พีเอเฟิสต์ วีไอพี

แบบความคุ้มครอง พีเอเฟิสต์ วีไอพี

ผลประโยชน์ (บาท)

ความคุ้มครอง

แผน 1

แผน 2

1. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) จาก
   • อุบัติเหตุทั่วไป   
   • การถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย
   • การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
   • ภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบ


3,000,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000


5,000,000
2,500,000
2,500,000
2,500,000

2. ชดเชยรายได้รายเดือนสำหรับครอบครัว (รวม 12 เดือน) กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
   
• อุบัติเหตุทั่วไป
   • การถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย
   • การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
   • ภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบ

120,000

120,000

3. ค่ารักษาพยาบาลสูงสุดเนื่องจากอุบัติเหตุทั่วไป รวมถึงการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ และภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง (ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี)

100,000

150,000

เบี้ยประกันภัยรวมอากรแสตมป์/คน/ปี

5,900

8,900


หมายเหตุ: ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล พีเอเฟิสต์ วีไอพี ผู้เอาประกันภัย 1 ราย สมัครได้ 1 กรมธรรม์เท่านั้น

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ