พีเอเฟิสต์ สมาร์ท

แบบความคุ้มครอง พีเอเฟิสต์ สมาร์ท

ผลประโยชน์ (บาท)

ความคุ้มครอง

แผน 1

แผน 2

แผน 3

แผน 4

1. เสียชีวิต, สูญเสียอวัยวะ, สายตา,การรับฟัง, การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ (อบ.2)
 • อุบัติเหตุทั่วไป
 • ภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
 • การถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย
 • การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
200,000
200,000
200,000
100,000
200,000
200,000
200,000
1
00,000
400,000
400,000
400,000
200,000
600,000
600,000
600,000
300,000

2. ชดเชยรายได้รายเดือนสำหรับครอบครัว 12 เดือน กรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ
  • อุบัติเหตุทั่วไป
  • ภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
  • การถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย
  • การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
10,000/เดือน
10,000/เดือน
10,000/เดือน
10,000/เดือน
10,000/เดือน
10,000/เดือน
10,000/เดือน
10,000/เดือน
10,000/เดือน
10,000/เดือน
10,000/เดือน
10,000/เดือน
20,000/เดือน
20,000/เดือน
20,000/เดือน
20,000/เดือน

3. คุ้มครองภาระหนี้สิน กรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ
  • อุบัติเหตุทั่วไป
  • ภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
  • การถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย
  • การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์100,000
100,000
100,000
100,000100,000
100,000
100,000
100,000100,000
100,000
100,000
100,000200,000
200,000
200,000
200,000

4. ค่ารักษาพยาบาลสูงสุด เนื่องจากอุบัติเหตุทั่วไป รวมถึงการถูกฆาตกรรม หรือการถูกทำร้ายร่างกาย การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ และภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง (ไม่จำกัด
จำนวนครั้งต่อปี)

-

10,000

20,000

30,000

เบี้ยประกันภัยรวมอากรแสตมป์/คน/ปี

880

1,280

1,680

2,480

 

 สมัครบริการ

 สมัครบริการ

 สมัครบริการ

 สมัครบริการ

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ