จุดเด่นบริการ

ชำระเบี้ยสั้น

ชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 4 ปี ได้รับความคุ้มครองถึง 12 ปี

รับเงินคืน

รับเงินคืนทุกปี ในกรณีมีชีวิตตลอดอายุสัญญา

การันตีผลตอบแทน

ผลตอบแทนแน่นอนตลอดสัญญาประกันภัย 424% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย และมีโอกาสรับเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญา

โปรโมชันพิเศษ

สิทธิพิเศษ รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝาก สูงสุด 10%  เมื่อสมัครทำประกันชีวิตสะสมทรัพย์ เกนเฟิสต์ (Gain 1st) ทุกแบบประกัน ผ่านช่องทางโมบายแบงก์กิ้งธนาคารกรุงเทพ สำหรับการชำระค่าเบี้ยประกันภัยต่อกรมธรรม์แบบรายปีในปีแรก และการซื้อแบบประกันใหม่เท่านั้น
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566 
รายละเอียดเงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน ดังนี้ 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน
 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าที่สมัครทำประกันชีวิตสะสมทรัพย์ เกนเฟิสต์ (Gain 1st) ทุกแบบประกัน ผ่านช่องทางโมบายแบงก์กิ้งธนาคารกรุงเทพ สำหรับการชำระค่าเบี้ยประกันภัยต่อกรมธรรม์แบบรายปีในปีแรก และการซื้อแบบประกันใหม่เท่านั้น ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566
 • รายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะกรมธรรม์ใหม่ โดยชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายปี เฉพาะปีแรกเท่านั้น
 • ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย มีดังนี้ เกนเฟิสต์ 424 (มีเงินปันผล) (Gain 1st 424 (Par)) และเกนเฟิสต์ ซิมเพิล (Gain 1st Simple) ผ่านโมบายแบงก์กิ้งธนาคารกรุงเทพเท่านั้น 
 • เครดิตเงินคืนจะเข้าบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ของผู้เอาประกันภัยที่เปิดไว้กับธนาคารกรุงเทพ และเป็นบัญชีที่ผู้เอาประกันภัยเลือกรับผลประโยชน์กรมธรรม์ผ่านทางบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงเทพเท่านั้น โดยชื่อเจ้าของบัญชีและชื่อผู้เอาประกันภัยต้องเป็นบุคคลเดียวกัน 
 • ธนาคารจะดำเนินการเช็คสอบเงื่อนไขทุกสิ้นเดือนเพื่อนำเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีของผู้เอาประกันภัยภายใน 90 วันหลังจากวันที่สมัครทำประกันชีวิต และชำระเบี้ยประกันภัยแล้ว 
 • กรมธรรม์จะต้องมีผลบังคับอยู่ ณ วันที่เครดิตเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝาก
 • เงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัย และวิธีการชำระค่าเบี้ยประกันภัยให้เป็นไปตามที่บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กำหนด 
 • รายละเอียดเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่ ธนาคารกรุงเทพ กำหนด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ
 • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 • การทำประกันภัยไม่ใช่การฝากเงิน กรณีเวนคืนก่อนครบกำหนด ผู้เอาประกันภัยอาจจะได้รับเงินคืนเป็นจำนวนน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปแล้ว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เวนคืน
 • ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนด และเงื่อนไขในกรมธรรม์
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นผู้ชี้ช่องและจัดการบริการให้กับลูกค้า เพื่อให้เกิดการทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น โดยการพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย หรือการจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
 • การตรวจสุขภาพเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กำหนด
 • ผู้ขอเอาประกันมีหน้าที่แถลงข้อความจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปิดข้อความจริงหรือแถลงข้อความเป็นเท็จใดๆ อาจเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยบอกล้างสัญญาประกันภัยและปฏิเสธไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์
รับประกันชีวิตโดย บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ปรึกษาและวางแผนประกันชีวิตได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ หรือโทร. 1333 
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือโทร.0 2777 8888 www.bangkoklife.com 

ข้อมูลเพิ่มเติม

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

ความคุ้มครอง

ผลประโยชน์

1. กรณีเสียชีวิตระหว่างสัญญา
รับผลประโยชน์ตามปีกรมธรรม์ที่เสียชีวิตหรือเบี้ยประกันชีวิตสะสมตามจริง แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า

ปีกรมธรรม์ที่ 1 รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
• ปีกรมธรรม์ที่ 2 รับ 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
• ปีกรมธรรม์ที่ 3 รับ 300% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
• ปีกรมธรรม์ที่ 4-12 รับ 400% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

2. กรณีมีชีวิตอยู่ตลอดสัญญา
รับผลประโยชน์รวม 424% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย และมีโอกาสรับเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญา

2.1 ผลประโยชน์ที่รับรองการจ่าย

•  ทุกสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1-6 รับเงินจ่ายคืนพิเศษปีละ 1.5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

•  ทุกสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 7-11 รับเงินจ่ายคืนพิเศษปีละ 2% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

•  ในวันครบกำหนดสัญญา รับเงินคืน 405%* ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

2.2 เงินปันผล

ในวันครบกำหนดสัญญา มีโอกาสรับเงินปันผล**


*เงินครบกำหนดสัญญา 350% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย รวมกับเงินจ่ายคืนพิเศษ 55% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
**บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญาให้ผู้เอาประกันภัย โดยเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุนของสินทรัพย์ของกลุ่มผลิตภัณฑ์แบบมีส่วนร่วมในเงินปันผลตลอดระยะเวลาสัญญาหลังหักด้วยต้นทุนทั้งหมดของกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งบริษัทจะจัดสรรในอัตราร้อยละ 80 ให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญานี้จะแตกต่างกันในแต่ละแบบผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อกำหนด และวิธีการคำนวณเงินปันผลที่บริษัทพิจารณา ณ วันครบกำหนดสัญญา
คุณสมบัติและเงื่อนไขผู้ขอเอาประกันภัย
 • อายุที่รับประกันภัย: ตั้งแต่ 20 - 80 ปี
 • ระยะเวลาเอาประกันภัย: 12 ปี
 • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย: 4 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัย: ขั้นต่ำ 50,000 บาท ถึงไม่จำกัด
 • งวดการชำระเบี้ยประกันภัย: รายปี
เบี้ยประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรายปี ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท สำหรับเพศชายและเพศหญิง

อายุ (ปี)

เบี้ยประกันภัย (บาท)

20 – 80

999


ส่วนลดเบี้ยประกันภัยรายปี ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท สำหรับเพศชายและเพศหญิง ดังนี้

จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)

อายุ (ปี)

20 – 80

71 - 80

50,000 – 299,999

-

-

300,000 - 499,999

1

0.5

500,000 - 999,999

2

1

1,000,000 - 2,999,999

4

1.5

ตั้งแต่ 3,000,000 ขึ้นไป

6

3


การคำนวณอายุผู้ขอเอาประกันภัย เศษตั้งแต่ 6 เดือน 1 วันขึ้นไป ให้ปัดขึ้นเป็น 1 ปี

ตัวอย่างผลประโยชน์ความคุ้มครอง

ผู้ขอเอาประกันภัย อายุ 35 ปี เพศชาย จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท (มีส่วนลดเบี้ยประกันภัยรายปี 0.4%)

ปีกรมธรรม์ที่

เบี้ยประกันภัยต่อปี
(บาท)

ผลประโยชน์กรณีมีชีวิต*
(บาท)

ความคุ้มครองชีวิต**
(บาท)

1

995,000

15,000

1,000,000

2

995,000

15,000

2,000,000

3

995,000

15,000

3,000,000

4

995,000

15,000

4,000,000

5

-

15,000

4,000,000

6

-

15,000

4,000,000

7

-

20,000

4,000,000

8

-

20,000

4,000,000

9

-

20,000

4,000,000

10

-

20,000

4,000,000

11

-

20,000

4,000,000

12

-

-

4,000,000

รวมเงินคืนพิเศษรายปีทั้งหมด 19% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

190,000

-

รวมเงินครบกำหนดสัญญา+เงินคืนพิเศษ 405% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

4,050,000

-

รวมทั้งหมด 424% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

4,240,000

-


สรุปผลประโยชน์ตามกรมธรรม์

เงินจ่ายคืน
ตามกรมธรรม์
(ณ สิ้นปีกรมธรรม์)

ตัวอย่างประมาณการเงินปันผล
จากผลตอบแทนการลงทุนเฉลี่ยตลอดสัญญา***

3%

4%

5%

เงินจ่ายคืนพิเศษรายปีทั้งหมด

190,000

190,000

190,000

190,000

เงินจ่ายคืนครบกำหนดสัญญา

4,050,000

4,050,000

4,050,000

4,050,000

โอกาสรับเงินปันผล เมื่อครบกำหนดสัญญา

-

260,300

566,800

873,300

ผลประโยชน์รวมตลอดสัญญา

4,240,000

4,500,300

4,806,800

5,113,300

เบี้ยประกันภัยรวมตลอดสัญญา

3,980,000

3,980,000

3,980,000

3,980,000

ผลประโยชน์สุทธิ

260,000

520,300

826,800

1,133,300


*เงินจ่ายคืนพิเศษรายปีและเงินครบกำหนดสัญญา (ณ สิ้นปีกรมธรรม์)
**รับผลประโยชน์ตามปีกรมธรรม์ที่เสียชีวิตหรือเบี้ยประกันชีวิตสะสมตามจริง แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า
***ผลตอบแทนจากการลงทุนเฉลี่ยตลอดสัญญา คือ ผลตอบแทนที่บริษัทได้รับจากการลงทุนของสินทรัพย์กลุ่มผลิตภัณฑ์แบบมีส่วนร่วมในเงินปันผลตลอดระยะเวลาสัญญา โดยสามารถดูผลตอบแทนการลงทุนในแต่ละปีได้ที่ www.bangkoklife.com/parfund_ROI
สมัครบริการ
สมัครประกันสะสมทรัพย์ เกนเฟิสต์ 424 (มีเงินปันผล) ผ่านโมบายแบงก์กิ้งจากธนาคารกรุงเทพ เพียงเข้าไปที่ “ธุรกรรม” ที่แถบด้านล่าง และเลือกเมนู “ประกัน”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา หรือบัวหลวงโฟน โทร.1333 หรือบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร. (66) 0 2777 8888 หรือ www.bangkoklife.com
รับประกันชีวิตโดย บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ
 • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 • การทำประกันภัยไม่ใช่การฝากเงิน กรณีเวนคืนก่อนครบกำหนด ลูกค้าอาจได้รับเงินคืนเป็นจำนวนน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปแล้ว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เวนคืน
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นผู้ชี้ช่องและจัดการบริการให้กับผู้ขอเอาประกันภัย เพื่อให้เกิดการทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น โดยการพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • ผู้ขอเอาประกันภัยมีหน้าที่แถลงข้อความจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปิดข้อความจริงหรือแถลงข้อความเป็นเท็จใดๆ อาจเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยบอกล้างสัญญาประกันภัยและปฎิเสธไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ