การใช้บัตรอย่างปลอดภัย


บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น ยูเนี่ยนเพย์ และบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น มาสเตอร์การ์ด คือเครื่องมือทางการเงินที่เชื่อมต่อกับบัญชีของคุณโดยตรง จึงควรเก็บรักษาบัตรให้ปลอดภัยอยู่เสมอ โดยปฏิบัติตามคำแนะนำดังนี้


 

  • ผู้ถือบัตรควรลงลายมือชื่อหลังบัตรทันทีที่ได้รับบัตรจากธนาคาร
  • ผู้ถือบัตรต้องเปลี่ยนรหัสประจำตัว (PIN) 6 หลัก อยู่เสมอ และไม่เปิดเผยรหัสประจำตัว (PIN) 6 หลัก ให้บุคคลอื่นทราบ
  • ระวังคนแปลกหน้าที่อาจทำทีมาขอความช่วยเหลือขณะกำลังทำธุรกรรมที่เครื่องเอทีเอ็ม
  • อย่าใช้เครื่องเอทีเอ็มที่อยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ หรือหากพบเห็นผู้ที่มีพฤติกรรมน่าสงสัยส่อไปในทางทุจริต ควรแจ้งสาขาธนาคารที่ดูแลเครื่อง หรือติดต่อบัวหลวงโฟน โทร.1333
  • โปรดเก็บใบบันทึกรายการจากเครื่องเอทีเอ็ม / ใบบันทึกรายการ (Sales Slip) / ใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง และตรวจสอบรายการบัญชีอย่างสม่ำเสมอ
  • กรณีบัตรสูญหาย ถูกโจรกรรม ถูกยึด หรือบัตรติดอยู่ในเครื่องเอทีเอ็ม กรุณาติดต่อบัวหลวงโฟน โทร.1333 หรือติดต่อสาขาธนาคารกรุงเทพ ธนาคารจะอายัดบัตรที่ได้รับแจ้งและออกบัตรใหม่แทนบัตรเดิม เพื่อปกป้องเงินในบัญชีของคุณ
  • กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว ควรแจ้งรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงให้ธนาคารทราบทันที

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ