จุดเด่นบริการ

แบบประกันชีวิตควบการลงทุนที่ตอบโจทย์เป้าหมายทางการเงิน ชำระเบี้ยประกันภัย 8 ปี คุ้มครองยาวถึงอายุ 99 ปี พร้อมรับโบนัสเพิ่มเงินออม 12% เมื่อชำระเบี้ยประกันภัยครบตามกำหนด*


 • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยชัดเจน ชำระเบี้ยประกันภัย 8 ปี สามารถวางแผนการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • รับโบนัสเงินออม 12% ของจำนวนเบี้ยประกันภัยหลักปีแรก*
 • เพิ่มโอกาสในการสะสมความมั่งมากยิ่งขึ้น ปรับลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันภัย เพื่อสะสมความมั่งคั่งจากเงินลงทุนในกองทุนรวมได้มากยิ่งขึ้น
 • รับส่วนลดค่าการประกันภัย (COI) 10% ของอัตราค่าการประกันภัย** สำหรับผู้เอาประกันภัยที่มีจำนวนเงินเอาประกันภัยหลัก (RP) ตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป และมีสุขภาพมาตรฐาน
 • รับสิทธิกรมธรรม์มีผลบังคับอย่างต่อเนื่อง 8 ปี (Non - lapse guaranteed)*** นับจากวันที่กรมธรรม์มีความคุ้มครอง
 • ระยะเวลาความคุ้มครองยาว (ถึงอายุ 99 ปี) หรือตราบที่มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพียงพอต่อการหักค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามตารางค่าธรรมเนียมกรมธรรม์

 

* กรมธรรม์มีผลบังคับอย่างน้อย 8 ปีกรมธรรม์ และผู้เอาประกันภัยต้องชำระเบี้ยประกันภัยหลักครบทุกงวด โดยไม่เคยมีการถอนเงินจากการขายคืนหน่วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยหลัก และไม่เคยทำการลดจำนวนเบี้ยประกันภัยหลัก รับโบนัสเพิ่มเงินออมเป็นจำนวน 1 ครั้ง ในอัตรา 12% ของเบี้ยประกันภัยหลักปีแรก
** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงส่วนลดค่าการประกันภัย (COI) โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน
***เมื่อผู้เอาประกันภัยชำระเบี้ยประกันภัยหลักครบตามกำหนดชำระเบี้ยประกันภัยทุกงวด และไม่เคยมีการถอนเงินจากการขายคืนหน่วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยหลัก และไม่เคยทำการลดจำนวนเบี้ยประกันภัยหลัก

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อควรระวังเกี่ยวกับการซื้อประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit Linked)

สำหรับลูกค้าประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit Linked)

สิ่งที่ควรทำ

 • ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่มีใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต และเป็นผู้แนะนำการลงทุน (IC)
 • รับ “หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ” (Fact Sheet) ตามกองทุนที่เลือกทุกครั้งที่มีซื้อประกันชีวิตควบการลงทุน
  (Unit Linked)
 • ศึกษารายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับแบบประกันก่อนการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit Linked) ดังนี้
  • ความคุ้มครองและผลประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงเงื่อนไขทั่วไป และข้อยกเว้นความคุ้มครอง
  • จำนวนเบี้ยประกันภัย ระยะเวลาเอาประกันภัย ระยะเวลาการชำระเบี้ยประกันภัย โดยเบี้ยประกันภัยจะถูกหักเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันภัย ค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์และค่าการประกันภัย โดยจำนวนเงินที่เหลือจะถูกนำไปลงทุนในกองทุนรวมตามที่เลือก
  • กรณีกองทุนที่ลูกค้าเลือกเป็นกองทุนที่มีการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจไม่ได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้นผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในกองทุนดังกล่าว หรืออาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
  • ศึกษาช่องทางการชำระเบี้ยประกันภัยสำหรับปีแรก และการชำระในงวดต่อไป (ถ้ามี)
  • การใช้สิทธิในการนำค่าเบี้ยประกันภัยไปลดหย่อนภาษีเงินได้ตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด
 • เลือกแบบประกันที่เหมาะสมกับความต้องการ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้
 • ตัดสินใจเลือกลงทุนด้วยตนเอง
 • กรอกแบบฟอร์มด้วยตนเอง และตรวจสอบรายละเอียดในแบบฟอร์มต่าง ๆ ก่อนลงนามทุกครั้ง
 • รับ “สำเนา” ใบเสนอขาย (BI) / Sales Sheet / หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fund Fact Sheet) ของกองทุน /
  แบบฟอร์ม KYC & RPQ / ตัวอย่าง "รายงานสถานะการเงินของกรมธรรม์" (Annual Statement) / เอกสารการชำระเงิน ทุกครั้ง และตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกต้อง
 • เมื่อได้รับกรมธรรม์เรียบร้อยแล้ว ขอให้ตรวจสอบเนื้อหา ข้อกำหนดและเงื่อนไขตามกรมธรรม์ โดยสามารถยกเลิกกรมธรรม์ได้ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ (Free Look Period) โดยบริษัทประกันภัยจะคืนค่าธรรมเนียมกรมธรรม์ และมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หักด้วยค่าใช้จ่ายบริษัท 500 บาท รวมทั้ง ค่าตรวจสุขภาพตามที่จ่ายจริง (ถ้ามี)

คำเตือน

 • ธนาคารไม่มีนโยบายรับเงินสดนอกสถานที่
 • ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit Linked) ไม่ใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยง รวมถึง ไม่ใช่กองทุนแถมประกัน และไม่ใช่ประกันแถมกองทุน
 • ลดหย่อนภาษีได้เฉพาะส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันภัย ค่าการประกันภัยและค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ ส่วนที่นำไปลงทุนลดหย่อนไม่ได้
ความคุ้มครองและผลประโยชน์

ความคุ้มครอง

ผลประโยชน์

1. กรณีเสียชีวิตระหว่างสัญญา

รับผลประโยชน์ดังต่อไปนี้ แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า ระหว่าง

 1. จำนวนเงินเอาประกันภัย ณ ขณะนั้น หักด้วยจำนวนเงินที่ถอนจากการขายคืนหน่วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยหลักทั้งหมด (ถ้ามี) หรือ
 2. มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยหลัก บวกด้วย จำนวนเงิน 3 เท่าของเบี้ยประกันภัยหลักปีแรก

รวมกับ มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ (ถ้ามี)

2. กรณีมีชีวิตอยู่

รับมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยหน่วยลงทุนจะถูกขาย ณ วันที่ประเมินราคาวันแรกถัดจากวันครบกำหนดสัญญา


หมายเหตุ
ข้อยกเว้นความคุ้มครอง บริษัทจะไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์ เมื่อปรากฏว่าผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปีนับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์หรือถ้าผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
คุณสมบัติและเงื่อนไขผู้ขอเอาประกันภัย
 • อายุที่รับประกันภัย: 15 วัน - 60 ปี
 • ระยะเวลาเอาประกันภัย: ตลอดชีพ (ถึงอายุ 99 ปี) หรือตราบเท่าที่มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพียงพอต่อการหักค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามตารางค่าธรรมเนียมกรมธรรม์
 • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย: 8 ปี
 • งวดการชำระเบี้ยประกันภัย: รายปี / ราย 6 เดือน / ราย 3 เดือน / รายเดือน
 • จำนวนเงินเอาประกันภัย: สามารถกำหนดได้เองและปรับเปลี่ยนได้ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัท เอไอเอ จำกัด กำหนด
อัตราเบี้ยประกันภัย

เบี้ยประกันภัยหลัก (RP)

ขั้นต่ำ 50,000 บาทต่อปีกรมธรรม์

เบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ

สามารถเลือกชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษได้ ดังนี้

 • สำหรับเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษที่ชำระเป็นประจำ พร้อมเบี้ยประกันภัยหลัก (Regular Top-Up Premium : RTU) ขั้นต่ำ 1,000 บาทต่องวด และไม่เกิน 5 เท่าของเบี้ยประกันภัยหลัก (RP)
 • สำหรับเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษที่ไม่ได้ชำระเป็นประจำ พร้อมเบี้ยประกันภัยหลัก (Ad hoc Top-Up Premium : ATU) ขั้นต่ำ 1,000 บาทต่อครั้ง และไม่เกิน 120 ล้านบาทต่อปีกรมธรรม์

 

หมายเหตุ

 • สามารถนำค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันภัย (Premium Charge) ค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ (Administration Fee) และค่าการประกันภัย (Cost of Insurance) ไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 •  เบี้ยประกันภัยหลักของกรมธรรม์ใหม่ (New business case) อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามสมมติฐานอัตราผลตอบแทนประมาณการของบริษัทแต่ละปี
สิทธิประโยชน์จากการวางแผนทางการเงิน

เบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ (Top Up Premium)

 

สามารถเลือกชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษได้ ดังนี้

 • สำหรับเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษที่ชำระเป็นประจำ พร้อมเบี้ยประกันภัยหลัก (RTU) ขั้นต่ำ 1,000 บาทต่องวด และไม่เกิน 5 เท่าของเบี้ยประกันภัยหลัก (RP)
 • สำหรับเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษที่ไม่ได้ชำระเป็นประจำ พร้อมเบี้ยประกันภัยหลัก (ATU) ขั้นต่ำ 1,000 บาทต่อครั้ง และไม่เกิน 120 ล้านบาทต่อปีกรมธรรม์

ไม่มีค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนกองทุน

(Fund Switching)

ผู้เอาประกันภัยสามารถสับเปลี่ยนกองทุนโดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนกองทุน และสามารถเลือกสับเปลี่ยนกองทุนจากอัตราส่วนร้อยละ หรือสับเปลี่ยนกองทุนจากหน่วยลงทุน โดยจำนวนเงินขั้นต่ำในการสับเปลี่ยนคือ 1,000 บาท

กระจายความเสี่ยงด้วยการสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ (Automatic Fund Switching)

โดยการทยอยลงทุนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาด

การปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติ (Automatic Fund Re-balancing)

 

บริษัทจะปรับสัดส่วนการลงทุนให้อัตโนมัติ ทุก 3 เดือน 6 เดือน และ 12เดือน ตามที่ผู้เอาประกันภัยระบุในใบคำขอดำเนินการเพื่อคงสัดส่วนการจัดสรรการลงทุนต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ผู้เอาประกันภัยกำหนด

การหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัย (Premium Holiday)

สามารถหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัยหลัก (RP) ได้ เมื่อกรมธรรม์มีผลบังคับมากกว่า 3 ปี และมีการชำระเบี้ยประกันภัยหลัก (RP) ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ โดยกรมธรรม์จะยังมีผลบังคับต่อไปตราบเท่าที่มูลค่ารับซื้อหน่วยลงทุนยังมีเพียงพอที่จะชำระค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ และค่าการประกันภัย

สิทธิการมีผลบังคับอย่างต่อเนื่อง

(Non-Lapse Guaranteed)

ได้รับความคุ้มครองชีวิตต่อเนื่องภายในระยะเวลา 8 ปี จากวันที่ของกรมธรรม์ (วันเริ่มต้นความคุ้มครอง) ถึงแม้ว่ามูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะมีไม่เพียงพอต่อการชำระค่าการประกันภัย และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ เมื่อผู้เอาประกันภัยชำระเบี้ยประกันภัยหลักครบตามกำหนดทุกงวด ไม่เคยถอนเงินจากการขายคืนหน่วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยหลัก และไม่เคยลดจำนวนเบี้ยประกันภัยหลัก ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายตามกรมธรรม์ที่ยังชำระไม่ครบ (ถ้ามี) ถือเป็นหนี้สินที่ค้างชำระภายใต้กรมธรรม์ หากผู้เอาประกันภัยไม่ได้ชำระเบี้ยประกันภัยหลักในระยะเวลาผ่อนผัน 31 วัน ความคุ้มครองใดๆ ภายใต้สัญญาประกันภัยจะขาดอายุและสิ้นผลบังคับ

โบนัสเพิ่มเงินออม

(Saving Booster Bonus)

ในขณะที่กรมธรรม์มีผลบังคับ บริษัทจะจ่ายโบนัสเพิ่มเงินออมนี้ให้แก่ผู้เอาประกันภัย เมื่อเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้ครบทุกข้อ

 • กรมธรรม์มีผลบังคับอย่างน้อย 8 ปีกรมธรรม์ และ
 • มีการชำระเบี้ยประภัยหลักครบทุกงวด (รายปีครบ 8 งวด ราย 6 เดือนครบ 16 งวด ราย 3 เดือนครบ 32 งวด หรือรายเดือนครบ 96 งวด) และ
 • ไม่เคยทำการลดจำนวนเบี้ยประกันภัยหลัก และ
 • ไม่เคยมีการถอนเงินจากการขายคืนหน่วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยหลัก

บริษัทจะจ่ายโบนัสเพิ่มเงินออมให้เป็นจำนวน 1 ครั้ง ในอัตราร้อยละ 12 ของจำนวนเบี้ยประกันภัยหลักปีแรก ณ วันที่คำนวณค่าธรรมเนียมกรมธรรม์รายเดือนถัดจากวันที่เข้าเงื่อนไขข้างต้นครบทุกข้อแล้ว

โดยบริษัทจะนำโบนัสเพิ่มเงินออมดังกล่าวไปซื้อหน่วยลงทุนตามการจัดสรรการลงทุนครั้งล่าสุดที่ราคาขายหน่วยลงทุน ณ วันที่ประเมินราคาหลังจากวันครบรอบเดือนของกรมธรรม์

ลดหย่อนภาษีได้

สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ เฉพาะส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันภัย ค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ และค่าการประกันภัย ส่วนที่นำไปลงทุน ไม่สามารถลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 172)

การเพิ่ม/ลดเบี้ยประกันภัย

 • เบี้ยประกันภัยหลัก (RP)

  สามารถลดจำนวนเบี้ยประกันภัยหลักได้หลังชำระเบี้ยประกันภัยหลักครบ 3 ปีกรมธรรม์ แต่ไม่สามารถเพิ่มจำนวนเบี้ยประกันภัยหลักได้ในปีต่ออายุกรมธรรม์

 • เบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษที่ชำระเป็นประจำพร้อมเบี้ยประกันภัยหลัก (RTU) และเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษที่ไม่ได้ชำระเป็นประจำพร้อมเบี้ยประกันภัยหลัก (ATU) สามารถขอปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา ยกเว้นในช่วงหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัยหลักจะไม่สามารถชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษได้

ไม่เพิ่มค่าการประกันภัย สำหรับลูกค้าสินทรัพย์สูง

ผู้ที่มีจำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป รับสิทธิพิเศษไม่เพิ่มค่าการประกันภัย กรณีมีสุขภาพต่ำกว่ามาตรฐานตามหลักเกณฑ์ที่บริษัท เอไอเอ จำกัด กำหนด


ข้อมูลกองทุนและค่าธรรมเนียม

กองทุนรวมภายใต้ผลิตภัณฑ์นี้ ลูกค้าสามารถเลือกลงทุนผ่านกองทุนรวม ได้แก่


ประเภทกองทุน

ชื่อกองทุน

Money Market Fund

(กองทุนรวมตลาดเงิน)

Bualuang Treasury Fund (กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ภาครัฐ)

Fixed Income Fund

(กองทุนรวมตราสารหนี้)

Bualuang Fixed Income Fund (กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้)

Equity Fund

(กองทุนรวมตราสารทุน)

Bualuang Top-Ten Fund (กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล)

Buakaew Open-end Fund (กองทุนเปิดบัวแก้ว)

Bualuang Infrastructure Open-end Fund (กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน)

Foreign Investment Fund

(กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ)

Bualuang Asia Equity Fund (กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชีย)

Bualuang Global Equity Fund (กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล)

Bualuang Global Health Care Fund (กองทุนบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์)

Bualuang Global Innovation & Technology Fund (กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยี)

BCAP Global Multi Asset Fund (กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล มัลติ แอสเซท)

BCAP Global Multi Asset Plus Fund (กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล มัลติ แอสเซท พลัส)


หมายเหตุ : จากรายชื่อกองทุนรวมข้างต้น บริษัทประกันชีวิตอาจพิจารณาเพิ่ม / ยกเลิก กองทุนใดๆ เพื่อให้ลูกค้าเลือกในภายหลัง ภายใต้ดุลพินิจของบริษัทฯ 

 

ตารางค่าธรรมเนียมกรมธรรม์และค่าใช้จ่ายต่างๆ
รายการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน และระยะเวลาในการดำเนินการ

รายการซื้อหน่วยลงทุน


 1. บริษัทจะนำเบี้ยประกันภัยหลักงวดแรกและเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษที่ชำระพร้อมเบี้ยประกันภัยหลักงวดแรก (ถ้ามี) หลังจากการหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันภัย ค่าการประกันภัย และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์แล้ว จะถูกนำไปซื้อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนที่ผู้เอาประกันภัยระบุไว้ในใบคำขอเอาประกันชีวิต หรือใบคำร้องเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัยในวันที่ซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก
 2. เบี้ยประกันภัยหลักงวดต่อไป หลังจากการหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันภัยสำหรับเบี้ยประกันภัยหลัก และหนี้สินใดๆ ที่ค้างชำระตามกรมธรรม์นี้ (ถ้ามี) จะถูกนำไปซื้อหน่วยลงทุนตามการจัดสรรการลงทุนครั้งล่าสุด หรือตามสัดส่วนที่ผู้เอาประกันภัยกำหนดที่ราคาขายหน่วยลงทุน ณ วันที่ประเมินราคาหลังจากหนึ่งวันทำการนับจากวันที่บริษัททราบผลการชำระเบี้ยประกันภัยและบริษัทได้รับค่าเบี้ยประกันภัยครบเต็มจำนวน
 3. เบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ หลังจากการหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันภัย และหนี้สินใดๆ ที่ค้างชำระตามกรมธรรม์นี้ (ถ้ามี) จะถูกนำไปซื้อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนที่ผู้เอาประกันภัยกำหนดที่ราคาขายหน่วยลงทุน ณ วันที่ประเมินราคาหลังจากหนึ่งวันทำการ นับจากวันที่บริษัททราบผลการชำระเบี้ยประกันภัย และบริษัทได้รับค่าเบี้ยประกันภัยครบเต็มจำนวน และได้รับเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยครบถ้วน
 4. โบนัสเพิ่มเงินออม (Saving Booster Bonus) จะถูกนำไปซื้อหน่วยลงทุนตามการจัดสรรการลงทุนครั้งล่าสุดที่ราคาขายหน่วยลงทุน ณ วันที่ประเมินราคาหลังจากวันครบรอบเดือนของกรมธรรม์
 5. ทั้งนี้ หากวันที่จะซื้อหน่วยลงทุนเป็นวันหยุดทำการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนใดบริษัทจะทำการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนั้นในวันทำการซื้อขายถัดไปที่สามารถทำรายการได้

 

รายการขายคืนที่มีการกำหนดเวลาในการซื้อขายหน่วยลงทุน

 

กรณีการเวนคืนกรมธรรม์ (Surrender) หรือการถอนเงินจากกรมธรรม์ (Partial Withdraw) หรือการสับเปลี่ยนกองทุน (Fund Switching) บริษัทประกันดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุน ณ วันทำการ ที่ได้รับใบคำร้องและอนุมัติก่อนเวลา 10.00 น. ในกรณีที่บริษัทได้รับใบคำร้องภายหลังเวลา 10.00 น. ให้ถือว่าบริษัทได้รับใบคำร้องในวันทำการถัดจากวันที่บริษัทได้รับใบคำร้อง ทั้งนี้ หากวันที่ส่งใบคำร้องเป็นวันหยุดทำการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนใด บริษัทจะทำการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนั้นในวันทำการซื้อขายถัดไปที่สามารถทำรายการได้

 

รายการขายคืนที่ไม่มีการกำหนดเวลาในการซื้อขายหน่วยลงทุน

 

กรณีการใช้สิทธิยกเลิกกรมธรรม์ภายในระยะเวลาที่กำหนด (Free Look Period) หรือการใช้สิทธิผลประโยชน์สินไหมมรณกรรม บริษัทประกันจะดำเนินการในวันทำการถัดไป นับจากวันที่บริษัทประกันได้รับใบคำร้อง และเอกสารครบถ้วน

 

รายการขายคืนหน่วยลงทุนที่มีรอบระยะเวลา

 

 1. การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ (Automatic Fund Switching) เมื่อมีการส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ภายในวันที่ 1-31 ของเดือนนั้นๆ บริษัทประกันจะดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนในวันที่ 21 ของเดือนถัดไป และทุกเดือนถัดไป
 2. การปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ (Automatic Fund Rebalancing) เมื่อมีการส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ภายในวันที่ 20 ของเดือน มี.ค. มิ.ย. ก.ย. ธ.ค. บริษัทประกันจะดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนครั้งแรก ในวันที่ 21 ของเดือน มี.ค. มิ.ย. ก.ย. ธ.ค.
สิทธิของผู้เอาประกันภัย
 1. สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ โดยบริษัทจะคืนค่าธรรมเนียมกรมธรรม์และเงินส่วนลงทุนตามราคาขายคืนหน่วยลงทุน หักด้วยค่าใช้จ่ายบริษัท 500 บาท รวมทั้งค่าตรวจสุขภาพ (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยได้ใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หรือชำระเบี้ยประกันภัยหลัก (RP) หรือชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ (RTU/ATU) หลังจากวันที่ของกรมธรรม์ หรือถอนเงินจากกรมธรรม์หรือมีหนังสือร้องขอให้ดำเนินการสับเปลี่ยนกองทุน สับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ หรือปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติแล้ว ผู้ขอเอาประกันภัยไม่สามารถใช้สิทธิขอยกเลิกกรมธรรม์ได้
 2. สิทธิในการเวนคืนกรมธรรม์ เมื่อกรมธรรม์มีผลบังคับ และมีมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ โดยใช้สิทธิเวนคืนที่ระบุในกรมธรรม์
 3. สิทธิในการรับทราบการจัดสรรเบี้ยประกันภัยที่ลงทุนในกองทุน
 4. สิทธิในการขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและรายละเอียดโครงการจากนายหน้าประกันชีวิตที่ได้รับอนุญาตจาก บริษัท เอไอเอ จำกัด
 5. สิทธิในการได้รับทราบรายชื่อของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทจัดการ และบริษัทจัดการกองทุนทุกแห่งที่รับจัดการกองทุนควบกรมธรรม์ที่เสนอขายโดย บริษัท เอไอเอ จำกัด
 6. สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ของบริษัทจัดการกองทุน และ บริษัท เอไอเอ จำกัด รวมทั้งชื่อ ที่อยู่ และเลขที่ใบอนุญาตของนายหน้าประกันชีวิตที่ได้รับอนุญาตจาก บริษัท เอไอเอ จำกัด
 7. สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนที่ได้รับคำแนะนำเพื่อซื้อหน่วยลงทุนนั้น ตลอดจนรับทราบคำเตือน และคำอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน
 8. สิทธิในการได้รับทราบข้อเท็จจริงที่มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน เช่น การขายหน่วยลงทุนของกองทุนที่อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการเพื่อการควบกองทุนหรือการรวมกองทุน เป็นต้น
 9. สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนที่นายหน้าประกันชีวิตที่ได้รับอนุญาตจาก บริษัท เอไอเอ จำกัด อาจได้รับจากการซื้อกรมธรรม์ รวมทั้งการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น
 10. สิทธิในการแสดงเจตนาว่าไม่ต้องการรับการติดต่ออีกเป็นระยะเวลา 2 ปี
 11. สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนโดยไม่เปิดเผยชื่อที่แท้จริงของผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) อาจมีสิทธิแตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนปกติที่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการโดยตรง เช่น
 • ในการสมัครประกันชีวิตควบการลงทุน จะไม่ได้ราคาหน่วยลงทุน ณ วันทำการนั้น ๆ เนื่องจากการดำเนินงานประกันชีวิตต้องใช้เวลาในการพิจารณาคำขอเอาประกันชีวิตของลูกค้าหลังจากวันที่ได้รับเอกสารของลูกค้า และ บริษัท เอไอเอ จำกัด จะทำรายการซื้อหน่วยลงทุนให้กับลูกค้าในวันทำการหลังจากวันที่บริษัทอนุมัติ
 • การรับเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับกองทุน อาจช้ากว่าการซื้อหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการโดยตรงเนื่องจาก บริษัท เอไอเอ จำกัด จะดำเนินการจัดส่งเอกสารให้แก่ลูกค้า เมื่อได้รับเอกสารดังกล่าวจากบริษัทจัดการ
 • บริษัท เอไอเอ จำกัด จะหักค่าการประกันภัย และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ (ดูจากตารางค่าธรรมเนียมกรมธรรม์ และค่าใช้จ่ายต่างๆ) จากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกเดือน

 

ช่องทางการร้องเรียนของผู้เอาประกันภัย

 

ผู้เอาประกันภัยสามารถร้องเรียนได้ที่หน่วยงานดังต่อไปนี้

 

 1. AIA Call Center โทร. 0 2353 8855
 2. ธนาคารกรุงเทพสาขาที่ให้บริการ หรือโทร.1333
 3. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โทร.1207
 4. สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โทร.1186
 5. ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) โทร.1213
สัญญาเพิ่มเติม

เพิ่มความอุ่นใจด้วยความคุ้มครองเต็มขั้นจากสัญญาเพิ่มเติมหลากหลายรูปแบบ

 • ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล และชดเชยรายวัน
 • ความคุ้มครองโรคร้ายแรง
 • ความคุ้มครองอุบัติเหตุ
 • ความคุ้มครองเสถียรภาพทางการเงินโดยยกเว้นเบี้ยประกัน
สมัครบริการ

ปรึกษาและรับคำแนะนำเพื่อวางแผนทำประกันชีวิตได้ที่ ธนาคารกรุงเทพสาขาที่ให้บริการ หรือโทร.1333

บริษัท เอไอเอ จำกัด โทร. (66) 0 2353 8855 เว็บไซต์ www.aia.co.th

รายชื่อสาขาที่ให้บริการประกันชีวิต Be Together Save+ Linked

รับประกันชีวิตโดย บริษัท เอไอเอ จำกัด

หมายเหตุ
 • Be Together Save+ Linked (บี ทูเกตเทอร์ เซฟพลัส ลิงค์) เป็นชื่อทางการตลาดของแบบ Be Together Save Plus Linked (Unit Linked) (บี ทูเกตเทอร์ เซฟพลัส ลิงค์ (ยูนิต ลิงค์))
 • การทำประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไม่ใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยง ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง รวมถึงศึกษา อ่าน และทำความเข้าใจในเอกสารประกอบการเสนอขายและหนังสือ ชี้ชวนของกองทุน ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยและลงทุน ซึ่งผู้ขอเอาประกันภัยอาจได้รับเงินคืนมากกว่าหรือน้อยกว่ามูลค่าเบี้ยประกันภัยที่ถูกจัดสรรเข้ากองทุนรวม โดยหากผลการดำเนินงานของกองทุนรวมมีกำไร ผู้ขอเอาประกันภัยจะได้รับผลตอบแทนสูง แต่หากผลการดำเนินงานของกองทุนรวมขาดทุน ผู้ขอเอาประกันภัยจะได้ผลตอบแทนต่ำหรือบางกรณีอาจขาดทุน กล่าวคือ ไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน ทั้งนี้ กรมธรรม์นี้ไม่มีการรับประกันเงินส่วนของเงินลงทุน ซึ่งมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอาจไม่เพียงพอที่จะชำระค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันภัย ค่าการประกันภัยและค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ซึ่งอาจเป็นผลให้กรมธรรม์สิ้นผลบังคับ นอกจากนี้ กรณียกเลิก/เวนคืนก่อนครบกำหนด ผู้ขอเอาประกันภัยจะได้รับเงินคืนเป็นจำนวนน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปแล้วอีกด้วย
 • ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนด และเงื่อนไขในกรมธรรม์
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นผู้ชี้ช่องและจัดการบริการให้กับผู้ขอเอาประกันภัย เพื่อให้เกิดการทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น โดยการพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ บริษัท เอไอเอ จำกัด
 • การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือการจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
 • การตรวจสุขภาพเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัท เอไอเอ จำกัด กำหนด
 • ผู้ขอเอาประกันภัยมีหน้าที่แถลงข้อความจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปิดข้อความจริงหรือแถลงข้อความเป็นเท็จใดๆ อาจเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยบอกล้างสัญญาประกันภัยและปฏิเสธไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์
 • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้ขอเอาประกันภัย การที่นายหน้าประกันชีวิตมาเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น
 • ผู้ขอเอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ของแบบประกันภัย หากมีการยกเลิกหรือหยุดชำระเบี้ยประกันภัยก่อนกำหนด อาจทำให้เกิดขาดทุนหรือเสียผลประโยชน์ได้
 • ผู้ขอเอาประกันภัยควรพิจารณาถึงความสามารถในการชำระเบี้ยประกันภัย เนื่องจากกรมธรรม์นี้เหมาะสำหรับการออมเงินระยะยาว มีค่าธรรมเนียมในการถอนเงินจากกรมธรรม์ ซึ่งอาจมีผลให้มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ และมูลค่าจากการถอนเงินจากกรมธรรม์ มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดจากตารางค่าธรรมเนียมกรมธรรม์
 • ผู้ขอเอาประกันภัยเป็นผู้เลือกลงทุนในกองทุน เพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนของตนเอง และเป็นผู้รับความเสี่ยงจากการลงทุนเอง ทั้งนี้ ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในกองทุน โดยสามารถดูระดับความเสี่ยงและรายละเอียดของกองทุนจากหนังสือชี้ชวนของกองทุน
 • ในระหว่างสัญญากรมธรรม์ กรมธรรม์อาจจะสิ้นผลบังคับในปีใดปีหนึ่งก็ได้ หากมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเท่ากับหรือน้อยกว่าศูนย์ หรือมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนมีไม่เพียงพอที่จะหักค่าธรรมเนียมกรมธรรม์
 • กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทประกันชีวิตและบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทประกันชีวิตและบริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน และจะไม่สามารถนำทรัพย์สินของกองทุนรวมไปใช้ประโยชน์เพื่อการชำระหนี้ของตนเอง
 • จำนวนเบี้ยประกันภัยที่ผู้ขอเอาประกันภัยชำระจะถูกหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันภัย ค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ และค่าการประกันภัยโดยจำนวนเงินที่เหลือจะถูกนำไปลงทุนในกองทุนรวมตามที่ผู้ขอเอาประกันภัยเลือก
 • กรณีกองทุนที่มีผู้ขอเอาประกันภัยเลือกเป็นกองทุนที่มีการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจไม่ได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ขอเอาประกันภัยอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในกองทุนดังกล่าว หรืออาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

 

 

 

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ