พีเอเฟิสต์ คิดส์

แบบความคุ้มครอง พีเอเฟิสต์ คิดส์

ผลประโยชน์ (บาท)

ความคุ้มครอง

แผน 1

แผน 2

1. เสียชีวิต, สูญเสียอวัยวะ, สายตา, การรับฟัง, การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ
   • อุบัติเหตุทั่วไป
   
ภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
   • การถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย
   • การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์100,000
ไม่คุ้มครอง
100,000
50,000200,000
ไม่คุ้มครอง
200,000
100,000

2. เสียชีวิต, สูญเสียอวัยวะ, สายตา, การรับฟัง, การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ขณะอยู่ในโรงเรียน หรือระหว่างร่วมกิจกรรมภายนอกโรงเรียนเนื่องจากอุบัติเหตุ (โรงเรียนเป็นผู้จัดเท่านั้น)
   • อุบัติเหตุทั่วไป
   • ภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
   • การถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย
   • การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์300,000
ไม่คุ้มครอง
100,000
50,000600,000
ไม่คุ้มครอง
200,000
100,000

3. ผลประโยชน์ทุนการศึกษา กรณีบิดาหรือมารดาเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ
   • อุบัติเหตุทั่วไป
   • ภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
   • การถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย
   • การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์


200,000
ไม่คุ้มครอง
200,000
100,000


400,000
ไม่คุ้มครอง
400,000
200,000

4. ค่ารักษาพยาบาลสูงสุด เนื่องจากอุบัติเหตุทั่วไป รวมถึงการถูกฆาตกรรม หรือการถูกทำร้ายร่างกาย และการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง (ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี)

10,000

20,000

5. ค่ารักษาพยาบาลกระดูกแตกหักเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงการถูกฆาตกรรม หรือการถูกทำร้ายร่างกาย และการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง (ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี)

30,000

60,000

เบี้ยประกันภัยรวมอากรแสตมป์/คน/ปี

1,480

2,280

 

สมัครบริการ

สมัครบริการ


หมายเหตุ
  • ไม่คุ้มครองภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
  • บริษัทฯ จะจ่ายค่าสินไหมทดแทน สำหรับความคุ้มครองข้อ 1 และข้อ 2 เพียงจำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดเพียงวงเงินเดียว

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ