จุดเด่นสินเชื่อ

เริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์ไม่ใช่เรื่องยาก

เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในธุรกิจ โดยสามารถยื่นขอสินเชื่อได้ แม้ไม่มีประสบการณ์

วงเงินสูง อัตราดอกเบี้ยพิเศษ

วงเงินกู้สูงสุด 5 ล้านบาท ผ่อนชำระได้นานสูงสุด 7 ปี พร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ผ่อนชำระคืนสะดวก ง่ายดายด้วยบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ

รายละเอียดสินเชื่อ

วัตถุประสงค์
เพื่อลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์
ลักษณะบริการ
ประเภทสินเชื่อ
เงินกู้ระยะยาว (Term Loan)

 

วงเงินสินเชื่อ
สูงสุด 70% ของเงินลงทุนที่ต้องใช้ต่อสาขา (สูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท)

 

อัตราดอกเบี้ย
สูงสุดไม่เกิน MRR+2% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา (ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของแต่ละแฟรนไชส์)

 

ระยะเวลาการกู้
สูงสุด 7 ปี (สูงสุดไม่เกินระยะเวลาของสัญญาแฟรนไชส์)

 

อัตราค่าธรรมเนียมการใช้สินเชื่อ
Front end Fee ขั้นต่ำ 1% ของวงเงินกู้ที่อนุมัติ (สูงสุดไม่เกิน 3%)

 

อัตราค่าธรรมเนียมชำระคืนก่อนกำหนด
Prepayment Fee 3.0% ของจำนวนเงินที่ชำระคืนก่อนกำหนด

 

ค่าธรรมเนียมประเมินราคา
 • เก็บค่าธรรมเนียมตามประเภทหลักทรัพย์ซึ่งกำหนดโดยสายงานประเมินหลักทรัพย์ทั้งนี้เป็นอัตราค่าธรรมเนียมตามจริง
 • อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

หลักประกัน
เงินฝาก ที่ดิน สถานประกอบการ อสังหาริมทรัพย์ เครื่องจักร บสย. และบุคคลค้ำประกัน

 

อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้
อัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีปกติตามสัญญา บวก 3% ต่อปี

 

ระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ
31 ธ.ค. 2567
คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

ผู้รับสิทธิ์แฟรนไชส์ (Franchisee)

 • เป็นนิติบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกจากผู้ให้สิทธิ์แฟรนไชส์
 • มีจดหมายรับรองจาก Franchisor ว่าได้ผ่านการคัดเลือกเป็น Franchisee พร้อมระบุเงินที่ใช้ในการลงทุน และ ระยะเวลาที่ได้รับสิทธิ
 • ไม่มีประวัติเสียหายทางการเงิน
 • อื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด

 

ผู้ให้สิทธิ์แฟรนไชส์ (Franchisor)

 • เป็นนิติบุคคล เปิดดำเนินการธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี และให้สิทธิ์แฟรนไชส์มาแล้วไม่น้อยกว่า 10 แห่ง
 • งบการเงินที่นำส่งกรมสรรพากรย้อนหลัง 3 ปี มีกำไรสุทธิทุกปี
 • มีข้อมูลประวัติกิจการ โครงสร้างองค์กรรายละเอียดสินค้าและบริการ
 • มีระบบการบริหารจัดการและควบคุมที่ชัดเจน
 • มีแผนการตลาด และประมาณการรายได้-รายจ่าย-ผลตอบแทนที่ Franchisee จะได้รับที่ชัดเจน
เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ
  กรณีนิติบุคคล
เอกสารที่ต้องใช้ นิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงนาม/ผู้ถือหุ้นเกินกว่า 20%
เอกสารแสดงตน
สำเนาบัตรประชาชน -
สำเนาทะเบียนบ้าน -
สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี) -
สำเนาใบสำคัญการสมรส / ทะเบียนหย่า (ถ้ามี) -
สำเนาทะเบียนการค้า หรือทะเบียนพาณิชย์ - -
หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์, วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท (ไม่เกิน 1 เดือน) -
หนังสือบริคณห์สนธิ (ไม่เกิน 3 เดือน) -
บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 3 เดือน) -
หนังสือรับรองตราประทับของนิติบุคคล -
เอกสารทางการเงิน
สำเนารายการเดินบัญชี (Statement) จากสถาบันการเงิน ย้อนหลัง 6 เดือน
สำเนางบการเงินย้อนหลังล่าสุดที่ยื่นต่อสรรพากร -
สำเนา ภ.พ.30 ย้อนหลัง 6 เดือน -
เอกสารด้านหลักประกัน
สำเนาเอกสารสิทธิในสินทรัพย์ที่เสนอเป็นหลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน, เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง (กรณีมีสิ่งปลูกสร้าง) สำเนาสมุดเงินฝาก (กรณีเงินฝากค้ำประกัน) เป็นต้น -

หมายเหตุ: ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาสินเชื่อ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของธนาคาร
เอกสารแสดงผลิตภัณฑ์ สินเชื่อบัวหลวง เพื่อธุรกิจแฟรนไชส์
ข้อมูลประกันที่ต้องทำและประกันที่เป็นทางเลือก เพื่อขอสินเชื่อ
วิธีการขอสินเชื่อ
 • ยื่นคำขอสินเชื่อออนไลน์ คลิกที่นี่
 • ยื่นคำขอสินเชื่อ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อสำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพที่คุณสะดวก

ลงทะเบียนยื่นคำขอสินเชื่อออนไลน์

สมัครสินเชื่อออนไลน์

สะดวก รวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก เพียงกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ให้คุณต่อยอดธุรกิจได้ทันใจ

เครื่องมือช่วยเหลือ

เราพร้อมให้คำปรึกษาการทำธุรกิจ และดูแล
การเงินของคุณ โปรดติดต่อสำนักธุรกิจ

เครื่องมือช่วยเหลือ

เราพร้อมให้คำปรึกษาการทำธุรกิจและดูแลการเงินของคุณ โปรดติดต่อสำนักธุรกิจ

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ