จุดเด่นบัญชี

ง่ายๆ ไร้ข้อจำกัด

ไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี

ฟรีค่าธรรมเนียม

ยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่ารายปีบัตรเดบิต และค่ารักษาบัญชี

สะดวกสบาย

ฝาก/จ่าย/ถอน/โอน ได้ง่ายผ่านทุกช่องทาง เพื่อพร้อมรับเงินสวัสดิการจากหน่วยงานรัฐ หรือรับโอนเงินจากลูก/หลาน

คุณสมบัติและเอกสารประกอบการเปิดบัญชี

อุ่นใจกับบัญชีไม่มีขั้นต่ำ หมดกังวลกับค่ารักษาบัญชี หรือค่าธรรมเนียมบัตรเดบิต คิดดอกเบี้ยทุกวัน และโอนเข้าบัญชีให้อัตโนมัติทุก 6 เดือน (เดือนมิถุนายน และธันวาคม) สำหรับผู้มีรายได้น้อยตามโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ  หรือผู้มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินต่างๆได้สะดวกยิ่งขึ้น

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
 • ผู้เปิดบัญชีต้องเป็นบุคคลธรรมดาผู้มีสัญชาติไทย ที่เป็นผู้มีรายได้น้อยตามโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ หรือมีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป
 • เปิดบัญชีได้ 1 บัญชีต่อรายลูกค้าและในนามบุคคลเดียวเท่านั้น
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสถานะประเภทผลิตภัณฑ์จากบัญชีเงินฝากพื้นฐานเป็นบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ โดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้ฝากทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน กรณีเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้
  • ยอดเงินฝากเฉลี่ยเกิน 50,000 บาท/เดือน หรือ 
  • ผลรวมของยอดเงินเข้าบัญชีเกิน 50,000 บาท/เดือน หรือ 
  • ผลรวมของยอดเงินออกจากบัญชีเกิน 50,000 บาท/เดือน หรือ 
  • บัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวติดต่อกัน 24 เดือน หรือ 
  • ผู้เป็นเจ้าของบัญชีไม่เข้าเงื่อนไขของการเป็นผู้มีสิทธิเปิดบัญชีเงินฝากพื้นฐาน
 • กรณีบัญชีเงินฝากพื้นฐานถูกเปลี่ยนสถานะเป็นบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ หากบัญชีดังกล่าวไม่เคลื่อนไหวตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และยอดเงินคงเหลือต่ำกว่า 2,000 บาท ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าบริการรักษาบัญชีเงินฝากเช่นเดียวกับบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์
การผูกบัตรเดบิต
เลือกสมัครบัตรเดบิตได้ 1 บัตร ต่อ 1 บัญชีเงินฝากพื้นฐาน

บัตรเดบิตที่ให้สิทธิประโยชน์ร่วมกับบัญชีเงินฝากพื้นฐาน
 • บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น ยูเนี่ยนเพย์
 • บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น ยูเนี่ยนเพย์ แรบบิท


ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมดังนี้

 • ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
 • ค่าธรรมเนียมรายปี
 • ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่ กรณีบัตรหมดอายุ

หมายเหตุ

 • ค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้รับการยกเว้นตลอดระยะเวลาที่บัญชียังคงสถานะเป็นบัญชีเงินฝากพื้นฐาน
 • การใช้บัตรเดบิตที่ผูกกับบัญชีเงินฝากพื้นฐานทำธุรกรรมอาจมีค่าธรรมเนียม โดยอัตราค่าธรรมเนียมเป็นไปตามประกาศของธนาคาร
เอกสารประกอบการเปิดบัญชี
 • บัตรประจำตัวประชาชนที่มีเลขประจำตัว 13 หลัก
เอกสารแสดงผลิตภัณฑ์ บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์
เอกสารแสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ บัญชีเงินฝากพื้นฐาน
การคุ้มครองเงินฝาก
ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2564 บัญชีเงินฝากที่เป็นเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศทุกประเภทจะได้รับความคุ้มครองภายใต้ พ.ร.บ. สถาบันคุ้มครองเงินฝากในวงเงิน 1 ล้านบาท ต่อ 1 รายผู้ฝากเงิน ต่อ 1 สถาบันการเงิน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สถาบันคุ้มครองเงินฝาก www.dpa.or.th

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ