จุดเด่นบัญชี

ทุกที่ ทุกเวลา

จะฝากหรือถอนได้ดั่งใจ ไม่จำกัดจำนวนเงิน และจำนวนครั้ง ทุกช่องทาง ทุกเวลา

ง่าย และรวดเร็ว

ใช้จ่ายสะดวกเมื่อมีบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท

ชำระค่าบริการสะดวก

จ่ายบิลค่าสินค้าและบริการได้ง่ายๆ ด้วยบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ

คุณสมบัติและเอกสารประกอบการเปิดบัญชี

เพียง 500 บาทก็เปิดบัญชีได้ จะฝากหรือถอนได้ดั่งใจ ไม่จำกัดจำนวนครั้งและจำนวนเงิน สะดวกสบายจ่ายบิลได้ดั่งใจ
การเปิดบัญชีใหม่
เปิดบัญชีเพียง 500 บาท ให้คุณทำธุรกรรมประจำวันได้อย่างไม่ติดขัด ด้วยการฝากถอนไม่จำกัดจำนวนครั้งและจำนวนเงิน เพิ่มความสะดวกสบายด้วยบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ไม่ว่าจะชำระค่าสาธารณูปโภค ค่าสินค้าและบริการก็สามารถหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ คำนวณดอกเบี้ยทุกวัน และโอนเข้าบัญชีให้อัตโนมัติทุก 6 เดือน (เดือนมิถุนายนและธันวาคม)
เอกสารประกอบการเปิดบัญชี

บุคคลไทย

 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรมีรูปถ่ายอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัว 13 หลัก

 

บุคคลต่างชาติ

1. ลูกค้าบุคคลชาวต่างชาติที่มีใบอนุญาตทำงาน

 • หนังสือเดินทาง (Passport)
 • ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)

2. ลูกค้าบุคคลชาวต่างชาติที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน

 • หนังสือเดินทาง (Passport)
 • หนังสือรับรอง ที่ออกโดยหน่วยงาน หรือองค์กรต่อไปนี้ หรือเอกสารประกอบการเปิดบัญชี (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ดังนี้
  • สถานทูตซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทย
  • ธนาคารของผู้ขอเปิดบัญชีในต่างประเทศ ส่งผ่าน SWIFT
  • บุคคลที่ธนาคารเชื่อถือได้ เช่น เจ้าหน้าที่ธนาคาร ลูกค้า ผู้บริหารบริษัทเอกชน บุคคลซึ่งมีถิ่นฐานที่อยู่ในประเทศไทยที่ธนาคารเชื่อถือได้ หรือสถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชน ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทยที่ธนาคารเชื่อถือได้
  • บริษัทซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทยที่ธนาคารเชื่อถือได้ เช่น หนังสือรับรองการทำงานของลูกค้าจากบริษัท กรณีลูกค้าอยู่ในระหว่างยื่นขอใบอนุญาตทำงาน
  • หลักฐานแสดงการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ หรือสัญญาจะซื้อจะขาย หรือใบจองซื้ออสังหาริมทรัพย์ของผู้ประกอบการในประเทศไทยที่มีชื่อเสียงและธนาคารเชื่อถือได้ โดยใบจองซื้อต้องมีมูลค่าตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป พร้อมจดหมายของผู้ประกอบการแจ้งยืนยันสิทธิของลูกค้าในการจองอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว

 

หมายเหตุ: ลูกค้าต้องให้ข้อมูลที่อยู่ที่ติดต่อได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และไม่สามารถใช้ ชื่อ/ที่อยู่โรงแรม หรือตู้ ปณ. ระบุเป็นสถานที่ติดต่อได้

 

3. ลูกค้าบุคคลชาวต่างชาติที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

 • หนังสือเดินทาง (Passport) หรือใบสำคัญถิ่นที่อยู่ หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
 • ทะเบียนบ้าน
ข้อกำหนดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์
เอกสารแสดงผลิตภัณฑ์ บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์
การคุ้มครองเงินฝาก
ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2564 บัญชีเงินฝากที่เป็นเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศทุกประเภทจะได้รับความคุ้มครองภายใต้ พ.ร.บ. สถาบันคุ้มครองเงินฝากในวงเงิน 1 ล้านบาท ต่อ 1 รายผู้ฝากเงิน ต่อ 1 สถาบันการเงิน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สถาบันคุ้มครองเงินฝาก www.dpa.or.th

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ