสามารถเรียกดูหรือดาวน์โหลดข้อมูลการนำส่งเงินภาษี หรือจำนวนเงินภาษีที่ถูกหัก ผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากร
 3. รายการที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายจากดอกเบี้ยเงินฝาก ก่อนวันที่ 18 ก.ค. 65 ลูกค้าสามารถขอรับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) จากดอกเบี้ยเงินฝาก ได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา

คำถามที่พบบ่อย

สามารถเรียกดูหรือดาวน์โหลดข้อมูลการนำส่งเงินภาษี หรือจำนวนเงินภาษีที่ถูกหัก ผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากรได้เมื่อไร
คุณสามารถเรียกดูหรือดาวน์โหลดข้อมูลการนำส่งเงินภาษี หรือจำนวนเงินภาษีที่ถูกหักได้ด้วยตนเอง เมื่อครบ 6 วันทำการของกรมสรรพากร นับตั้งแต่วันที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
หากค้นหาข้อมูลรายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากดอกเบี้ยเงินฝาก ผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากรแล้ว ไม่พบรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย ต้องทำอย่างไร
คุณสามารถใช้บริการได้โดยทำการ Verify Email Address ผ่านแอปโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ

 1. เข้าแอปโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ
 2. เลือกเมนู “เพิ่มเติม”
 3. เลือก “ดูข้อมูลส่วนตัว” จากนั้นระบุ และ Verify Email Address ให้เรียบร้อย

คุณจะสามารถเรียกดูหรือดาวน์โหลดข้อมูลการนำส่งเงินภาษี หรือจำนวนเงินภาษีที่ถูกหัก ผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากรได้ สำหรับการหักภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากดอกเบี้ยเงินฝาก หลังจากเดือนที่ Verify Email Address แล้ว

หาก Verify Email Address ในเดือนหรือภายหลังเดือนที่ธนาคารหักภาษี ณ ที่จ่ายจากดอกเบี้ยเงินฝาก คุณสามารถติดต่อขอหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) ได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา
สามารถขอข้อมูลรายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากดอกเบี้ยเงินฝาก ก่อนวันที่ 18 ก.ค. 65 ผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากรได้หรือไม่
สำหรับรายการที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายจากดอกเบี้ยเงินฝาก ก่อนวันที่ 18 ก.ค. 65 คุณจะไม่สามารถขอข้อมูลรายการหักภาษี ณ ที่จ่าย ผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากรได้ ทั้งนี้ คุณสามารถติดต่อขอหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) ได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา
หากไม่ประสงค์นำยอดดอกเบี้ยเงินฝากไปรวมคำนวณภาษีรายได้ประจำปี เนื่องจากธนาคารได้นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายแล้ว สามารถทำได้หรือไม่
สามารถทำได้ ตามพระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรพุทธศักราช 2481 มาตรา 48(3)(ก) ระบุให้ผู้มีเงินได้สามารถเลือกไม่นำรายได้ดอกเบี้ย ไปรวมคำนวณภาษีรายได้ประจำปี เนื่องจากธนาคารได้นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายแล้ว
หากต้องการขอข้อมูลรายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากดอกเบี้ยเงินฝาก ผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากร จะต้องทำอย่างไร
 1. ต้องมี Email Address ที่ได้ทำการ Verified Email ผ่านแอปโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ ก่อนเดือนที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายจากดอกเบี้ยเงินฝาก
 2. ต้องมีรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านที่ระบบ e-Filing หากยังไม่มี คุณจะต้องลงทะเบียนระบบ e-Filing ก่อน (ลงทะเบียนครั้งแรกเท่านั้น)
 3. ใช้รหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านที่ระบบ e-Filing ในการลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ e-Withholding Tax (ลงทะเบียนครั้งแรกเท่านั้น)

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ