จุดเด่นบริการ

ความคุ้มครอง

คุ้มครองทั้งชีวิตและการรักษาตัวในโรงพยาบาลถึงอายุ 80 ปี

ผลประโยชน์

รับผลประโยชน์เมื่อครบกำหนดสัญญาอายุครบ 80 ปี

เบี้ยประกันภัยคงที่

ชำระเบี้ยประกันภัยถึงอายุ 60 ปี

ลดหย่อนภาษี

เบี้ยประกันชีวิตและเบี้ยประกันสุขภาพสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด*

*เบี้ยประกันชีวิตสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 172) และเบี้ยประกันสุขภาพสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามที่จ่ายจริง โดยเบี้ยประกันสุขภาพที่จ่ายตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 63 สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเพิ่มเป็นสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท โดยเมื่อรวมกับสิทธิลดหย่อนค่าเบี้ยประกันชีวิตแล้ว ต้องไม่เกิน 100,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

หน่วย: บาท

ผลประโยชน์

 

แผน 1

แผน 2

แผน 3

แผน 4

แผน 5

แผน 6

1. ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต1 หรือกรณีมีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญา2

500,000

750,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

3,000,000

2. ผลประโยชน์เพิ่มเติมกรณีเสียชีวิต

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

3. ผลประโยชน์กรณีเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล3

3.1 ค่าชดเชยรายวัน กรณีพักรักษาตัวในโรงพยาบาล (รวมกรณี Day Case) ต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 365 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

1,000

1,500

2,000

3,000

4,000

6,000

3.2 ค่าชดเชยรายวัน กรณีเป็นผู้ป่วยในและรับการรักษาในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู. หรือ ซี.ซี.ยู.) ต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 30 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

2,000

3,000

4,000

6,000

8,000

12,000

ผลประโยชน์ ข้อ 3.1 และ 3.2 รวมกันไม่เกิน 365 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

3.3 ค่าชดเชยกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในหมวดยาสำหรับผู้ป่วยใน (รวมกรณี Day Case) ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

1,000

1,500

2,000

3,000

4,000

6,000

3.4 ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลกรณีที่มีการผ่าตัดสำหรับผู้ป่วยใน4 (สำหรับค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ ค่าวิสัญญีแพทย์ ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ในห้องผ่าตัด) ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง โดยจ่ายตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินจำนวนผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ในตารางนี้

75,000

112,500

150,000

225,000

300,000

450,000


หมายเหตุ
1ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต เท่ากับ จำนวนเงินเอาประกันภัย หักด้วย ผลประโยชน์กรณีเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล (ตามข้อ 3) ทั้งหมดที่บริษัทได้จ่ายไปแล้ว (ถ้ามี)

2ผลประโยชน์กรณีมีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญา เท่ากับ จำนวนเงินเอาประกันภัย หักด้วย ผลประโยชน์กรณีเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล (ตามข้อ 3) ทั้งหมดที่บริษัทได้จ่ายไปแล้ว (ถ้ามี)

3ผลประโยชน์กรณีเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลสูงสุด ณ วันที่พึงจ่ายผลประโยชน์ จะไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย หักด้วย ผลประโยชน์กรณีเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลทั้งหมดที่บริษัทได้จ่ายไปแล้ว และหนี้สิน (ถ้ามี)

4การผ่าตัดสำหรับผู้ป่วยใน หมายถึง การผ่าตัดที่มีการวางยาสลบแบบทั่วไป (General Anesthesia) หรือการฉีดยาชาเข้าไขสันหลัง (Spinal Anesthesia) โดยวิสัญญีแพทย์ และจำเป็นต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล
ผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยในที่ไม่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล Day Case

เนื่องจากวิวัฒนาการทางการแพทย์ที่ทันสมัย กรณีการตรวจรักษาโดยการผ่าตัด หรือหัตถการ โดยไม่จำเป็นต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล บริษัทจะจ่ายค่าชดเชยรายวัน 1 วันสำหรับ 18 รายการ ดังนี้


 1. การสลายนิ่ว (ESWL: Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy)
 2. การตรวจเส้นเลือดหัวใจโดยการฉีดสี (Coronary Angiogram / Cardiac Catheterization)
 3. การผ่าตัดต้อกระจก (Extra Capsular Cataract Extraction with Intra Ocular Lens)
 4. การผ่าตัดโดยการส่องกล้อง (Laparoscopic) ทุกชนิด
 5. การตรวจโดยการส่องกล้อง (Endoscope) ทุกชนิด
 6. การผ่าตัด หรือเจาะไซนัส (Sinus Operations)
 7. การตัดก้อนเนื้อที่เต้านม (Excision Breast Mass)
 8. การตัดชิ้นเนื้อจากกระดูก (Bone Biopsy)
 9. การตัด (Amputation) นิ้วมือหรือนิ้วเท้า
 10. การเจาะตับ (Liver Puncture / Liver Aspiration)
 11. การเจาะไขกระดูก (Bone Marrow Aspiration)
 12. การเจาะช่องเยื่อหุ้มไขสันหลัง (Lumbar Puncture)
 13. การเจาะช่องเยื่อหุ้มปอด (Thoracentesis / Pleuracentesis / Thoracic Aspiration / Thoracic Paracentesis)
 14. การเจาะช่องเยื่อบุช่องท้อง (Abdominal Paracentesis / Abdominal Tapping)
 15. การขูดมดลูก (Curettage, Dilatation & Curettage, Fractional Curettage)
 16. การตัดชิ้นเนื้อจากปากมดลูก (Colposcope, Loop Diathermy)
 17. การรักษา Bartholin’s Cyst (Marsupialization of Bartholin’s Cyst)
 18. การรักษาโรคด้วยรังสีแกมม่า (Gamma Knife)
คุณสมบัติและเงื่อนไขผู้ขอเอาประกันภัย
 • อายุที่รับประกันภัย: 20-55 ปี
 • ระยะเวลาเอาประกันภัย: ถึงอายุ 80 ปี
 • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย: ถึงอายุ 60 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัย 6 แผน: 500,000 บาท / 750,000 บาท / 1,000,000 บาท / 1,500,000 บาท / 2,000,000 บาท / 3,000,000 บาท
 • งวดการชำระเบี้ยประกันภัย: รายปี / ราย 6 เดือน / ราย 3 เดือน / รายเดือน
ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period)
บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์นี้ หากการเจ็บป่วยเกิดขึ้นในระยะเวลาต่อไปนี้
 • การเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์หรือหากมีการต่ออายุกรมธรรม์ (Reinstatement) ให้นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามการต่ออายุนั้น แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลัง
 • การเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือหากมีการต่ออายุกรมธรรม์ (Reinstatement) ให้นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามการต่ออายุนั้น แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลัง ได้แก่ โรคไส้เลื่อนทุกชนิด ต้อเนื้อหรือต้อกระจก การตัดทอนซิลหรืออดีนอยด์ เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่


ตัวอย่างเงื่อนไขการไม่คุ้มครอง

บริษัทจะไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์ประกันภัยเมื่อปรากฏว่า


 1. ผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์หรือวันต่ออายุกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
 2. โรคเรื้อรัง การเจ็บป่วย หรือการบาดเจ็บที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามการต่ออายุกรมธรรม์ (Reinstatement) ครั้งสุดท้าย แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลัง การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด (Congenital) หรือปัญหาด้านพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
 3. การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ สิว ฝ้า กระ รังแค ผมร่วงหรือการควบคุมน้ำหนักตัว หรือการผ่าตัดอันมีลักษณะเลือกได้ เว้นแต่เป็นการตกแต่งบาดแผลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่ได้รับความคุ้มครอง
 4. การตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา การทำเลสิค ค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์เพื่อช่วยในการมองเห็นหรือการรักษาความผิดปกติของการมองเห็น
 5. การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปัจจุบันรวมถึงแพทย์ทางเลือก
อัตราเบี้ยประกันภัย
อัตราเบี้ยประกันภัยมาตรฐานรายปี อายุ 20 - 55 ปี (ขึ้นอยู่กับเพศ อายุของผู้สมัครเอาประกันภัย งวดการชำระเบี้ยประกันภัยและแผนประกันที่เลือกซื้อ)

เพศ

ค่าเบี้ยประกันภัยรายปี (บาท)

แผน 1

แผน 2

แผน 3

แผน 4

แผน 5

แผน 6

หญิง

7,210 -
75,030

10,815 -
112,545

14,420 -
150,060

21,630 -
225,090

28,840 -
300,120

43,260 -
450,180

ชาย

7,585 -
81,895

11,377.50 -
122,842.50

15,170 -
163,790

22,755 -
245,685

30,340 -
327,580

45,510 -
491,370

สมัครบริการ
ปรึกษาและรับคำแนะนำเพื่อวางแผนทำประกันชีวิตได้ที่ ธนาคารกรุงเทพสาขาที่ให้บริการ หรือโทร.1333

บริษัท เอไอเอ จำกัด โทร. (66) 0 2353 8855 เว็บไซต์ www.aia.co.th
รับประกันชีวิตโดย บริษัท บริษัท เอไอเอ จำกัด

หมายเหตุ

 • Be Together Health&Save (บี ทูเกตเทอร์ เฮลธ์ แอนด์ เซฟ) เป็นชื่อทางการตลาดของแบบ เอไอเอ สะสมทรัพย์ คุ้มครองครบอายุ 80 ปี ชำระเบี้ยประกันภัยครบอายุ 60 ปี
 • กรณีชำระค่าเบี้ยประกันภัยรายเดือน ต้องชำระล่วงหน้า 2 เดือน ในครั้งแรก
 • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 • การทำประกันภัยไม่ใช่การฝากเงิน กรณีเวนคืนก่อนครบกำหนด ลูกค้าอาจจะได้รับเงินคืนเป็นจำนวนน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปแล้ว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เวนคืน
 • ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นผู้ชี้ช่องและจัดการบริการให้กับลูกค้า เพื่อให้เกิดการทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น โดยการพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ บริษัท เอไอเอ จำกัด
 • การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
 • การตรวจสุขภาพเป็นไปตามเงื่อนไขที่ บริษัท เอไอเอ จำกัด กำหนด
 • ผู้ขอเอาประกันภัยมีหน้าที่แถลงข้อความจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปิดข้อความจริงหรือแถลงข้อความเป็นเท็จใดๆ อาจเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยบอกล้างสัญญาประกันภัยและปฏิเสธไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน