โปรโมชั่นพิเศษ

พิเศษ แบ่งชำระค่าเบี้ย อัตราดอกเบี้ย 0% นาน 3 เดือน ผ่านบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ (ยกเว้นบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ อเมริกัน เอ็กซ์เพรส)

เฉพาะค่าเบี้ยปีแรกของประกันชีวิตสะสมทรัพย์ เกนเฟิสต์ 650 (มีเงินปันผล), เกนเฟิสต์ 380 (มีเงินปันผล) และเกนเฟิสต์ 380 พลัส (มีเงินปันผล)

สมัครและชำระค่าเบี้ย 2 ก.ค. 63 - 30 มิ.ย. 64

จุดเด่นบริการ

คุ้มครองโรคร้ายแรง

ครอบคลุม 6 กลุ่มโรคร้ายแรง รวม 48 โรค

เลือกจ่ายได้ตามใจ

ไม่ว่าจะรายปี หรือรายเดือน ไม่ชาร์จเพิ่ม

การันตีผลตอบแทน

ผลตอบแทนแน่นอนตลอดสัญญาประกันภัย 380% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

รับเงินปันผล

มีโอกาสรับเงินปันผลในวันครบกำหนดสัญญาประกันภัย

ข้อมูลเพิ่มเติม

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

ความคุ้มครอง

ผลประโยชน์

1. กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง 6 กลุ่มโรคร้ายแรง รวม 48 โรค

กรณีได้รับการวินิจฉัยและ/หรือยืนยันจากแพทย์เป็นครั้งแรกในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ว่าเจ็บป่วยเป็นโรคร้ายแรง บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์โรคร้ายแรงดังนี้

ระดับเริ่มต้นถึงระดับปานกลาง
•  60% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย และไม่เกินวงเงินที่บริษัทกำหนด สำหรับโรคร้ายแรงนั้นๆ (ถ้ามี)
•  ไม่จำกัดโรคร้ายแรงในแต่ละกลุ่ม

ระดับรุนแรง
•  120% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
•  จำกัดเพียง 1 โรคร้ายแรงต่อกลุ่ม และแต่ละครั้งต้องไม่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์โรคร้ายแรงทุกกลุ่มโรคสูงสุด 360% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย โดยจะจ่ายผลประโยชน์โรคร้ายแรงทุกระดับในแต่ละกลุ่มไม่เกิน 120% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ เมื่อบริษัทจ่ายผลประโยชน์โรคร้ายแรงครบ 360% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยแล้ว สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคร้ายแรง ทริปเปิ้ล ซีไอ จะสิ้นผลบังคับทันที

หากบริษัทจ่ายผลประโยชน์เต็ม 120% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับกลุ่มโรคใดกลุ่มโรคหนึ่ง ผู้เอาประกันภัยไม่ต้องชำระเบี้ยในส่วนของสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคร้ายแรง ทริปเปิ้ล ซีไอ แต่ยังคงได้รับความคุ้มครองโรคร้ายแรงในกลุ่มโรคอื่น

2. กรณีเสียชีวิตระหว่างสัญญาประกันภัย

รับผลประโยชน์เป็นร้อยละของจำนวนเงินเอาประกันภัยตามปีกรมธรรม์ที่เสียชีวิต หรือเบี้ยประกันชีวิตสะสมตามจริง แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า
•  ปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
•  ปีกรมธรรม์ที่ 3 รับ 110% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
•  ปีกรมธรรม์ที่ 4 รับ 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
•  ปีกรมธรรม์ที่ 5 รับ 180% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
•  ปีกรมธรรม์ที่ 6 รับ 220% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
•  ปีกรมธรรม์ที่ 7 รับ 255% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
•  ปีกรมธรรม์ที่ 8 รับ 290% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
•  ปีกรมธรรม์ที่ 9 รับ 325% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
•  ปีกรมธรรม์ที่ 10-15 รับ 360% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

3. กรณีมีชีวิตอยู่ตลอดสัญญา รับผลประโยชน์รวมตลอดอายุสัญญา 380% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย และมีโอกาสรับเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญา

3.1 ผลประโยชน์ที่รับรองการจ่าย
•  ทุกสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1-10 รับเงินคืนปีละ 2% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
•  ทุกสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 11-14 รับเงินคืนปีละ 4% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
•  ในวันครบกำหนดสัญญา รับเงินคืน 344% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
3.2 เงินปันผล
ในวันครบกำหนดสัญญา มีโอกาสรับเงินปันผล*


หมายเหตุ
 • เงินคืนรายปีเป็นเงินคืนที่รวมเงินคืนพิเศษแล้ว
 • *บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญาให้ผู้เอาประกันภัย โดยเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุนของสินทรัพย์ของกลุ่มผลิตภัณฑ์แบบมีส่วนร่วมในเงินปันผลตลอดระยะเวลาสัญญาหลังหักด้วยต้นทุนทั้งหมดของกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งบริษัทจะจัดสรรในอัตราร้อยละ 80 ให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญานี้จะแตกต่างกันในแต่ละแบบผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อกำหนด และวิธีการคำนวณเงินปันผลที่บริษัทพิจารณา ณ วันครบกำหนดสัญญา
 • ประกันชีวิตสะสมทรัพย์ เกนเฟิสต์ 380 พลัส (มีเงินปันผล) ประกอบด้วยสัญญาประกันชีวิตเกนเฟิสต์ 380 (มีเงินปันผล) และสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคร้ายแรง ทริปเปิ้ล ซีไอ
 • บริษัทจะเริ่มให้ความคุ้มครองโรคร้ายแรงภายหลังจากระยะเวลา 90 วัน นับจากวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาประกันภัย
คุณสมบัติและเงื่อนไขผู้ขอเอาประกันภัย
 • อายุที่รับประกันภัย: ตั้งแต่แรกเกิด - 70 ปี
 • ระยะเวลาเอาประกันภัย: 15 ปี
 • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย: 10 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัย: 100,000 บาท - 5,000,000 บาท
 • งวดการชำระเบี้ยประกันภัย: รายปี / รายเดือน
อัตราเบี้ยประกันภัย
อัตราเบี้ยประกันภัยรายปี ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท (ขึ้นอยู่กับอายุและเพศของผู้ขอเอาประกันภัย)

เพศ

อัตราเบี้ยประกันภัย (บาท)

หญิง

362.23 - 482.86

ชาย

362.27 - 541.46


หมายเหตุ
 • เบี้ยประกันภัยรายเดือน = เบี้ยประกันภัยรายปี ÷ 12
 • การคำนวณอายุผู้ขอเอาประกันภัย เศษตั้งแต่ 6 เดือน 1 วันขึ้นไป ให้ปัดขึ้นเป็น 1 ปี
 • กรณีชำระเบี้ยประกันภัยรายเดือน ต้องชำระล่วงหน้า 2 เดือนในครั้งแรก และต้องสมัครบริการเพื่อชำระเบี้ยประกันภัยงวดต่อไป ผ่านบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Bualuang Direct Debit) หรือบริการหักบัญชีอัตโนมัติผ่านบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ (ยกเว้น บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ อเมริกัน เอ็กซ์เพรส)

ตัวอย่างผลประโยชน์ความคุ้มครอง

ผู้ขอเอาประกันภัย อายุ 35 ปี เพศชาย จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท

ปีกรมธรรม์ที่

เบี้ยประกันภัยต่อปี
(บาท)

ผลประโยชน์
กรณีมีชีวิต* (บาท)

ความคุ้มครองชีวิต
(บาท)

ความคุ้มครอง
กรณีเจ็บป่วยด้วย
โรคร้ายแรง** (บาท)

1

36,947

2,000

100,000

120,000

2

36,947

2,000

100,000

120,000

3

36,947

2,000

110,000

120,000

4

36,947

2,000

150,000

120,000

5

36,947

2,000

180,000

120,000

6

36,947

2,000

220,000

120,000

7

36,947

2,000

255,000

120,000

8

36,947

2,000

290,000

120,000

9

36,947

2,000

325,000

120,000

10

36,947

2,000

360,000

120,000

11

-

4,000

360,000

120,000

12

-

4,000

360,000

120,000

13

-

4,000

360,000

120,000

14

-

4,000

360,000

120,000

15

-

344,000

360,000

120,000


หน่วย : บาท

สรุปผลประโยชน์ตามกรมธรรม์

เงินจ่ายคืน
ตามกรมธรรม์
(ณ สิ้นปีกรมธรรม์)

ตัวอย่างเงินปันผล
จากผลตอบแทนการลงทุนเฉลี่ยตลอดสัญญา****

3%

4%

5%

เงินจ่ายคืนรายปีทั้งหมด***

36,000

36,000

36,000

36,000

เงินครบกำหนดสัญญา

344,000

344,000

344,000

344,000

โอกาสรับเงินปันผล เมื่อครบกำหนดสัญญา

-

24,360

51,070

77,770

ผลประโยชน์รวมตลอดสัญญา

380,000

404,360

431,070

457,770

เบี้ยประกันภัยรวมตลอดสัญญา

369,470

369,470

369,470

369,470

ผลประโยชน์สุทธิ

10,530

34,890

61,600

88,300


*เงินจ่ายคืนรายปี + เงินจ่ายคืนพิเศษ + เงินครบกำหนดสัญญา (ณ สิ้นปีกรมธรรม์)
**คุ้มครองกรณีเจ็บป่วยเป็นโรคร้ายแรงระดับรุนแรงจ่าย 120% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ต่อ 1 กลุ่มโรค กรณีเจ็บป่วยเป็นโรคร้ายแรงระดับเริ่มต้นถึงปานกลางจ่าย 60% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย โดยจ่ายแต่ละกลุ่มโรคร้ายแรงสูงสุดไม่เกิน 120% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ จ่ายผลประโยชน์รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 360% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย โดยบริษัทจะเริ่มให้ความคุ้มครองภายหลังจากระยะเวลา 90 วัน นับจากวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญา
***ผลรวมของเงินจ่ายคืนรายปีและเงินจ่ายคืนพิเศษ (สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1-14)
****ผลตอบแทนจากการลงทุนเฉลี่ยตลอดสัญญา ผลตอบแทนที่บริษัทได้รับจากการลงทุนของสินทรัพย์กลุ่มผลิตภัณฑ์แบบมีส่วนร่วมในเงินปันผลตลอดระยะเวลาสัญญา

ผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรง

ดาวน์โหลด PDF
สมัครบริการ
สมัครวันนี้ได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา เพียงกรอกรายละเอียดพร้อมลงลายมือชื่อในใบคำขอเอาประกันชีวิตและชำระค่าเบี้ยประกันภัย พร้อมแนบเอกสารประกอบตามที่บริษัทกำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา หรือบัวหลวงโฟน โทร.1333 หรือบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร. (66) 0 2777 8888 หรือ www.bangkoklife.com
รับประกันชีวิตโดย บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ
 • Gain 1st 380 Plus (Par) (เกนเฟิสต์ 380 พลัส (มีเงินปันผล)) เป็นชื่อทางการตลาดของแบบ Gain 1st 380 (Par) (เกนเฟิสต์ 380 (มีเงินปันผล)) และสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคร้ายแรง ทริปเปิ้ล ซีไอ (Triple CI Rider)
 • กรณีชำระเบี้ยประกันภัยรายเดือน ต้องชำระล่วงหน้า 2 เดือน ในครั้งแรก
 • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 • การทำประกันภัยไม่ใช่การฝากเงิน กรณีเวนคืนก่อนครบกำหนด ลูกค้าอาจจะได้รับเงินคืนเป็นจำนวนน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปแล้ว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เวนคืน
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นผู้ชี้ช่องและจัดการบริการให้กับผู้ขอเอาประกันภัย เพื่อให้เกิดการทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น โดยการพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
 • การตรวจสุขภาพเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กำหนด


ข้อมูลส่วนบุคคล
เวลาติดต่อที่สะดวก
สาขาธนาคารกรุงเทพที่ท่านติดต่อได้สะดวก

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน