สมัครใช้บริการ

เพียงดาวน์โหลดและสั่งพิมพ์คำขอใช้บริการบิซ ไอแบงก์กิ้งจากเว็บไซต์ธนาคาร หรือติดต่อขอรับได้ที่สาขาหรือสำนักธุรกิจ
ธนาคารกรุงเทพ จากนั้นกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน และยื่นพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้

 

นิติบุคคล

 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ลงนามและวันที่รับรองความถูกต้องโดยเจ้าพนักงานของกระทรวงพาณิชย์
  ไม่เกิน 90 วัน
 • รายงานการประชุมคณะกรรมการ แจ้งความประสงค์ขอใช้บริการบิซ ไอแบงก์กิ้ง ประเภทบัญชี จำนวนและหมายเลขบัญชีที่ต้องการลงทะเบียน และกำหนดผู้บริหารระบบ (Super User) ในกรณีสมัครใช้บริการบิซ ไอแบงก์กิ้ง พร้อมประทับตราของนิติบุคคล (ถ้ามี) รวมทั้งลงนามรับทราบ และรับรองเนื้อหาของรายงานการประชุมโดยผู้มีอำนาจฯ ตามเงื่อนไขในหนังสือรับรอง
  การจดทะเบียน
 • บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของนิติบุคคล
 • สมุดคู่ฝากบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ บัญชีเงินฝากประจำ เช็ค/ใบขอเช็ค หรือใบเสร็จรับเงินสินเชื่อนิติบุคคล (กรณีขอใช้บริการกับบัญชีสินเชื่อ) ทุกบัญชีที่ระบุในใบคำขอใช้บริการบิซ ไอแบงก์กิ้ง

บุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจ

 • สมุดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ บัญชีเงินฝากประจำ หรือใบขอซื้อเช็ค
 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) ของผู้ลงนามในคำขอใช้บริการที่เป็น Super User
 • เอกสารแสดงถึงการเป็นผู้ประกอบธุรกิจ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
  • หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
  • ใบสำคัญจดทะเบียนพาณิชย์
  • ใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน/ใบอนุญาตโอนโรงเรียน

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการ

 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • บัตรสำคัญอื่นที่ทางราชการออกให้ชนิดมีรูปและหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
 • หนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ)

หมายเหตุ

 • เอกสารแสดงตนต้องเป็นเอกสารที่ยังไม่หมดอายุ
 • หากมีการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขข้อมูลในคำขอใช้บริการฯ และเอกสารประกอบให้ผู้ขอใช้บริการลงนามกำกับการแก้ไขทุกตำแหน่งพร้อมประทับตราบริษัท
 • เอกสารทั้งหมดต้องใช้ฉบับจริง พร้อมชุดถ่ายสำเนาที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า

ธนาคารจะแจ้งผลการอนุมัติให้ทราบภายใน 7 วันทำการ (สำหรับผู้สมัครในสาขาต่างจังหวัด ธนาคารอาจแจ้งผลการอนุมัติให้ท่านทราบนานกว่า 7 วัน) พร้อมกับส่งเอกสารและอุปกรณ์ในการใช้บริการให้ผู้บริหารระบบ ดังนี้

 • อีเมลแจ้งรหัสประจำตัวผู้ขอใช้บริการ (Company ID) และรหัสประจำตัวผู้บริหารระบบ (Super User ID)
 • ไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งรหัสลับแรกเข้า (PIN)
 • แจ้งผู้บริหารระบบ (Super User) หรือผู้รับมอบฉันทะให้ติดต่อรับคู่มือการใช้บริการ และเครื่องโทเค็นจากสาขาที่สมัครใช้บริการวีดีโอแนะนำบริการ

ชมวีดีโอแนะนำการใช้งานบริการบิซ ไอแบงก์กิ้ง

ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารเกี่ยวกับบริการบิซ ไอแบงก์กิ้ง

ข้อกำหนดเกี่ยวกับบริการบิซ ไอแบงก์กิ้ง ประเภทต่างๆ (เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560)

ข้อมูลเพิ่มเติม

ค่าธรรมเนียมบริการ

ค่าธรรมเนียมเมื่อสมัครใช้บริการและทำธุรกรรมต่างๆ ผ่านบริการบิซ ไอแบงก์กิ้ง


ดูรายละเอียด

การกำหนดอำนาจหน้าที่และกลุ่มผู้ใช้ระบบ

บริการบิซ ไอแบงก์กิ้งกำหนดกลุ่มผู้ใช้ระบบเป็น 6 ประเภทดังนี้

 

1. ผู้บริหารระบบ (Super User)

คือ ผู้มีอำนาจสูงสุดในการทำธุรกรรมผ่านบริการบิซ ไอแบงก์กิ้ง โดยเป็นผู้กำหนดเงื่อนไขการอนุมัติรายการ กำหนด
วงเงินสูงสุดในการทำรายการในแต่ละวัน กำหนดกลุ่มผู้ใช้ระบบ และมอบหมายอำนาจหน้าที่ ผู้บริหารระบบทำธุรกรรมทางการเงินทุกประเภทได้โดยไม่ต้องผ่านการอนุมัติ และต้องใช้เครื่องโทเค็นในการเข้าสู่ระบบ

 

2. ผู้อนุมัติรายการ (Approver)

คือ ผู้มีอำนาจอนุมัติการทำรายการตามที่ผู้บริหารระบบกำหนดอำนาจหน้าที่ให้ โดยผู้อนุมัติรายการต้องใช้เครื่องโทเค็นในการเข้าสู่ระบบด้วย ผู้อนุมัติรายการแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ

 • ผู้อนุมัติรายการจ่ายเงินเดือนพนักงาน (Payroll Approver) คือ ผู้มีอำนาจอนุมัติรายการจ่ายเงินเดือนพนักงาน เท่านั้น
 • ผู้อนุมัติรายการอื่นๆ (Other Services Approver) คือ ผู้มีอำนาจอนุมัติรายการอื่นๆ ยกเว้นรายการจ่ายเงินเดือนพนักงาน เช่น รายการโอนเงิน รายการชำระค่าสินค้าและบริการ หรือรายการแบบเป็นชุดข้อมูล

3. ผู้เพิ่มรายการบัญชีผู้รับเงิน (Account Controller)

คือ ผู้ที่มีหน้าที่เพิ่มรายการบัญชีผู้รับเงินตามที่ผู้บริหารระบบกำหนด โดยผู้เพิ่มรายการบัญชีผู้รับเงินต้องใช้
เครื่องโทเค็นในการเข้าสู่ระบบ

 

4. ผู้ทำรายการ (Maker)

คือ ผู้ที่มีหน้าที่ทำรายการตามที่ผู้บริหารระบบกำหนดอำนาจหน้าที่ให้ โดยรายการดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติการทำรายการก่อนที่จะส่งให้ธนาคารดำเนินการ ผู้ทำรายการแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ

 • ผู้ทำรายการจ่ายเงินเดือนพนักงาน (Payroll Maker) คือ ผู้มีหน้าที่ทำรายการจ่ายเงินเดือนพนักงาน เท่านั้น
 • ผู้ทำรายการอื่นๆ (Other Services Maker) คือ ผู้มีหน้าที่ทำรายการอื่นๆ ยกเว้นรายการจ่ายเงินเดือนพนักงาน เช่น รายการโอนเงิน รายการชำระค่าสินค้าและบริการ หรือรายการแบบเป็นชุดข้อมูล

5. ผู้ดูข้อมูลบัญชี (Account Viewer)

คือ ผู้ที่สามารถดูข้อมูลบัญชีที่ลงทะเบียนไว้ในบิซ ไอแบงก์กิ้งได้ผู้บริหารระบบอาจมอบหมายให้เป็นผู้ทำรายการ หรือผู้อนุมัติรายการได้ด้วย

 

6. ผู้ดูข้อมูลรายงาน (Report Viewer)

คือ ผู้มีสิทธิ์ดูข้อมูลรายงานต่างๆ ผู้ดูข้อมูลรายงานอาจได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ทำรายการ หรือผู้อนุมัติได้ด้วย

เครื่องมือช่วยเหลือ

เราพร้อมให้คำปรึกษาการทำธุรกิจ
และดูแลการเงินของคุณ

เครื่องมือช่วยเหลือ

เราพร้อมให้คำปรึกษาการทำธุรกิจและดูแลการเงินของคุณ