หลักทรัพย์

หากต้องการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน โปรดทำ “แบบประเมินความรู้ในการลงทุน” และ “แบบทดสอบความรู้ผู้ลงทุน”

1.

เลือกเมนู “การลงทุน”


2.

ระบุรหัสผ่าน 6 หลัก หรือใช้ Touch ID / Face ID / Fingerprint

3.

เข้าที่เมนู “หลักทรัพย์” และคลิก “สร้างโปรไฟล์จองซื้อหุ้นกู้”


4.

กรอกข้อมูลส่วนตัว

5.

เลือกวิธีการรับหลักทรัพย์ และกด “ต่อไป”

6.

เลือกบัญชีรับเงิน / คืนเงิน และกด “ต่อไป”

7.

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และกด “ยืนยัน”

8.

เมื่อสร้างโปรไฟล์สำเร็จ คุณสามารถจองซื้อหลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่างเสนอขายได้ทันที

1.

เลือกเมนู “การลงทุน”


2.

ระบุรหัสผ่าน 6 หลัก หรือใช้ Touch ID / Face ID / Fingerprint

3.

เลือก “การประเมินการลงทุน”

4.

เลือก “ระดับความเสี่ยง” และกด “แบบประเมินการลงทุน”

5.

ตอบคำถามแบบประเมิน โดยกด “ถัดไป” เพื่อไปที่คำถามข้อถัดไป และโปรดทำแบบประเมินให้ครบทั้ง 12 ข้อ

6.

กด “ตกลง” เมื่อทำแบบประเมินครบ 12 ข้อ พร้อมระบุรหัสผ่าน 6 หลัก กรณีเข้าใช้งานด้วย Touch ID / Face ID / Fingerprint

7.

บันทึกข้อมูลการทำแบบประเมินสำเร็จ พร้อมแสดงผลการประเมิน

1.

เลือกเมนู “การลงทุน”


2.

ระบุรหัสผ่าน 6 หลัก หรือใช้ Touch ID / Face ID / Fingerprint

3.

เลือก “การประเมินการลงทุน”

4.

เลือก “ความรู้ในการลงทุน” และกด “แบบประเมินความรู้ในการลงทุน”

5.

ตอบคำถามแบบประเมิน โดยกด “ถัดไป” เพื่อไปที่คำถามข้อถัดไป และโปรดทำแบบประเมินให้ครบทั้ง 4 ข้อ

6.

กด “ตกลง” เมื่อทำแบบประเมินครบ 4 ข้อ พร้อมระบุรหัสผ่าน 6 หลัก กรณีเข้าใช้งานด้วย Touch ID / Face ID / Fingerprint

7.

บันทึกข้อมูลการทำแบบประเมินสำเร็จ พร้อมแสดงผลการประเมิน

1.

เลือกเมนู “การลงทุน”


2.

ระบุรหัสผ่าน 6 หลัก หรือใช้ Touch ID / Face ID / Fingerprint

3.

เลือก “การประเมินการลงทุน”

4.

เลือก “แบบทดสอบความรู้ผู้ลงทุน” และกด “แบบทดสอบความรู้ผู้ลงทุนเกี่ยวกับตราสารหนี้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน”

5.

ตอบคำถามแบบประเมิน โดยกด “ต่อไป” เพื่อไปที่คำถามข้อถัดไป และโปรดทำแบบประเมินให้ครบทั้ง 7 ข้อ

6.

กด “ตกลง” เมื่อทำแบบประเมินครบ 7 ข้อ พร้อมระบุรหัสผ่าน 6 หลัก กรณีเข้าใช้งานด้วย Face ID / Touch ID / Fingerprint

7.

บันทึกข้อมูลการทำแบบประเมินสำเร็จ พร้อมแสดงผลการประเมิน

1.

เลือกเมนู “การลงทุน”


2.

ระบุรหัสผ่าน 6 หลัก หรือใช้ Touch ID / Face ID / Fingerprint

3.

เลือก “หลักทรัพย์”

4.

เลือกหลักทรัพย์ที่ต้องการซื้อ และกด “จองซื้อ”

5.

ตรวจสอบรายละเอียด และกด “จองซื้อ” จากนั้นอ่านข้อตกลงและเงื่อนไข และกด “ยอมรับ”

6.

กรอกจำนวนหน่วยที่ต้องการซื้อ และกด “ต่อไป”

กรณีที่จองซื้อโดยใช้สิทธิสำหรับผู้ถือหุ้นเดิม ให้ผู้ถือหุ้นเลือก “เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น” ระบุจำนวนหน่วยที่ต้องการใช้สิทธิ และกด “ต่อไป”

7.

ตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกต้อง และกด “ยืนยัน”

8.

เมื่อทำรายการสำเร็จ คุณจะได้รับสลิปเป็นหลักฐาน และแชร์สลิปได้ทันที

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ