จุดเด่นบัญชี

เลือกการออมได้ด้วยตัวเอง

จะฝากสั้น ฝากยาว เลือกระยะเวลาการฝากด้วยตัวคุณเอง ตั้งแต่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 24 เดือน หรือ 36 เดือน

เพิ่มความคล่องตัว ฝากช่องทางไหนก็สะดวก

เลือกฝากผ่านช่องทางที่สะดวกทั้งที่สาขา เครื่องเอทีเอ็มและเครื่องรับฝากเงินสด หรือดิจิทัลแบงก์กิ้ง

เพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน

ใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อหรือค้ำประกันได้ด้วย

คุณสมบัติและเอกสารประกอบการเปิดบัญชี

เพิ่มค่าเงินให้งอกเงยกับการออมเงินที่มีผลตอบแทนเพิ่มพูน เปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 2,000 บาท

การเปิดบัญชีใหม่
เปิดบัญชีเงินฝากประจำได้ง่ายๆ ที่ธนาคารกรุงเทพสาขาใดก็ได้ที่คุณสะดวก โดยเปิดบัญชีเริ่มต้นตั้งแต่ 2,000 บาท ระยะเวลาการฝากมีให้เลือกตั้งแต่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 24 เดือน หรือ 36 เดือน และสามารถใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อได้ด้วย
ฝากประจำแบบสะดวกสบาย

คุณสามารถฝากเงินผ่านหลากหลายช่องทางบริการที่สะดวกสบาย ทั้งที่สาขาธนาคาร เครื่องบัวหลวงเอทีเอ็ม เครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ บริการบัวหลวงโฟน บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง บริการบัวหลวงเอ็มแบงก์กิ้ง หรือบริการโอนเงินตามคำสั่ง

 

หมายเหตุ: บริการฝาก/โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากประจำ และบัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี ผ่านเครื่องบัวหลวงเอทีเอ็ม เครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ บัวหลวงโฟน บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง และบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง ให้บริการระหว่างเวลา 6.00-23.00 น.

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
 • เจ้าของบัญชีที่เป็นบุคคลธรรมดามีหน้าที่รับผิดชอบในการชำระภาษีร้อยละ 15 ของดอกเบี้ยทั้งหมดที่ได้รับจากเงินฝาก โดยธนาคารกรุงเทพจะหักค่าภาษีจากบัญชีของคุณให้โดยอัตโนมัติ
 • คุณสามารถขอให้ธนาคารออกหนังสือรับรองการหักภาษีดอกเบี้ยเงินฝากโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อใช้สิทธิ ลดหย่อนการหักภาษี ณ ที่จ่ายได้
 • หากคุณถอนเงินฝากประจำยอดใดก่อนภายใน 3 เดือนแรกของการฝากยอดนั้น คุณจะไม่ได้รับดอกเบี้ยใดๆ แต่หากคุณถอนเงินหลังฝากสามเดือน แต่ก่อนครบกำหนดระยะเวลาการฝาก คุณจะได้รับอัตราดอกเบี้ยของเงินฝากสะสมทรัพย์
เอกสารประกอบการเปิดบัญชี

บุคคลไทย

 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรมีรูปถ่ายอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัว 13 หลัก


บุคคลต่างชาติ
                           

1. ลูกค้าบุคคลชาวต่างชาติที่มีใบอนุญาตทำงาน

 • หนังสือเดินทาง (Passport)
 • ใบอนุญาตทำงาน (work Permit)

2. ลูกค้าบุคคลชาวต่างชาติที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน

 • หนังสือเดินทาง (Passport)
 • หนังสือรับรอง ที่ออกโดยหน่วยงาน หรือองค์กรต่อไปนี้ หรือเอกสารประกอบการเปิดบัญชี (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ดังนี้
  • สถานทูตซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทย
  • ธนาคารของผู้ขอเปิดบัญชีในต่างประเทศ ส่งผ่าน SWIFT
  • บุคคลที่ธนาคารเชื่อถือได้ เช่น เจ้าหน้าที่ธนาคาร ลูกค้า ผู้บริหารบริษัทเอกชน บุคคลซึ่งมีถิ่นฐานที่อยู่ในประเทศไทยที่ธนาคารเชื่อถือได้ หรือสถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชน ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทยที่ธนาคารเชื่อถือได้ 
  • บริษัทซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทยที่ธนาคารเชื่อถือได้ เช่น หนังสือรับรองการทำงานของลูกค้าจากบริษัท กรณีลูกค้าอยู่ในระหว่างยื่นขอใบอนุญาตทำงาน
  • หลักฐานแสดงการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ หรือสัญญาจะซื้อจะขาย หรือใบจองซื้ออสังหาริมทรัพย์ของผู้ประกอบการในประเทศไทยที่มีชื่อเสียงและธนาคารเชื่อถือได้ โดยใบจองซื้อต้องมีมูลค่าตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป พร้อมจดหมายของผู้ประกอบการแจ้งยืนยันสิทธิของลูกค้าในการจองอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว

 

หมายเหตุ: ลูกค้าต้องให้ข้อมูลที่อยู่ที่ติดต่อได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และไม่สามารถใช้ ชื่อ/ที่อยู่โรงแรม หรือตู้ ปณ. ระบุเป็นสถานที่ติดต่อได้

 

3. ลูกค้าบุคคลชาวต่างชาติที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

 • หนังสือเดินทาง (Passport) หรือใบสำคัญถิ่นที่อยู่ หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
 • ทะเบียนบ้าน
ข้อกำหนดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากประจำ
เอกสารแสดงผลิตภัณฑ์ บัญชีเงินฝากประจำ
การคุ้มครองเงินฝาก
ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2564 บัญชีเงินฝากที่เป็นเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศทุกประเภทจะได้รับความคุ้มครองภายใต้ พ.ร.บ. สถาบันคุ้มครองเงินฝากในวงเงิน 1 ล้านบาท ต่อ 1 รายผู้ฝากเงิน ต่อ 1 สถาบันการเงิน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สถาบันคุ้มครองเงินฝาก www.dpa.or.th

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ