จุดเด่นบริการ

ชำระเบี้ยประกัน

เพียง 10 ปี คุ้มครองยาว 15 ปี และเบี้ยประกันคงที่ตลอดอายุสัญญา

รับความคุ้มครองชีวิต

สูงถึง 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

รับเงินคืนเมื่อครบกำหนดสัญญา

100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือ 101% ของเบี้ยประกันชีวิตสะสมตามจริง แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า

ข้อมูลเพิ่มเติม

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

ความคุ้มครอง

ผลประโยชน์

1. กรณีเสียชีวิตทุกกรณี (ยกเว้นอุบัติเหตุ)

รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือ 101% ของเบี้ยประกันชีวิตสะสมตามจริง แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า

2. กรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ

รับ 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

3. กรณีมีชีวิตอยู่ตลอดสัญญา

ในวันครบกำหนดสัญญา รับเงินคืน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือ 101% ของเบี้ยประกันชีวิตสะสมตามจริง แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า

คุณสมบัติและเงื่อนไขผู้ขอเอาประกันภัย
 • อายุที่รับประกันภัย: ตั้งแต่แรกเกิด - 65 ปี
 • ระยะเวลาเอาประกันภัย: 15 ปี
 • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย: 10 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัย: 300,000 บาท - 50,000,000 บาท
 • งวดการชำระเบี้ยประกันภัย: รายปี
อัตราเบี้ยประกันภัย
อัตราเบี้ยประกันภัยรายปี ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท สำหรับเพศชายและเพศหญิง

อายุ (ปี)

อัตราเบี้ยประกันภัย (บาท)

แรกเกิด - 65

90 - 99


การคำนวณอายุผู้ขอเอาประกันภัย เศษตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปให้ปัดขึ้นเป็น 1 ปี

ตัวอย่างผลประโยชน์ความคุ้มครอง

ผู้ขอเอาประกันภัย อายุ 35 ปี เพศชาย จำนวนเงินเอาประกันภัย 300,000 บาท
ระยะเวลาเอาประกันภัย 15 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี

ปีกรมธรรม์

เบี้ยประกันภัยต่อปี
(บาท)

ความคุ้มครองชีวิต (บาท)

เสียชีวิตทุกกรณี*
(ยกเว้นอุบัติเหตุ)

เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

1

27,000

300,000

600,000

2

27,000

300,000

600,000

3

27,000

300,000

600,000

4

27,000

300,000

600,000

5

27,000

300,000

600,000

6

27,000

300,000

600,000

7

27,000

300,000

600,000

8

27,000

300,000

600,000

9

27,000

300,000

600,000

10

27,000

300,000

600,000

11

-

300,000

600,000

12

-

300,000

600,000

13

-

300,000

600,000

14

-

300,000

600,000

15

-

300,000

600,000

เงินครบกำหนดสัญญา*

300,000

เบี้ยประกันภัยรวมตลอดสัญญา

270,000

ผลประโยชน์สุทธิ

30,000


*รับเงินคืน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือ 101% ของเบี้ยประกันภัยสะสมตามจริง แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า
สมัครบริการ
สมัครวันนี้ได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา เพียงกรอกรายละเอียดพร้อมลงลายมือชื่อในใบคำขอเอาประกันชีวิตและชำระค่าเบี้ยประกันภัย พร้อมแนบเอกสารประกอบตามที่บริษัทกำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา หรือบัวหลวงโฟน โทร.1333 หรือบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร. (66) 0 2777 8888 หรือ www.bangkoklife.com

รับประกันชีวิตโดย บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ

 • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 • การทำประกันภัยไม่ใช่การฝากเงิน กรณีเวนคืนก่อนครบกำหนด ลูกค้าอาจจะได้รับเงินคืนเป็นจำนวนน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปแล้ว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เวนคืน
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นผู้ชี้ช่องและจัดการบริการให้กับผู้ขอเอาประกันภัยเพื่อให้เกิดการทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น โดยการพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • การตรวจสุขภาพเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย

ข้อมูลส่วนบุคคล
เวลาติดต่อที่สะดวก
สาขาธนาคารกรุงเทพที่ท่านติดต่อได้สะดวก

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน