จุดเด่นสินเชื่อ

เสริมสภาพคล่อง
ให้เอสเอ็มอี

สำหรับเอสเอ็มอีที่ต้องการลงทุนในธุรกิจที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ หรือมลภาวะต่างๆ เพื่อลงทุนนำวัสดุของใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ โดยการ Reuse, Recycle และเพื่อลงทุนผลิตผล ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมีที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

วงเงินสูง อัตราดอกเบี้ยต่ำ

วงเงินกู้สูงสุด 50 ล้านบาท ผ่อนชำระได้นานสูงสุด 8 ปี พร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ผ่อนชำระคืนสะดวก ง่ายดายด้วยบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ

สะดวก ไม่ยุ่งยาก

มีโครงการลงทุนที่ชัดเจน ลดปริมาณมลภาวะต่าง ๆ ใช้งบการเงินที่ยื่นต่อสรรพากรในการพิจารณาสินเชื่อ

รายละเอียดสินเชื่อ

วัตถุประสงค์
 • เพื่อลงทุนพลังงานทดแทน (Renewable) ที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ มลภาวะทางอากาศ หรือ การปล่อยก๊าซ CO2 ออกสู่บรรยากาศ เช่น การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ ทดแทนพลังงานจากฟอสซิล (Fossil Energy)
 • เพื่อลงทุนนำวัสดุของใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ โดยการ Reuse นำกลับมาใช้ซ้ำให้คุ้มค่า, และการ Recycle นำกลับมาใช้ใหม่
 • เพื่อการลงทุนผลิตผล ผลิตภัณฑ์ เกษตรอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ ธุรกิจที่ลดการใช้สารเคมีที่สร้างปัญหาสิ่งแวดล้อม บรรจุภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ผลิตพลาสติกชีวภาพ (Green raw material)
โดยรวมถึงการปรับปรุง หรือพัฒนาเครื่องจักร อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจนระบบหรือกระบวนการต่าง ๆ ของการดำเนินงาน เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและรักษาสิ่งแวดล้อม ที่มีกรณีการลงทุนดังนี้
 • การลงทุนด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงาน (Energy Transition) การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Energy Efficiency) หรือการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ หรือการลดการใช้สารเคมีที่สร้างปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม
 • เพื่อการลงทุนปรับใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี (Digital Technology) หรือระบบการทำงานอัตโนมัติ (Automation) หรือหุ่นยนต์ (Robotic) ในการดำเนินงานส่งผลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • เพื่อการลงทุนปรับใช้นวัตกรรม (Innovation) ในการดำเนินงานส่งผลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ลักษณะบริการ
ประเภทสินเชื่อ
เงินกู้ระยะยาว (Term Loan)

 

วงเงินสินเชื่อ
สูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาท ต่อโครงการ

 

อัตราดอกเบี้ย
MLR-1.0% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา

 

ระยะเวลาการกู้
สูงสุด 8 ปี

 

อัตราค่าธรรมเนียมการใช้สินเชื่อ
Front end Fee 0.5% ของวงเงินที่อนุมัติ

 

อัตราค่าธรรมเนียมชำระคืนก่อนกำหนด
Prepayment Fee 3.0% ของจำนวนเงินที่ชำระคืนก่อนกำหนด

 

ค่าธรรมเนียมประเมินราคา
 • เก็บค่าธรรมเนียมตามประเภทหลักทรัพย์ซึ่งกำหนดโดยสายงานประเมินหลักทรัพย์ทั้งนี้เป็นอัตราค่าธรรมเนียมตามจริง
 • อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

หลักประกัน
เงินฝาก ที่ดิน สถานประกอบการ อสังหาริมทรัพย์ เครื่องจักร บสย. และบุคคลค้ำประกัน

 

อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้
อัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีปกติตามสัญญา บวก 3% ต่อปี

 

ระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ
31 ธ.ค. 2567
คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ
 • เป็นนิติบุคคล จดทะเบียนและประกอบธุรกิจในประเทศไทย
 • งบการเงินที่นำส่งกรมสรรพากรสะท้อนผลประกอบการตามความเป็นจริง และมีกำไรในปีล่าสุด
 • อัตราส่วน D : E ไม่เกิน 3 : 1 (รวมคำขอครั้งนี้)
 • ไม่มีประวัติเสียหายทางการเงิน
 • อื่น ๆ ตามที่ธนาคารกำหนด
เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ
  กรณีนิติบุคคล
เอกสารที่ต้องใช้ นิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงนาม/ผู้ถือหุ้นเกินกว่า 20%
เอกสารแสดงตน
สำเนาบัตรประชาชน -
สำเนาทะเบียนบ้าน -
สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี) -
สำเนาใบสำคัญการสมรส / ทะเบียนหย่า (ถ้ามี) -
สำเนาทะเบียนการค้า หรือทะเบียนพาณิชย์ - -
หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์, วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท (ไม่เกิน 1 เดือน) -
หนังสือบริคณห์สนธิ (ไม่เกิน 3 เดือน) -
บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 3 เดือน) -
หนังสือรับรองตราประทับของนิติบุคคล -
เอกสารทางการเงิน
สำเนารายการเดินบัญชี (Statement) จากสถาบันการเงิน ย้อนหลัง 6 เดือน
สำเนางบการเงินย้อนหลังล่าสุดที่ยื่นต่อสรรพากร -
สำเนา ภ.พ.30 ย้อนหลัง 6 เดือน -
เอกสารด้านหลักประกัน
สำเนาเอกสารสิทธิในสินทรัพย์ที่เสนอเป็นหลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน, เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง (กรณีมีสิ่งปลูกสร้าง) สำเนาสมุดเงินฝาก (กรณีเงินฝากค้ำประกัน) เป็นต้น -

หมายเหตุ: ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาสินเชื่อ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของธนาคาร
เอกสารแสดงผลิตภัณฑ์ สินเชื่อบัวหลวงกรีน
ข้อมูลประกันที่ต้องทำและประกันที่เป็นทางเลือก เพื่อขอสินเชื่อ
วิธีการขอสินเชื่อ
 • ยื่นคำขอสินเชื่อออนไลน์ คลิกที่นี่
 • ยื่นคำขอสินเชื่อ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อสำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพที่คุณสะดวก

ลงทะเบียนยื่นคำขอสินเชื่อออนไลน์

สมัครสินเชื่อออนไลน์

สะดวก รวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก เพียงกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ให้คุณต่อยอดธุรกิจได้ทันใจ

เครื่องมือช่วยเหลือ

เราพร้อมให้คำปรึกษาการทำธุรกิจ และดูแล
การเงินของคุณ โปรดติดต่อสำนักธุรกิจ

เครื่องมือช่วยเหลือ

เราพร้อมให้คำปรึกษาการทำธุรกิจและดูแลการเงินของคุณ โปรดติดต่อสำนักธุรกิจ

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ