จุดเด่นบริการ

เริ่มง่าย ได้ชัวร์

เบี้ยเริ่มต้นเดือนละ 500 บาท*

ความคุ้มครอง

รับความคุ้มครองชีวิตสูงสุด 300% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

การันตีผลตอบแทน

ผลตอบแทนแน่นอนตลอดสัญญาประกันภัย กรณีมีชีวิตอยู่ตลอดสัญญารับ 186% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

*อายุ 20-50 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 50,000 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

ความคุ้มครอง

ผลประโยชน์

1. กรณีเสียชีวิตทุกกรณี (ยกเว้นอุบัติเหตุ) ระหว่างสัญญา

รับ 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือเบี้ยประกันชีวิตสะสมตามจริง แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า

2. กรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุระหว่างสัญญา

รับ 300% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

3. กรณีมีชีวิตอยู่ตลอดสัญญา รับผลประโยชน์เงินคืนรวม 186% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

• สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2, 4, 6, 8, 10, 12 และ 14 รับเงินคืนปีละ 2% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
• รับเงินคืน 172%* ในวันครบกำหนดสัญญา


*เงินครบกำหนดสัญญา 152% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย รวมกับเงินคืนพิเศษ 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
คุณสมบัติของผู้ขอเอาประกันภัยและเงื่อนไขการรับประกันภัย
 • อายุที่รับประกันภัย:
  • 20 - 70 ปี กรณีสมัครผ่านเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ และโมบายแบงก์กิ้งจากธนาคารกรุงเทพ
  • แรกเกิด - 70 ปี กรณีสมัครที่สาขาธนาคารกรุงเทพ
 • ระยะเวลาเอาประกันภัย: 15 ปี
 • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย: 15 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ:
  • 50,000 บาท กรณีสมัครผ่านเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ และโมบายแบงก์กิ้งจากธนาคารกรุงเทพ
  • 150,000 บาท กรณีสมัครที่สาขาธนาคารกรุงเทพ
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด: 2,000,000 บาท
 • งวดการชำระเบี้ยประกันภัย: รายปี หรือรายเดือน (ไม่ชาร์จเพิ่ม)
เบี้ยประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรายปี ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท สำหรับเพศชายและเพศหญิง

อายุ (ปี)

เบี้ยประกันภัย (บาท)

แรกเกิด - 50

120

51 - 60

121

61 - 70

123


หมายเหตุ
 • เบี้ยประกันภัยรายเดือน = เบี้ยประกันภัยรายปี ÷ 12
 • การคำนวณอายุผู้ขอเอาประกันภัย เศษตั้งแต่ 6 เดือน 1 วันขึ้นไป ให้ปัดขึ้นเป็น 1 ปี
 • กรณีชำระเบี้ยประกันภัยรายเดือน ต้องชำระล่วงหน้า 2 เดือนในครั้งแรก และต้องสมัครบริการเพื่อชำระเบี้ยประกันภัยงวดต่อไป ผ่านบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Bualuang Direct Debit) หรือบริการหักบัญชีอัตโนมัติผ่านบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ (ยกเว้น บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ อเมริกัน เอ็กซ์เพรส)

ตัวอย่างผลประโยชน์ความคุ้มครอง

ผู้ขอเอาประกันภัย อายุ 35 ปี เพศชาย จำนวนเงินเอาประกันภัย 150,000 บาท

ปีกรมธรรม์ที่

เบี้ยประกันภัยต่อปี (บาท)

ผลประโยชน์
กรณีมีชีวิต (บาท)

ความคุ้มครองชีวิต (บาท)

เสียชีวิตทุกกรณี
(ยกเว้นอุบัติเหตุ)
*

เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

1

18,000

-

300,000

450,000

2

18,000

3,000

300,000

450,000

3

18,000

-

300,000

450,000

4

18,000

3,000

300,000

450,000

5

18,000

-

300,000

450,000

6

18,000

3,000

300,000

450,000

7

18,000

-

300,000

450,000

8

18,000

3,000

300,000

450,000

9

18,000

-

300,000

450,000

10

18,000

3,000

300,000

450,000

11

18,000

-

300,000

450,000

12

18,000

3,000

300,000

450,000

13

18,000

-

300,000

450,000

14

18,000

3,000

300,000

450,000

15

18,000

-

300,000

450,000

ค่าเบี้ยประกันภัยทั้งหมด                                        270,000 บาท

เงินคืนรายปีทั้งหมด 14%**                                    21,000 บาท

เงินครบกำหนดสัญญา + เงินคืนพิเศษ 172%**       258,000 บาท

ผลประโยชน์รวม 186%**                                     279,000 บาท


หมายเหตุ
*รับผลประโยชน์ตามปีกรมธรรม์ที่เสียชีวิต หรือหรือเบี้ยประกันชีวิตสะสมตามจริง แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า
**% หมายถึง เปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
สมัครบริการ
สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ หรือสมัครที่สาขาธนาคาร เพียงกรอกรายละเอียดพร้อมลงลายมือชื่อในใบคำขอเอาประกันชีวิตและชำระค่าเบี้ยประกันภัย พร้อมแนบเอกสารประกอบตามที่บริษัทกำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา หรือบัวหลวงโฟน โทร.1333 หรือบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร. (66) 0 2777 8888 หรือ www.bangkoklife.com
รับประกันชีวิตโดย บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ
 • ประกันชีวิตสะสมทรัพย์เกนเฟิสต์ ซิมเพิล (Gain 1st Simple) เป็นชื่อทางการตลาดของแบบประกันชีวิตสะสมทรัพย์ เกนเฟิสต์ 186 (Gain 1st 186) และสัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ เอดีบี (BLA ADB)
 • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 • การทำประกันภัยไม่ใช่การฝากเงิน กรณีเวนคืนก่อนครบกำหนด ผู้เอาประกันภัยจะได้รับเงินคืนเป็นจำนวนน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปแล้ว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เวนคืน
 • ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนด และเงื่อนไขในกรมธรรม์
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นผู้ชี้ช่องและจัดการบริการให้กับผู้ขอเอาประกันภัย เพื่อให้เกิดการทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น โดยการพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย หรือการจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
 • การตรวจสุขภาพเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กำหนด
 • ผู้ขอเอาประกันมีหน้าที่แถลงข้อความจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปิดข้อความจริงหรือแถลงข้อความเป็นเท็จใดๆ อาจเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยบอกล้างสัญญาประกันภัยและปฏิเสธไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ