จุดเด่นสินเชื่อ

ส่งเสริมการลงทุน และขยายธุรกิจให้เติบโต

สนับสนุนผู้ประกอบการที่ต้องการลงทุนก่อสร้าง ปรับปรุง ขยายสถานีบริการน้ำมัน และเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการสั่งซื้อน้ำมัน สินค้า และทุนหมุนเวียนในกิจการ

วงเงินสูง อัตราดอกเบี้ยพิเศษ

สนับสนุนวงเงินกู้ระยะยาว เพื่อใช้ในการลงทุนก่อสร้าง ปรับปรุง ขยายสถานีบริการน้ำมัน วงเงินกู้สูงสุด 80% ของเงินลงทุน และ/หรือ วงเงินเบิกเงินเกินบัญชี เพื่อใช้สั่งซื้อน้ำมัน และหมุนเวียนในธุรกิจ พร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษ

สะดวก ไม่ยุ่งยาก

มีโครงการลงทุนที่ชัดเจน สามารถขยายธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

รายละเอียดสินเชื่อ

วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการที่ต้องการลงทุนก่อสร้าง ปรับปรุง ขยายสถานีบริการน้ำมัน และเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการสั่งซื้อน้ำมัน สินค้า และทุนหมุนเวียนในกิจการ
ลักษณะบริการ
ประเภทสินเชื่อ
วงเงินเบิกเงินเกินบัญชี และ/หรือ เงินกู้ระยะยาว (Term Loan)

 

วงเงินสินเชื่อ

 • วงเงินเบิกเงินเกินบัญชี ไม่เกินปริมาณการสั่งซื้อน้ำมัน และค่าใช้จ่ายหมุนเวียนในกิจการ
 • วงเงินกู้ระยะยาว สูงสุดไม่เกิน 80% ของเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดิน) ส่วนค่าที่ดินให้ได้ไม่เกิน 60%

 

อัตราดอกเบี้ย

 • วงเงินเบิกเงินเกินบัญชี คิดอัตราดอกเบี้ย MOR ต่อปี
 • เงินกู้ คิดอัตราดอกเบี้ย MLR-1.25% ถึง MLR ต่อปี

 

ระยะเวลาการกู้
8-10 ปี รวม Grace Period 6-12 เดือน

 

อัตราค่าธรรมเนียมการใช้สินเชื่อ
Front end Fee 0.5% - 1.0% ของวงเงินที่อนุมัติ

 

อัตราค่าธรรมเนียมชำระคืนก่อนกำหนด
Prepayment Fee ไม่เกิน 3.0% ของจำนวนเงินที่ชำระคืนก่อนกำหนด

 

ค่าธรรมเนียมประเมินราคา
0.25% ของวงเงินที่อนุมัติ ขั้นต่ำ 3,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 

 • กรณีหลักประกันเป็นอสังหาริมทรัพย์ คิดสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • กรณีหลักประกันเป็นสังหาริมทรัพย์ คิดสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 

หลักประกัน
เงินฝาก ที่ดิน สถานประกอบการ อสังหาริมทรัพย์ บุคคลค้ำประกัน สิทธิการเช่า

 

อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้
15.0%

 

ระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ
31 ธ.ค. 2564
คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ
 • เป็นนิติบุคคล ทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 5.0 ล้านบาท ขึ้นไป
 • เป็นผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมัน ประเภทผู้ประกอบการลงทุนและบริหาร, บริษัทน้ำมันลงทุนและดำเนินการโดยผู้ประกอบการ, บริษัทน้ำมันและผู้ประกอบการร่วมกันลงทุน
 • ผู้ประกอบการต้องผ่านเกณฑ์การพิจารณาจากบริษัทน้ำมัน
 • กรณีนิติบุคคลที่เปิดดำเนินการแล้ว ขอสินเชื่อ เพื่อปรับปรุง, ขยาย และเงินทุนหมุนเวียน
  • งบการเงินที่นำส่งกรมสรรพากร ย้อนหลัง 3 ปี มีกำไรสุทธิติดต่อกัน 2 ปี และส่วนของผู้ถือหุ้นไม่ติดลบ
  • ไม่มีประวัติค้างชำระค่าน้ำมันและสินค้า กับบริษัทน้ำมัน
 • อื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด 
เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ
  กรณีนิติบุคคล
เอกสารที่ต้องใช้ นิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงนาม/ผู้ถือหุ้นเกินกว่า 20%
เอกสารแสดงตน
สำเนาบัตรประชาชน -
สำเนาทะเบียนบ้าน -
สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี) -
สำเนาใบสำคัญการสมรส / ทะเบียนหย่า (ถ้ามี) -
สำเนาทะเบียนการค้า หรือทะเบียนพาณิชย์ - -
หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์, วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท (ไม่เกิน 1 เดือน) -
หนังสือบริคณห์สนธิ (ไม่เกิน 3 เดือน) -
บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 3 เดือน) -
หนังสือรับรองตราประทับของนิติบุคคล -
เอกสารทางการเงิน
สำเนารายการเดินบัญชี (Statement) จากสถาบันการเงิน ย้อนหลัง 6 เดือน
สำเนางบการเงินย้อนหลังล่าสุดที่ยื่นต่อสรรพากร -
สำเนา ภ.พ.30 ย้อนหลัง 6 เดือน -
เอกสารด้านหลักประกัน
สำเนาเอกสารสิทธิในสินทรัพย์ที่เสนอเป็นหลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน, เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง (กรณีมีสิ่งปลูกสร้าง) สำเนาสมุดเงินฝาก (กรณีเงินฝากค้ำประกัน) เป็นต้น -

หมายเหตุ: ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาสินเชื่อ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของธนาคาร
เอกสารแสดงผลิตภัณฑ์ สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมัน
ข้อมูลประกันที่ต้องทำและประกันที่เป็นทางเลือก เพื่อขอสินเชื่อ
วิธีการขอสินเชื่อ
 • ยื่นคำขอสินเชื่อออนไลน์ คลิกที่นี่
 • ยื่นคำขอสินเชื่อ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อสำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพที่คุณสะดวก

ลงทะเบียนยื่นคำขอสินเชื่อออนไลน์

สมัครสินเชื่อออนไลน์

สะดวก รวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก เพียงกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ให้คุณต่อยอดธุรกิจได้ทันใจ

เครื่องมือช่วยเหลือ

เราพร้อมให้คำปรึกษาการทำธุรกิจ และดูแล
การเงินของคุณ โปรดติดต่อสำนักธุรกิจ

เครื่องมือช่วยเหลือ

เราพร้อมให้คำปรึกษาการทำธุรกิจและดูแลการเงินของคุณ โปรดติดต่อสำนักธุรกิจ