จุดเด่นบริการ

เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุน

เบี้ยประกันภัยหลังหักค่าใช้จ่ายจะถูกนำไปลงทุนผ่านกองทุนรวมที่ผู้เอาประกันเลือกลงทุนจากกองทุนรวมที่ได้รับการคัดสรรโดยบริษัท เอไอเอ จำกัด

ชำระค่าเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว

จำนวนเงินเอาประกันภัย 150% ของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว

คุ้มครองชีวิต
(ถึงอายุ 99 ปี)

ตราบที่มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามตารางค่าธรรมเนียมกรมธรรม์

รับส่วนลดค่าการประกันภัย (COI)*

สำหรับผู้เอาประกันภัยที่มีจำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 5,000,000 บาทขึ้นไป และมีสุขภาพมาตรฐาน

*บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงส่วนลดค่าการประกันภัย (COI) โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

ความคุ้มครอง

ผลประโยชน์

1. กรณีเสียชีวิตระหว่างสัญญา*

 

รับมูลค่าสูงสุดระหว่าง
• 150% ของค่าเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว หักด้วยจำนวนเงินที่ถอนจากการขายคืนหน่วยลงทุนของค่าเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียวทั้งหมด (ถ้ามี) หรือ
• มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของค่าเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว บวกด้วย 50% ของค่าเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว
รวมกับมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของค่าเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ (ถ้ามี)

2. กรณีมีชีวิตอยู่ตลอดสัญญา

รับมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน** ณ วันครบกำหนดสัญญา

3. กรณีถอนเงินจากกรมธรรม์บางส่วน หรือเวนคืนกรมธรรม์

รับมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถอน หักด้วยค่าธรรมเนียมการถอนเงินจากกรมธรรม์ (ถ้ามี) หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์


*คุ้มครองกรณีเสียชีวิต (ยกเว้นกรณีฆ่าตัวตายภายในปีแรกหรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย)
**มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Redemption Value: RV) หมายถึง ผลรวมของจำนวนหน่วยลงทุนคูณกับราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันที่ประเมินราคาของแต่ละกองทุนภายใต้กรมธรรม์
คุณสมบัติและเงื่อนไขผู้ขอเอาประกันภัย
 • อายุที่รับประกันภัย: 1 เดือน - 75 ปี
 • ระยะเวลาเอาประกันภัย: ตลอดชีพ (ถึงอายุ 99 ปี) หรือตราบเท่าที่มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามตารางค่าธรรมเนียมกรมธรรม์
 • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย: ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว
 • จำนวนเงินเอาประกันภัย: 150% ของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว
อัตราเบี้ยประกันภัย

ค่าเบี้ยประกันภัยมาตรฐาน อายุ 1 เดือน - 75 ปี

เบี้ยประกันภัยขั้นต่ำ***

เบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษขั้นต่ำ

200,000 บาท

10,000 บาท
ทั้งนี้ ไม่เกิน 10 เท่าของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว
และไม่เกิน 120 ล้านบาท ต่อปีกรมธรรม์


***เบี้ยประกันชีวิตสามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 172) (เฉพาะส่วนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันภัย (Premium Charge) ค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ (Administration Fee) และค่าการประกันภัย (Cost of Insurance) ไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด)
ข้อมูลกองทุนและค่าธรรมเนียม
กองทุนรวมภายใต้ผลิตภัณฑ์นี้ ลูกค้าสามารถเลือกลงทุนผ่านกองทุนรวม ได้แก่

ประเภทกองทุน

ชื่อกองทุน

Money Market Fund
(กองทุนรวมตลาดเงิน)

Bualuang Treasury Fund (กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ภาครัฐ)

Fixed Income Fund
(กองทุนรวมตราสารหนี้)

Bualuang Fixed Income Fund (กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้)

Equity Fund
(กองทุนรวมตราสารทุน)

Bualuang Top-Ten Fund (กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล)
Buakaew Open-end Fund (กองทุนเปิดบัวแก้ว)
Bualuang Infrastructure Open-end Fund (กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน)

Foreign Investment Fund
(กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ)

Bualuang Asia Equity Fund (กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชีย)
Bualuang Global Equity Fund (กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล)
Bualuang Global Health Care Fund (กองทุนบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์)


หมายเหตุ: จากรายชื่อกองทุนรวมข้างต้น บริษัทประกันชีวิตอาจพิจารณาเพิ่ม/ยกเลิกกองทุนใดๆ เพื่อให้ลูกค้าเลือกในภายหลัง ภายใต้ดุลยพินิจของบริษัท

ตารางค่าธรรมเนียมกรมธรรม์และค่าใช้จ่ายต่างๆ
รายการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน และระยะเวลาในการดำเนินการ
รายการซื้อหน่วยลงทุน

 1. กรณีการชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียวและเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษที่ชำระมาพร้อมกันในครั้งแรก บริษัทประกันจะทำการซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการถัดไปนับจากวันที่อนุมัติกรมธรรม์
 2. กรณีการชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ (Top-up Premium) ครั้งต่อไป
  2.1 สำหรับการชำระด้วยเงินสด บริษัทประกันจะทำการซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่ 2 นับจากวันที่อนุมัติกรมธรรม์
  2.2 สำหรับการชำระด้วยเช็ค บริษัทประกันจะทำการซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่ 3 นับจากวันที่อนุมัติกรมธรรม์
 3. กรณีการสับเปลี่ยนกองทุน (Fund Switching) หรือการสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ (Automatic Fund Switching) หรือ การปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ (Automatic Fund Rebalancing) บริษัทประกันจะทำการซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการถัดไป นับจากวันที่อนุมัติกรมธรรม์และวันที่ทราบราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนครบทุกกองทุนแล้ว

รายการขายคืนที่มีการกำหนดเวลาในการซื้อขายหน่วยลงทุน

กรณีการเวนคืนกรมธรรม์ (Surrender) หรือการถอนเงินจากกรมธรรม์ (Partial Withdraw) หรือการสับเปลี่ยนกองทุน (Fund Switching) บริษัทประกันดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุน ณ วันทำการ ที่ได้รับใบคำร้องและอนุมัติก่อนเวลา 10.00 น.

รายการขายคืนที่ไม่มีการกำหนดเวลาในการซื้อขายหน่วยลงทุน

กรณีการใช้สิทธิยกเลิกกรมธรรม์ภายในระยะเวลาที่กำหนด (Free Look Period) หรือการใช้สิทธิผลประโยชน์สินไหมมรณกรรม บริษัทประกันจะดำเนินการในวันทำการถัดไป นับจากวันที่บริษัทประกันได้รับใบคำร้อง

รายการขายคืนหน่วยลงทุนที่มีรอบระยะเวลา

 1. การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ (Automatic Fund Switching) เมื่อมีการส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ภายในวันที่ 1-31 ของเดือนนั้นๆ บริษัทประกันจะดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนในวันที่ 21 ของเดือนถัดไป และทุกเดือนถัดไป
 2. การปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ (Automatic Fund Rebalancing) เมื่อมีการส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ภายในวันที่ 20 ของเดือน มี.ค. มิ.ย. ก.ย. ธ.ค. บริษัทประกันจะดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนครั้งแรก ในวันที่ 21 ของเดือน มี.ค. มิ.ย. ก.ย. ธ.ค.
สิทธิของผู้เอาประกันภัย
 1. สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ โดยบริษัทฯ จะคืนค่าธรรมเนียมกรมธรรม์และเงินส่วนลงทุนตามราคาขายคืนหน่วยลงทุน หักด้วยค่าใช้จ่าย 500 บาท รวมทั้งค่าตรวจสุขภาพ (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยได้ใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หรือชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ หรือถอนเงินจากกรมธรรม์ หรือมีหนังสือร้องขอให้ดำเนินการสับเปลี่ยนกองทุน สับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ หรือปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติแล้ว ผู้ขอเอาประกันภัยไม่สามารถใช้สิทธิขอยกเลิกกรมธรรม์ได้
 2. สิทธิในการเวนคืนกรมธรรม์ เมื่อกรมธรรม์มีผลบังคับ และมีมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ โดยใช้สิทธิเวนคืนที่ระบุในกรมธรรม์
 3. สิทธิในการรับทราบการจัดสรรเบี้ยประกันภัยที่ลงทุนในกองทุน
 4. สิทธิในการขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมรายละเอียดโครงการ จากนายหน้าประกันชีวิตที่ได้รับอนุญาตจากบริษัท เอไอเอ จำกัด
 5. สิทธิในการได้รับทราบรายชื่อของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทจัดการ บริษัทจัดการกองทุน ทุกแห่งที่รับจัดการกองทุนควบกรมธรรม์ที่เสนอขายโดยบริษัท เอไอเอ จำกัด
 6. สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ ของบริษัทจัดการกองทุน และบริษัท เอไอเอ จำกัด รวมทั้งชื่อ และเลขที่ใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตที่ได้รับอนุญาตจากบริษัท เอไอเอ จำกัด
 7. สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนที่ได้รับคำแนะนำเพื่อซื้อหน่วยลงทุนนั้น ตลอดจนรับทราบคำเตือนและคำอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน
 8. สิทธิในการได้รับทราบข้อเท็จจริงที่มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน เช่น การขายหน่วยลงทุนของกองทุนที่อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการเพื่อการควบกองทุนหรือการรวมกองทุน เป็นต้น
 9. สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนที่นายหน้า ประกันชีวิตที่ได้รับอนุญาตจากบริษัท เอไอเอ จำกัด อาจได้รับจากการซื้อกรมธรรม์ รวมทั้งการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น
 10. สิทธิในการแสดงเจตนาว่าไม่ต้องการรับการติดต่ออีกเป็นระยะเวลา 2 ปี
 11. สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนโดยไม่เปิดเผยชื่อที่แท้จริงของผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) อาจมีสิทธิแตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนปกติที่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการโดยตรง เช่น
 • ในการสมัครประกันชีวิตควบการลงทุน จะไม่ได้ราคาหน่วยลงทุน ณ วันทำการนั้นๆ เนื่องจากการดำเนินงานประกันชีวิตต้องใช้เวลาในการพิจารณาคำขอเอาประกันชีวิตของลูกค้า หลังจากวันที่ได้รับเอกสารจากลูกค้า และบริษัท เอไอเอ จำกัด จะทำรายการซื้อหน่วยลงทุนให้กับลูกค้าในวันทำการหลังจากวันที่บริษัทอนุมัติ
 • การรับเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับกองทุน อาจช้ากว่าการซื้อหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการโดยตรง เนื่องจากบริษัท เอไอเอ จำกัด จะดำเนินการจัดส่งให้แก่ลูกค้า เมื่อได้รับเอกสารดังกล่าวจากบริษัทจัดการ
 • บริษัท เอไอเอ จำกัด จะหักค่าการประกันภัย และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ (ดูจากตารางค่าธรรมเนียมกรมธรรม์และค่าใช้จ่ายต่างๆ) จากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกเดือน

ช่องทางร้องเรียนของผู้เอาประกันภัย

ผู้เอาประกันภัยสามารถร้องเรียนได้ที่หน่วยงานดังนี้

 1. AIA Call Center โทร. (66) 0 2353 8855
 2. ธนาคารกรุงเทพสาขาที่ให้บริการ หรือโทร.1333
 3. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โทร.1207
 4. สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โทร.1186
 5. ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) โทร.1213
สมัครบริการ
ปรึกษาและรับคำแนะนำเพื่อวางแผนทำประกันชีวิตได้ที่ ธนาคารกรุงเทพสาขาที่ให้บริการ หรือโทร.1333

บริษัท เอไอเอ จำกัด โทร. (66) 0 2353 8855 เว็บไซต์ www.aia.co.th

รายชื่อสาขาที่ให้บริการประกันชีวิต Be Together Unit Linked (Single Premium)
รับประกันชีวิตโดย บริษัท เอไอเอ จำกัด

หมายเหตุ
 • Be Together Unit Linked Single Premium (ประกันชีวิต บี ทูเกตเทอร์ ยูนิต ลิงค์ ชำระเบี้ยครั้งเดียว) เป็นชื่อทางการตลาดของแบบ AIA Smart Premier (Unit Linked) (เอไอเอ สมาร์ท พรีเมียร์ (ยูนิต ลิงค์))
 • การทำประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไม่ใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยง ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง รวมถึงศึกษา อ่านและทำความเข้าใจในเอกสารประกอบการเสนอขายและหนังสือชี้ชวนของกองทุน ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยและลงทุน ซึ่งผู้ขอเอาประกันภัยอาจได้รับเงินคืนมากกว่าหรือน้อยกว่ามูลค่าเบี้ยประกันภัยที่ถูกจัดสรรเข้ากองทุนรวม โดยหากผลการดำเนินงานของกองทุนรวมมีกำไร ผู้ขอเอาประกันภัยจะได้รับผลตอบแทนสูง แต่หากผลการดำเนินงานของกองทุนรวมขาดทุน ผู้ขอเอาประกันภัยจะได้ผลตอบแทนต่ำ หรือบางกรณีอาจขาดทุน กล่าวคือ ไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน ทั้งนี้ กรมธรรม์นี้ไม่มีการรับประกันเงินส่วนของเงินลงทุน นอกจากนี้ กรณียกเลิก/เวนคืนก่อนครบกำหนด ผู้ขอเอาประกันภัยอาจจะได้รับเงินคืนเป็นจำนวนน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปแล้วอีกด้วย
 • ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นผู้ชี้ช่องและจัดการบริการให้กับผู้ขอเอาประกันภัย เพื่อให้เกิดการทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น โดยการพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัท เอไอเอ จำกัด
 • การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือการจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
 • ผู้ขอเอาประกันภัยมีหน้าที่แถลงข้อความจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปิดข้อความจริงหรือแถลงข้อความเป็นเท็จใดๆ อาจเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยบอกล้างสัญญาประกันภัยและปฏิเสธไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์
 • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่นายหน้าประกันชีวิตมาเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น
 • ผู้ขอเอาประกันภัยควรพิจารณาถึงความสามารถในการชำระเบี้ยประกันภัย เนื่องจากกรมธรรม์นี้เหมาะสำหรับการออมเงินระยะยาว มีค่าธรรมเนียมในการถอนเงินจากกรมธรรม์ ซึ่งอาจมีผลให้มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ และมูลค่าจากการถอนเงินจากกรมธรรม์ มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดจากตารางค่าธรรมเนียมในการถอนเงินจากกรมธรรม์
 • ผู้ขอเอาประกันภัยเป็นผู้เลือกลงทุนในกองทุน เพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนของตนเอง และเป็นผู้รับความเสี่ยงจากการลงทุนเอง ทั้งนี้ ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในกองทุน โดยสามารถดูระดับความเสี่ยงและรายละเอียดของกองทุนจากหนังสือชี้ชวนของกองทุน
 • ในระหว่างสัญญากรมธรรม์ กรมธรรม์อาจจะสิ้นผลบังคับในปีใดปีหนึ่งก็ได้หาก มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเท่ากับหรือน้อยกว่าศูนย์ หรือมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนมีไม่เพียงพอที่จะหักค่าธรรมเนียมกรมธรรม์
 • กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทประกันชีวิตและบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทประกันชีวิตและบริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน และจะไม่สามารถนำทรัพย์สินของกองทุนรวมไปใช้ประโยชน์เพื่อการชำระหนี้ของตนเอง
 • จำนวนเบี้ยประกันภัยที่ผู้ขอเอาประกันภัยชำระจะถูกหักค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมและค่าการประกันภัย โดยจำนวนเงินที่เหลือจะถูกนำไปลงทุนในกองทุนรวมตามที่ผู้ขอเอาประกันภัยเลือก
 • กรณีกองทุนที่มีผู้ขอเอาประกันภัยเลือกเป็นกองทุนที่มีการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจไม่ได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ขอเอาประกันภัยอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในกองทุนดังกล่าว หรืออาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้


เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน