โปรโมชั่นพิเศษ

พิเศษ! แบ่งชำระค่าเบี้ยปีแรกของประกันชีวิต เกนเฟิสต์ 380 (มีเงินปันผล) เกนเฟิสต์ 380 พลัส (มีเงินปันผล) และเกนเฟิสต์ 650 (มีเงินปันผล) อัตราดอกเบี้ย 0% นาน 3 เดือน ผ่านบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ (ยกเว้นบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ อเมริกัน เอ็กซ์เพรส) เมื่อสมัครและชำระค่าเบี้ย ตั้งแต่ 2 ก.ค. 63 - 31 ธ.ค. 64
ข้อมูลส่วนบุคคล
เวลาติดต่อที่สะดวก
สาขาธนาคารกรุงเทพที่ท่านติดต่อได้สะดวก

จุดเด่นบริการ

สมัครง่าย

ไม่ต้องตรวจและตอบคำถามสุขภาพ

รับส่วนลด

มีส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยตามจำนวนเงินเอาประกันภัยและอายุของผู้เอาประกันภัย

การันตีผลตอบแทน

ผลตอบแทนแน่นอนตลอดสัญญาประกันภัย 650% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

รับเงินปันผล

มีโอกาสรับเงินปันผลในวันครบกำหนดสัญญาประกันภัย

ข้อมูลเพิ่มเติม

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

ความคุ้มครอง

ผลประโยชน์

1. กรณีเสียชีวิตระหว่างสัญญาประกันภัย

รับ 100% ของเบี้ยประกันชีวิตสะสมตามจริง พร้อมกับเงินเพิ่ม 5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

2. กรณีมีชีวิตอยู่ตลอดสัญญา รับผลประโยชน์รวมตลอดอายุสัญญา 650% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย และมีโอกาสรับเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญา

2.1 ผลประโยชน์ที่รับรองการจ่าย
  ทุกสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1-5 รับเงินคืนปีละ3% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  ทุกสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 6-10 รับเงินคืนปีละ4% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  ทุกสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 11-13 รับเงินคืนปีละ5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  ในวันครบกำหนดสัญญา รับเงินคืน 600% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
2.2 เงินปันผล
ในวันครบกำหนดสัญญา มีโอกาสรับเงินปันผล*


หมายเหตุ
 • เงินคืนรายปี หมายถึง เงินคืนพิเศษ
 • *บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญาให้ผู้เอาประกันภัย โดยเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุนของสินทรัพย์ของกลุ่มผลิตภัณฑ์แบบมีส่วนร่วมในเงินปันผลตลอดระยะเวลาสัญญา หลังหักด้วยต้นทุนทั้งหมดของกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งบริษัทจะจัดสรรในอัตราร้อยละ 80 ให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญานี้จะแตกต่างกันในแต่ละแบบผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อกำหนด และวิธีการคำนวณเงินปันผลที่บริษัทพิจารณา ณ วันครบกำหนดสัญญา
คุณสมบัติและเงื่อนไขผู้ขอเอาประกันภัย
 • อายุที่รับประกันภัย: ตั้งแต่แรกเกิด - 75 ปี
 • ระยะเวลาเอาประกันภัย: 14 ปี
 • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย: 6 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัย: ขั้นต่ำ 30,000 บาท ถึงไม่จำกัด
 • งวดการชำระเบี้ยประกันภัย: รายปี
อัตราเบี้ยประกันภัย
อัตราเบี้ยประกันภัยรายปี ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท สำหรับเพศชายและเพศหญิง

อายุ (ปี)

อัตราเบี้ยประกันภัย (บาท)

แรกเกิด - 75

1,000


การคำนวณอายุผู้ขอเอาประกันภัย เศษตั้งแต่ 6 เดือน 1 วันขึ้นไป ให้ปัดขึ้นเป็น 1 ปี

ตัวอย่างผลประโยชน์ความคุ้มครอง

ผู้ขอเอาประกันภัย อายุ 35 ปี เพศชาย จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท

ปีกรมธรรม์ที่

เบี้ยประกันภัยต่อปี
(บาท)

ผลประโยชน์กรณีมีชีวิต*
(บาท)

ความคุ้มครองชีวิต
(บาท)

1

99,600

3,000

104,600

2

99,600

3,000

204,200

3

99,600

3,000

303,800

4

99,600

3,000

403,400

5

99,600

3,000

503,000

6

99,600

4,000

602,600

7

-

4,000

602,600

8

-

4,000

602,600

9

-

4,000

602,600

10

-

4,000

602,600

11

-

5,000

602,600

12

-

5,000

602,600

13

-

5,000

602,600

14

-

600,000

602,600


หน่วย : บาท

สรุปผลประโยชน์ตามกรมธรรม์

เงินจ่ายคืน
ตามกรมธรรม์
(ณ สิ้นปีกรมธรรม์)

ตัวอย่างเงินปันผล
จากผลตอบแทนการลงทุนเฉลี่ยตลอดสัญญา**

3%

4%

5%

เงินจ่ายคืนพิเศษรายปีทั้งหมด

50,000

50,000

50,000

50,000

เงินครบกำหนดสัญญา

600,000

600,000

600,000

600,000

โอกาสรับเงินปันผล เมื่อครบกำหนดสัญญา

-

40,230

90,540

140,850

ผลประโยชน์รวมตลอดสัญญา

650,000

690,230

740,540

790,850

เบี้ยประกันภัยรวมตลอดสัญญา

597,600

597,600

597,600

597,600

ผลประโยชน์สุทธิ

52,400

92,630

142,940

193,250


*เงินจ่ายคืนพิเศษรายปีและเงินครบกำหนดสัญญา (ณ สิ้นปีกรมธรรม์)
**ผลตอบแทนจากการลงทุนเฉลี่ยตลอดสัญญา ผลตอบแทนที่บริษัทได้รับจากการลงทุนของสินทรัพย์กลุ่มผลิตภัณฑ์แบบมีส่วนร่วมในเงินปันผลตลอดระยะเวลาสัญญา
สมัครบริการ
สมัครวันนี้ได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา เพียงกรอกรายละเอียดพร้อมลงลายมือชื่อในใบคำขอเอาประกันชีวิตและชำระค่าเบี้ยประกันภัย พร้อมแนบเอกสารประกอบตามที่บริษัทกำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา หรือบัวหลวงโฟน โทร.1333 หรือบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร. (66) 0 2777 8888 หรือ www.bangkoklife.com
รับประกันชีวิตโดย บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ
 • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 • การทำประกันภัยไม่ใช่การฝากเงิน กรณีเวนคืนก่อนครบกำหนด ลูกค้าอาจจะได้รับเงินคืนเป็นจำนวนน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปแล้ว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เวนคืน
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นผู้ชี้ช่องและจัดการบริการให้กับผู้ขอเอาประกันภัย เพื่อให้เกิดการทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น โดยการพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)


เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ