จุดเด่นบริการ

สร้างหลักประกัน

ให้ธุรกิจและครอบครัวที่คุณรัก

คุ้มครองอุ่นใจ

กับ 2 แผนความคุ้มครองที่คุณเลือกได้

รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษี

ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

ข้อมูลเพิ่มเติม

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

ความคุ้มครอง

 

ผลประโยชน์

แผน A

แผน B*

 1. กรณีเสียชีวิตทุกกรณี ทั้งจากการเจ็บป่วยหรือจากอุบัติเหตุ

ได้รับเงินทดแทน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ได้รับเงินทดแทน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

 1. กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงทั้งจากการเจ็บป่วยหรือจากอุบัติเหตุ

ไม่คุ้มครองกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

ได้รับเงินทดแทน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย


*สำหรับแผน B เมื่อบริษัทจ่ายผลประโยชน์ตามข้อ 1 หรือ ข้อ 2 ข้อใดข้อหนึ่งแล้ว ความคุ้มครองตามแบบประกันนี้จะสิ้นผลบังคับทันที
คุณสมบัติและเงื่อนไขผู้ขอเอาประกันภัย
 • อายุที่รับประกันภัย
  • สำหรับแผน A: 20-59 ปี
  • สำหรับแผน B: 20-55 ปี
 • ระยะเวลาเอาประกันภัย: 5 ปี หรือ 10 ปี
 • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย: 5 ปี หรือ 10 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัย
  • สำหรับแผน A: ขั้นต่ำ 300,000 บาท สูงสุดไม่เกินวงเงินสินเชื่อ
  • สำหรับแผน B: ขั้นต่ำ 300,000 บาท สูงสุดไม่เกินวงเงินสินเชื่อและไม่เกิน 20 ล้านบาท 
อัตราเบี้ยประกันภัย

อัตราเบี้ยประกันภัยรายปีต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท

 

แผน A

อายุ (ปี)

ระยะเวลาเอาประกันภัย 5 ปี

ระยะเวลาเอาประกันภัย 10 ปี

เพศหญิง 

เพศชาย

เพศหญิง

เพศชาย

20-59

3.30-13.22 บาท

4.90-23.36 บาท

2.81-16.06 บาท

4.38-27.72 บาท

 

แผน B

อายุ (ปี)

ระยะเวลาเอาประกันภัย 5 ปี

ระยะเวลาเอาประกันภัย 10 ปี

เพศหญิง

เพศชาย

เพศหญิง

เพศชาย

20-55

3.41-10.54 บาท

5.26-19.27 บาท

2.92-12.19 บาท

4.74-22.16 บาท


 • การคำนวณอายุผู้ขอเอาประกันภัย เศษตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปให้ปัดขึ้นเป็น 1 ปี
 • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด สำหรับระยะเวลาเอาประกันภัยตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป
สมัครบริการ

สมัครวันนี้ได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา เพียงกรอกรายละเอียดพร้อมลงลายมือชื่อในใบคำขอเอาประกันชีวิตและชำระเบี้ยประกันภัย พร้อมแนบเอกสารประกอบตามที่บริษัทกำหนด


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา หรือบัวหลวงโฟน โทร. 1333 หรือบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร. (66) 0 2777 8888 หรือ www.bangkoklife.com

รับประกันชีวิตโดย บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ

 • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 • การทำประกันภัยไม่ใช่การฝากเงิน กรณีเวนคืน/ไถ่ถอนก่อนครบกำหนด ลูกค้าอาจจะได้รับเงินคืนเป็นจำนวนน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปแล้ว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เวนคืน/ไถ่ถอน
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นผู้ชี้ช่องและจัดการบริการให้กับลูกค้า เพื่อให้เกิดการทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น โดยการพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน