ลงทุนอย่างไรให้ตรงใจ

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มองหาโอกาสเพิ่มมูลค่าเงินออมให้งอกเงย นอกเหนือจากการฝากเงินไว้กับธนาคารเพียงอย่างเดียว กองทุนรวมนับเป็นทางเลือกในการลงทุนที่น่าสนใจ เหมาะกับทั้งนักลงทุนมือใหม่ ที่ยังไม่มีความชำนาญเพียงพอที่จะลงทุนด้วยตนเอง และนักลงทุนที่มีประสบการณ์ในการลงทุน แต่ไม่ค่อยมีเวลาติดตามความเคลื่อนไหวของภาวการณ์ตลาดเงิน ตลาดทุนมากนัก

 

เนื่องจากลักษณะของกองทุนรวมเป็นการนำเงินของผู้ลงทุนมารวมกัน และมอบหมายให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน หรือ บลจ. ที่มีความเชี่ยวชาญในการลงทุน และได้รับใบอนุญาตในการบริหารจัดการกองทุนรวมจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการเงินลงทุนแก่ผู้ลงทุนอย่างมีระบบและเป็นไปตามนโยบายการลงทุนของกองทุน โดยมีจุดมุ่งหมายให้การลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ดี ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนยอมรับได้

 

ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการลงทุน และเป็นการเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีให้เงินลงทุน ผู้ลงทุนควรรู้จักเป้าหมาย ความต้องการ และความสามารถในการรับความเสี่ยงของตนเอง เข้าใจความเสี่ยงของการลงทุน รวมทั้งหาข้อมูล เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการลงทุนก่อนการตัดสินใจลงทุนที่ถูกต้อง

พบกับ 5 แนวทางการลงทุนเพื่อตอบความต้องการของคุณที่แตกต่างกัน ได้แก่

  • Cash Management สำหรับผู้ที่ต้องการพักเงิน/สำรองเงิน ไว้ใช้จ่ายยามฉุกเฉิน

กองทุนเพื่อใช้บริหารสภาพคล่อง เป็นทางเลือกนอกเหนือจากฝากเงินไว้ที่ธนาคาร ให้กับผู้ที่มองหาการลงทุนที่สามารถเพิ่มค่าให้กับเงินที่มีไว้เพื่อสำรอง หรือไว้ใช้ยามฉุกเฉิน หรือแม้แต่เป็นที่พักเงินชั่วคราว ได้แก่ กองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมตราสารหนี้

 

  • Tax Saving สำหรับผู้ต้องการสิทธิประโยชน์ทางภาษี

กองทุนสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการสะสมเงินในกองทุนรวมหลากหลายทางเลือก ภายใต้การสนับสนุนจากภาครัฐ โดยบุคคลธรรมดาสามารถนำเงินที่ลงทุนไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ ได้แก่ กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)

 

  • Current Income สำหรับผู้ที่ต้องการผลตอบแทนสม่ำเสมอ

กองทุนสำหรับผู้ที่ต้องการโอกาสรับผลตอบแทนสม่ำเสมอจากการลงทุน ได้แก่ กองทุนรวมที่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

 

  • Wealth Creation สำหรับผู้ที่ต้องการสร้างความมั่งคั่งจากเงินลงทุน

กองทุนที่เน้นเพิ่มความมั่งคั่งจากการลงทุนในหุ้น ซึ่งในแต่ละกองทุนก็มีนโยบายการลงทุนที่แตกต่างกันเพื่อให้ครอบคลุมความต้องการของคุณให้มากที่สุด เช่น กองทุนรวมผสม กองทุนรวมตราสารทุน เป็นต้น

 

  • Alternative สำหรับผู้ที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังทางเลือกอื่น

กองทุนที่เน้นโอกาสการลงทุนในทรัพย์สินอื่นๆ เช่น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมทองคำ เป็นต้น

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ