บริการนักลงทุน

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

333 ถนนสีลม กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ (66) 0 2626 4981

อีเมล ir@bangkokbank.com

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

ฝ่ายหลักทรัพย์บริการ

โทร. (66) 0 2230 1893

บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: (66) 0 2009 9000

นักวิเคราะห์หลักทรัพย์

บริษัท

นักวิเคราะห์

เบอร์ติดต่อ/อีเมล

บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)

คุณประวิทย์ เจียวก๊ก

(66) 0 2684 8797
prawit@aira.co.th

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)

คุณภาสกร หวังวิวัฒน์เจริญ

(66) 0 2680 1274
pasakorn.w@asiaplus.co.th

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด

คุณธนวรรณ หาญวิญญานันท์

(66) 0 2680 5042
thanawan.ha@asiawealth.co.th

บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด

คุณปัณณวิชย์ ฤทธาสิรินันท์

(66) 0 2508 1567 ext. 3201
pannawitch@aslsecurities.com

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

คุณสุวัฒน์ บำรุงชาติอุดม

(66) 0 2618 1341
suwat@bualuang.co.th

บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด

คุณสุกฤษฎิ์ ฟรีสตัด

(66) 0 2841 9013
sukrit.fr@cgs-cimb.com

บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด

คุณกฤตภาส สิริภัสสร

(66) 0 2079 3611
krit.siripassorn@citi.com

CLSA Securities (Thailand) Limited

คุณวีรพัฒน์ วงศ์อุไร

(66) 0 2257 4600
weerapat.wonk.urai@clsa.com

บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด

คุณสิทธิเดช ประเสริฐรุ่งเรือง

(66) 0 2205 7000 ext. 4400
sittidath.pr@countrygroup.co.th

Credit Suisse Securities (Thailand) Limited

คุณอดุลย์ เศรษฐี

(66) 0 2614 6211
atul.sethi.2@credit-suisse.com

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

คุณธนินี สถิรเรืองชัย

(66) 0 2657 7837
thaninees@th.dbsvickers.com

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

คุณสุนันทา วสะภิญโญกุล

(66) 0 2646 9680
sunanta.v@fnsyrus.com

บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

คุณยุวนารถ สุวรรณอำไพ

(66) 0 2611 3554
yuvanart.suw@fssia.com

บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด

คุณสุทธิวิทย์ เทศนาบุญ

(66) 0 2088 8158
sutthivit.t@zcomsec.com

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

คุณวิลาสินี บุญมาสูงทรง

(66) 0 2672 5937
wilasinee@globlex.co.th

Goldman Sachs (Singapore) Pte.

Ms. Melissa Kuang

(65) 6889 2869
melissa.kuang@gs.com

บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

คุณรัตนา ลีนุตพงษ์

(66) 0 2658 5800
rattanal@ivglobal.co.th

บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด

คุณจิดาภา จิรวัฒนากาล

(66) 0 2684 2326
jidapa.chirawattanakarn@jpmorgan.com

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

คุณกรกช เสวตร์ศรุตมัต

(66) 0 2696 0049
korakot.sa@kasikornsecurities.com

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คุณชาลี กือเย็น

(66) 0 2658 8851
chaliek@kgi.co.th

บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด

คุณมีนา ตุลยนิติกุล

(66) 0 2829 6999 ext. 2204
meena.tu@kfsec.co.th

บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด

คุณศรัณรัตน์ พันธโชติรัตน์

(66) 0 2648 1120
saranrat.p@ktbst.co.th

บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

คุณศิริพร ไกรรส

(66) 0 2352 5156
siriporn.kr@lhsec.co.th

บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด

คุณวิไลลักษณ์ ภัทรวนากุล

(66) 0 2694 7753
peach.patharavanakul@macquarie.com

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)

คุณเจษฎา เตชะหัสดิน

(66) 0 2658 6300 ext. 1395
jesada.t@maybank-ke.co.th

Morgan Stanley (Singapore)

Mr. Nick Lord

(65) 6834 6746
nick.lord@morganstanley.com

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

คุณธีรพงษ์ วชิรพงษ์

(66) 0 2305 9207
therapong@phatrasecurities.com

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คุณอดิสรณ์ มุ่งพาลชล

(66) 0 2635 1700
adisornm@phillip.co.th

บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย)

คุณปกรณ์ เก้าเอี้ยน

(66) 0 2088 9628
pakorn.kh@rhbgroup.com

Sanford C. Bernstein

Mr. Kevin Kwek

(65) 6230 4650
kevin.kwek@bernstein.com

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด

คุณกิตติมา สัตยพันธ์

(66) 0 2949 1003
kittima.sattayapan@scb.co.th

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)

คุณสรัชดา ศรทรง

(66) 0 2617 4966
sarachada.sor@thanachartsec.co.th

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด คุณธนวัฒน์ รื่นบันเทิง (66) 0 2633 6484 
tanawatr@tisco.co.th

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด

คุณธนภัทร ฉัตรเสถียร

(66) 0 2286 3999
tanapat@trinitythai.com

บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

คุณวรวัฒน์ สายสุพัฒน์ผล

(66) 0 2613 5717
worawat.saisuphatphol@ubs.com

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คุณธนเดช รังษีธนานนท์

(66) 0 2659 8303
tanadech@uobkayhian.co.th

Yuanta Securities (Foreign)

คุณวีณา นายดูลย์

(66) 0 2009 8070
veena.n@yuanta.co.th

Yuanta Securities (Local)

คุณตฤณ สิทธิสวัสดิ์

(66) 0 2009 8068
trin.s@yuanta.co.th

คำถามที่พบบ่อย

กำหนดการรายงานผลประกอบการของธนาคารเป็นอย่างไร
ธนาคารกรุงเทพรายงานผลประกอบการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทุกๆ ไตรมาส
จะรับรายงานประจำปีของธนาคารกรุงเทพได้ที่ใด
ผู้ถือหุ้นจะได้รับรายงานประจำปีของธนาคารกรุงเทพในรูปแบบ QR Code ซึ่งจะส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

นอกจากนี้ สามารถดาวน์โหลดรายงานประจำปีได้จากเว็บไซต์ของธนาคาร ข้อมูลทางการเงิน > หัวข้อรายงานประจำปี

ทั้งนี้ หากท่านมีความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี ปีล่าสุด แบบรูปเล่ม กรุณาติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ (66) 0 2230 1477-8, (66) 0 2230 1784 หรือ E-mail: ir@bangkokbank.com เพื่อให้ธนาคารจัดส่งให้กับท่านทางไปรษณีย์
ธนาคารกรุงเทพจ่ายเงินปันผลหรือไม่
ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลังสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของธนาคาร ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น > หัวข้อการจ่ายเงินปันผล
ธนาคารกรุงเทพมีนโยบายลงทุนเพิ่มเติมจากเงินปันผลหรือไม่
ธนาคารไม่มีนโยบายที่จะนำเงินปันผลของผู้ถือหุ้นไปลงทุนแทนผู้ถือหุ้น
จะขอตรวจสอบหรือยืนยันจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ได้อย่างไร

ธนาคารกรุงเทพเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นนายทะเบียน สามารถถือหุ้นของธนาคารกรุงเทพได้สองวิธี วิธีแรกคือ การถือใบหุ้น วิธีที่สองคือ การถือหุ้นโดยไม่มีใบหุ้นที่ซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์

หากท่านถือใบหุ้นท่านสามารถขอยืนยันจำนวนหุ้นได้โดยติดต่อกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดยตรงที่หมายเลขโทรศัพท์ (66) 0 2009 9999 หากท่านมิได้ถือใบหุ้นและมีบัญชีกับบริษัทหลักทรัพย์ ท่านสามารถยืนยันจำนวนหุ้นได้กับบริษัทหลักทรัพย์นั้นๆ

ทำอย่างไรหากใบหุ้นหาย
หากใบหุ้นหายท่านควรติดต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งสามารถออกใบหุ้นใหม่ให้ แต่ท่านต้องแจ้งความ พร้อมนำใบแจ้งความและบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยในการแจ้งความท่านต้องระบุจำนวนหุ้นที่ท่านถืออยู่ หากไม่ทราบ สามารถสอบถามศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ที่หมายเลข (66) 0 2009 9999
จะเกิดอะไรขึ้นหากผู้ถือหุ้นเสียชีวิต
ทายาทจะได้รับสิทธิเป็นผู้ถือครองหุ้นของธนาคารกรุงเทพแทน โดยทายาทของท่านจะต้องนำหมายศาลที่ยืนยันความเป็นทายาท ใบมรณะบัตร และบัตรประจำตัวประชาชน มาติดต่อที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ที่หมายเลข (66) 0 2009 9999
จะขายหุ้นธนาคารกรุงเทพ หรือซื้อเพิ่มได้อย่างไร
ธนาคารกรุงเทพเป็นบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะผู้ถือหุ้นท่านสามารถซื้อ ขาย หุ้นของธนาคารในตลาดหลักทรัพย์โดยผ่านบริการของบริษัทหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้นต้องแจ้งใครเมื่อเปลี่ยนที่อยู่
ถ้าท่านมีบัญชีอยู่กับบริษัทหลักทรัพย์ โปรดแจ้งกับบริษัทนั้นๆ ซึ่งจะเป็นผู้แจ้งกับนายทะเบียนคือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้กับท่าน

หากท่านเป็นผู้ถือใบหุ้น ท่านสามารถแจ้งกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดยตรง ที่หมายเลข (66) 0 2009 9999

ไม่ว่าท่านจะแจ้งที่อยู่ใหม่กับใคร ท่านจะต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนแสดงตน
ควรเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีหรือไม่

การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นโอกาสที่ท่านจะได้รับทราบการดำเนินงานของธนาคารกรุงเทพโดยละเอียด รวมถึงแนวทางกลยุทธ์ที่ธนาคารจะนำมาใช้

 

ท่านยังมีโอกาสพูดคุยซักถามคณะกรรมการบริหาร และผู้บริหาร ธนาคารเห็นว่าการเข้าร่วมประชุมจะเป็นประโยชน์กับท่านเอง และอยากเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

หุ้นของธนาคารกรุงเทพมีกี่ประเภท อะไรบ้าง
หุ้นของธนาคารกรุงเทพมีเพียงประเภทเดียวคือหุ้นสามัญซึ่งสามารถซื้อขายในกระดานไทยและในกระดานต่างประเทศ และใบสำคัญแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)
ธนาคารกรุงเทพจำหน่ายตราสารอนุพันธ์หรือใบแสดงสิทธิซื้อขายหลักทรัพย์หรือไม่
ธนาคารไม่เคยออกหลักทรัพย์ประเภทดังกล่าว
ธนาคารกรุงเทพมีทุนจดทะเบียนเท่าไหร่ และที่ชำระแล้วเท่าไหร่

ธนาคารมีทุนจดทะเบียน 40,000 ล้านบาท ซึ่งแบ่งเป็นหุ้นสามัญ 3,998 ล้านหุ้น และหุ้นบุริมสิทธิ 2 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ทุนจดทะเบียนในส่วนที่ชำระแล้ว มีมูลค่า 19,088 ล้านบาท

ชาวต่างชาติสามารถถือหุ้นของธนาคารในกระดานไทยได้หรือไม่
ได้ แต่จะไม่ได้รับสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น รับเงินปันผล และสิทธิในการซื้อหุ้นใหม่จากธนาคาร หากต้องการรับสิทธิดังกล่าว จะต้องติดต่อกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อขอแปลงหุ้นที่ถืออยู่ในกระดานไทยเป็นหุ้นกระดานต่างประเทศ

อีกวิธีหนึ่งคือขอแปลงหุ้นในกระดานไทยเป็นใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ที่ออกโดยบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด (ไทยเอ็นวีดีอาร์) ซึ่งมีการออกเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2544 ผู้ถือใบแสดงสิทธิดังกล่าวมีสิทธิทางการเงินเทียบเท่ากับผู้ถือหุ้นสามัญอื่นๆ ของธนาคาร แต่จะไม่ได้รับสิทธิในการออกเสียง โดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้อนุญาตให้ไทยเอ็นวีดีอาร์ถือหุ้นของธนาคารกรุงเทพ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคาร
อัตราผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของเฉลี่ย (ROE) ของธนาคารกรุงเทพเป็นเท่าไหร่
อัตราผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของเฉลี่ยของธนาคารสำหรับปี 2563 อยู่ที่ร้อยละ 3.96 และสำหรับไตรมาส 1 ปี 2564 อยู่ที่ร้อยละ 6.18
ใครคือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคารกรุงเทพ
สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 22 เมษายน 2564 (Record Date)

ลำดับ

ผู้ถือหุ้น

จำนวนหุ้น (หุ้น)

สัดส่วน (%)

1.

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด

434,060,737

22.74%

2.

สำนักงานประกันสังคม

93,524,700

4.90%

3.

UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account

43,674,720

2.29%

4.

STATE STREET EUROPE LIMITED

41,728,404

2.19%

5.

SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED

40,973,855

2.15%

6.

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

34,287,030

1.80%

7.

THE BANK OF NEW YORK MELLON

34,065,498

1.78%

8.

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY

25,690,400

1.35%

9.

MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC

25,622,933

1.34%

10.

HSBC BANK PLC-PRUDENTIAL ASSURANCE COMPANY LIMITED

23,511,400

1.23%

 

ผู้ถือหุ้นอื่น

1,111,703,217

58.23%

 

ยอดรวมทุนในส่วนที่ชำระแล้ว

1,908,842,894

100.00%

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน