กองทุนรวมตราสารทุน

เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารทุนระยะปานกลางถึงระยะยาวในหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีความมั่นคงหรือมีอัตราการเติบโตสูง มีโอกาสให้ผลตอบแทนที่ดีต่อการลงทุน

กองทุนเปิดบีแคป เซ็ท อินเด็กซ์

กองทุนลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง (SET Total Return Index) หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง (SET Total Return Index)

กองทุนเปิดบัวแก้วปันผล

ลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจสูง หรือมีปัจจัยพื้นฐานดี

กองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล

ลงทุนในหุ้นของบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีมูลค่าตามราคาตลาดสูง หรือมีสภาพคล่องสูงสม่ำเสมอ หรือมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงและต่อเนื่อง

กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4

ลงทุนในหุ้นเฉพาะกลุ่มบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับปัจจัย 4 ที่มีแนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจสูง หรือมีปัจจัยพื้นฐานดี

กองทุนเปิดบัวแก้ว

ลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจสูง หรือที่มีปัจจัยพื้นฐานดี

กองทุนเปิดบัวแก้ว 2

ลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจสูง หรือที่มีปัจจัยพื้นฐานดี

กองทุนรวมคนไทยใจดี

ลงทุนในหุ้นของบริษัทที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมใน 4 ด้าน ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล และการต่อต้านคอร์รัปชั่น

กองทุนรวมบัวหลวงหุ้นธรรมาภิบาลไทย

ลงทุนในหุ้นของบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงบริษัทที่ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน

ลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจของประเทศ เช่น กลุ่มวัสดุก่อสร้างและตกแต่ง กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม กลุ่มพลังงาน กลุ่มสื่อสาร กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มขนส่ง

กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม

ลงทุนในหุ้นเฉพาะ 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มธนาคาร กลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์ และกลุ่มสื่อสาร

กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล

ลงทุนในหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และมีปัจจัยพื้นฐานดี ซึ่งผู้จัดการกองทุนคาดหมายว่าจะให้ผลตอบแทนรวมสูงสุด 10 อันดับแรก

กองทุนเปิดบัวหลวง Small Mid Equity

ลงทุนในตราสารทุนของบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอาเซียน

ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของกลุ่มประเทศอาเซียนที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีความมั่นคง และมีศักยภาพในการให้ผลตอบแทนจากการลงทุน

คำเตือน

  • การลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวนเมื่อไถ่ถอน (ไม่คุ้มครองเงินต้น)
  • ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า ข้อมูลสำคัญ นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงาน ก่อนตัดสินใจลงทุน
  • กองทุนที่มีการลงทุนในต่างประเทศมิได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด ทั้งนี้อยู่ในดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตรา แลกเปลี่ยนจากการลงทุนในกองทุนดังกล่าว หรืออาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

Maximum 3 products can be compared at the same time.

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ