รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2563

ดาวน์โหลด PDF

รายงานความยั่งยืนปี 2563

ดาวน์โหลด PDF
ดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2563 แต่ละหัวข้อในรูปแบบ PDF
รู้จักกับธนาคารกรุงเทพ สรรค์สร้างคุณค่าร่วมกัน แนวทางที่มุ่งเน้น ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ (งบการเงินรวม) การดำเนินงานด้านความยั่งยืน สารจากประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บทสรุปผู้บริหาร การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ สถิติแสดงฐานะการเงินและผลดำเนินงาน (งบการเงินรวม) รางวัลประจำปี 2563 ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง รายงานการกำกับดูแลกิจการ แผนภูมิองค์กร คณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการธนาคารและผู้บริหารระดับสูง รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายงานของคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ การจัดสรรกำไรประจำปี 2563 รายงานความรับผิดชอบในรายงานทางการเงินของคณะกรรมการธนาคาร รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อมูลทั่วไป ทำเนียบสาขา

รายงานประจำปี 2562

ดาวน์โหลด PDF

รายงานความยั่งยืนปี 2562

ดาวน์โหลด PDF

รายงานประจำปี 2561

ดาวน์โหลด PDF

รายงานความยั่งยืนปี 2561

ดาวน์โหลด PDF

รายงานประจำปี 2560

ดาวน์โหลด PDF

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2560

ดาวน์โหลด PDF

รายงานประจำปี 2559

ดาวน์โหลด PDF

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2559

ดาวน์โหลด PDF

รายงานประจำปี 2558

ดาวน์โหลด PDF

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2558

ดาวน์โหลด PDF

รายงานประจำปี 2557

ดาวน์โหลด PDF

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2557

ดาวน์โหลด PDF

รายงานประจำปี 2556

ดาวน์โหลด PDF

รายงานประจำปี 2555

ดาวน์โหลด PDF

รายงานประจำปี 2554

ดาวน์โหลด PDF

ข้อมูลทางการเงิน

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน (ล้านบาท)

 

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

สินทรัพย์รวม

3,116,750

3,216,743

3,822,960

เงินให้สินเชื่อ

2,083,160

2,061,309

2,368,238

เงินรับฝาก

2,326,470

2,370,792

2,810,863

เงินให้สินเชื่อรวมที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต/1

80,137

79,149

104,401

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

71,376

71,071

77,046

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย

50,025

62,675

41,682

ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน

55,165

54,963

65,974

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

-

-

31,196

ค่าใช้จ่ายหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า

21,965

32,351

-

กำไรสุทธิ/2

35,330

35,816

17,181

กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม/2

23,157

27,029

30,056

 

 

 

 

อัตราส่วนสำคัญทางการเงิน (%)

 

 

 

 

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

เงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝาก

89.5

86.9

84.3

เงินให้สินเชื่อรวมที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตต่อเงินให้สินเชื่อรวม/1

3.4

3.4

3.9

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตต่อเงินให้สินเชื่อรวมที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต/1

190.9

220.2

186.8

เงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Basel III)/3

18.0

20.0

18.3

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Basel III)/3

16.4

17.0

15.7

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Basel III)/3

16.4

17.0

14.9

กำไรสุทธิต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (ROA)/2

1.13

1.13

0.48

กำไรสุทธิต่อส่วนของเจ้าของเฉลี่ย (ROE)/2

8.73

8.45

3.96

ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ (NIM)

2.40

2.35

2.24

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิต่อรายได้จากการดำเนินงาน

22.7

21.3

20.8

ค่าใช้จ่ายต่อรายได้จากการดำเนินงาน

45.4

41.1

55.6

 

 

 

 

ข้อมูลอื่นๆ

 

 

 

 

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

จำนวนพนักงาน (คน)/4

25,287

25,043

24,359

จำนวนสาขาในประเทศ (สาขา)

1,161

1,148

1,128

จำนวนตู้เอทีเอ็ม (ตู้)

9,389

9,362

9,050


งบการเงินรวม

/1 รวมเงินให้กู้ยืมระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
/2 ส่วนที่เป็นของธนาคาร
/3 ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
/4 ไม่รวมธนาคารเพอร์มาตา
ปี 2564

 งบการเงิน

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
(ธ.พ.1.1)

- กุมภาพันธ์ มกราคม
ปี 2563

 งบการเงิน

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
(ธ.พ.1.1)

ไตรมาส 4/2563 (ตรวจสอบแล้ว)

งบการเงิน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ไตรมาส 4/2563 (ก่อนตรวจสอบ)

งบการเงิน สรุปผลประกอบการ

ไตรมาส 3/2563 (สอบทานแล้ว)

งบการเงิน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ไตรมาส 3/2563 (ก่อนสอบทาน)

งบการเงิน สรุปผลประกอบการ

ไตรมาส 2/2563 (ตรวจสอบแล้ว)

งบการเงิน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ไตรมาส 2/2563 (ก่อนตรวจสอบ)

งบการเงิน สรุปผลประกอบการ

ไตรมาส 1/2563 (สอบทานแล้ว)

งบการเงิน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ไตรมาส 1/2563 (ก่อนสอบทาน)

งบการเงิน สรุปผลประกอบการ
ธันวาคม พฤศจิกายน ตุลาคม กันยายน สิงหาคม กรกฎาคม มิถุนายน พฤษภาคม เมษายน มีนาคม กุมภาพันธ์ มกราคม
ปี 2562

งบการเงิน

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
(ธ.พ.1.1)

ไตรมาส 4/2562 (ตรวจสอบแล้ว)

งบการเงิน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ไตรมาส 4/2562 (ก่อนตรวจสอบ)

งบการเงิน สรุปผลประกอบการ

ไตรมาส 3/2562 (สอบทานแล้ว)

งบการเงิน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ไตรมาส 3/2562 (ก่อนสอบทาน)

งบการเงิน สรุปผลประกอบการ

ไตรมาส 2/2562 (ตรวจสอบแล้ว)

งบการเงิน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ไตรมาส 2/2562 (ก่อนตรวจสอบ)

งบการเงิน สรุปผลประกอบการ

ไตรมาส 1/2562 (สอบทานแล้ว)

งบการเงิน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ไตรมาส 1/2562 (ก่อนสอบทาน)

งบการเงิน สรุปผลประกอบการ
ธันวาคม พฤศจิกายน ตุลาคม กันยายน สิงหาคม กรกฎาคม มิถุนายน พฤษภาคม เมษายน มีนาคม กุมภาพันธ์ มกราคม
ปี 2561

งบการเงิน

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
(ธ.พ.1.1)

ไตรมาส 4/2561 (ตรวจสอบแล้ว)

งบการเงิน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ไตรมาส 4/2561 (ก่อนตรวจสอบ)

งบการเงิน สรุปผลประกอบการ

ไตรมาส 3/2561 (สอบทานแล้ว)

งบการเงิน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ไตรมาส 3/2561 (ก่อนสอบทาน)

งบการเงิน สรุปผลประกอบการ

ไตรมาส 2/2561 (ตรวจสอบแล้ว)

งบการเงิน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ไตรมาส 2/2561 (ก่อนตรวจสอบ)

งบการเงิน สรุปผลประกอบการ

ไตรมาส 1/2561 (สอบทานแล้ว)

งบการเงิน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ไตรมาส 1/2561 (ก่อนสอบทาน)

งบการเงิน สรุปผลประกอบการ

ธันวาคม พฤศจิกายน ตุลาคม กันยายน สิงหาคม กรกฎาคม มิถุนายน พฤษภาคม เมษายน มีนาคม กุมภาพันธ์ มกราคม
ปี 2560

งบการเงิน

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
(ธ.พ.1.1)

ไตรมาส 4/2560 (ตรวจสอบแล้ว)

งบการเงิน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ไตรมาส 4/2560 (ก่อนตรวจสอบ)

งบการเงิน สรุปผลประกอบการ

ไตรมาส 3/2560 (สอบทานแล้ว)

งบการเงิน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ไตรมาส 3/2560 (ก่อนสอบทาน)

งบการเงิน สรุปผลประกอบการ

ไตรมาส 2/2560 (ตรวจสอบแล้ว)

งบการเงิน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ไตรมาส 2/2560 (ก่อนตรวจสอบ)

งบการเงิน สรุปผลประกอบการ

ไตรมาส 1/2560 (สอบทานแล้ว)

งบการเงิน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ไตรมาส 1/2560 (ก่อนสอบทาน)

งบการเงิน สรุปผลประกอบการ

ธันวาคม

พฤศจิกายน

ตุลาคม

กันยายน

สิงหาคม

กรกฎาคม

มิถุนายน

พฤษภาคม

เมษายน

มีนาคม

กุมภาพันธ์

มกราคม

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

 

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน