ข้อมูลทางการเงิน

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน (ล้านบาท)

 

ปี 2559

ปี 2560

งวด 9 เดือน
ปี 2561

สินทรัพย์รวม

2,944,230

3,076,310

 3,087,058

เงินให้สินเชื่อ/1

1,941,093

2,003,989  2,021,246

เงินรับฝาก

2,178,141

2,310,743 2,297,627

เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPLs)

68,841

87,419 84,137

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

63,998

66,625 52,953

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย

41,860

45,843 39,385

ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน

50,505

48,948 38,832
กำไรจากการดำเนินงานก่อนหักสำรองและภาษีเงินได้

55,352

63,520 53,506
ค่าใช้จ่ายหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า

15,728

22,370 19,200

กำไรสุทธิ/2

31,815

33,009

27,229

กำไรเบ็ดเสร็จรวม/2

29,205

34,763

14,917

 

อัตราส่วนสำคัญทางการเงิน (%)

 

ปี 2559

ปี 2560

งวด 9 เดือน
ปี 2561

เงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝาก

89.1 86.7  88.0

เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อรวม

3.2 3.9  3.6

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ

173.6 160.2  180.1

เงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง(Basel III)/3

18.3

18.2

 17.9

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง(Basel III)/3

16.4 16.6  16.3

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Basel III)/3

16.4 16.6

 16.3

กำไรสุทธิต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (ROA)/2

1.1 1.1  1.2

กำไรสุทธิต่อส่วนของเจ้าของเฉลี่ย (ROE)/2

8.6 8.5  9.0

ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ (NIM)

2.34 2.32  2.38

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิต่อรายได้จากการดำเนินงาน

23.1 24.5  22.2

ค่าใช้จ่ายต่อรายได้จากการดำเนินงาน

47.7 43.5  42.1

 

ข้อมูลอื่นๆ

 

ปี 2559

ปี 2560

งวด 9 เดือน
ปี 2561

จำนวนพนักงาน (คน)

26,871 26,012

25,137

จำนวนสาขาในประเทศ (สาขา) 1,157

1,166

1,163

จำนวนตู้เอทีเอ็ม (ตู้)

9,305 9,482 9,427
 
งบการเงินรวม
/1 หักรายได้รอตัดบัญชี
/2 ส่วนที่เป็นของธนาคาร
/3 ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย

 

ปี 2560

งบการเงิน

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
(ธ.พ.1.1)

ไตรมาส 4/2560 (ตรวจสอบแล้ว)

งบการเงิน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ไตรมาส 4/2560 (ก่อนตรวจสอบ)

งบการเงิน สรุปผลประกอบการ

ไตรมาส 3/2560 (สอบทานแล้ว)

งบการเงิน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ไตรมาส 3/2560 (ก่อนสอบทาน)

งบการเงิน สรุปผลประกอบการ

ไตรมาส 2/2560 (ตรวจสอบแล้ว)

งบการเงิน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ไตรมาส 2/2560 (ก่อนตรวจสอบ)

งบการเงิน สรุปผลประกอบการ

ไตรมาส 1/2560 (สอบทานแล้ว)

งบการเงิน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ไตรมาส 1/2560 (ก่อนสอบทาน)

งบการเงิน สรุปผลประกอบการ

ธันวาคม

พฤศจิกายน

ตุลาคม

กันยายน

สิงหาคม

กรกฎาคม

มิถุนายน

พฤษภาคม

เมษายน

มีนาคม

กุมภาพันธ์

มกราคม

ปี 2559

งบการเงิน

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
(ธ.พ.1.1)


ไตรมาส 4/2559 (ตรวจสอบแล้ว)

งบการเงิน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ไตรมาส 4/2559 (ก่อนตรวจสอบ)

งบการเงิน สรุปผลประกอบการ

ไตรมาส 3/2559 (สอบทานแล้ว)

งบการเงิน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ไตรมาส 3/2559 (ก่อนสอบทาน)

งบการเงิน สรุปผลประกอบการ

ไตรมาส 2/2559 (ตรวจสอบแล้ว)

งบการเงิน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ไตรมาส 2/2559 (ก่อนตรวจสอบ)

งบการเงิน สรุปผลประกอบการ

ไตรมาส 1/2559 (สอบทานแล้ว)

งบการเงิน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ไตรมาส 1/2559 (ก่อนสอบทาน)

งบการเงิน สรุปผลประกอบการ

ธันวาคม พฤศจิกายน ตุลาคม กันยายน สิงหาคม กรกฎาคม มิถุนายน พฤษภาคม เมษายน มีนาคม กุมภาพันธ์ มกราคม
ปี 2558

งบการเงิน

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
(ธ.พ.1.1)


ไตรมาส 4/2558 (ตรวจสอบแล้ว)

งบการเงิน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ไตรมาส 4/2558 (ก่อนตรวจสอบ)

งบการเงิน สรุปผลประกอบการ

ไตรมาส 3/2558 (สอบทานแล้ว)

งบการเงิน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ไตรมาส 3/2558 (ก่อนสอบทาน)

งบการเงิน สรุปผลประกอบการ

ไตรมาส 2/2558 (ตรวจสอบแล้ว)

งบการเงิน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ไตรมาส 2/2558 (ก่อนตรวจสอบ)

งบการเงิน สรุปผลประกอบการ

ไตรมาส 1/2558 (สอบทานแล้ว)

งบการเงิน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ไตรมาส 1/2558 (ก่อนสอบทาน)

งบการเงิน สรุปผลประกอบการ

ธันวาคม พฤศจิกายน ตุลาคม กันยายน สิงหาคม กรกฎาคม มิถุนายน พฤษภาคม เมษายน มีนาคม กุมภาพันธ์ มกราคม
ปี 2557

งบการเงิน

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
(ธ.พ.1.1)

ไตรมาส 4/2557 (ตรวจสอบแล้ว)

งบการเงิน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ไตรมาส 4/2557 (ก่อนตรวจสอบ)

งบการเงิน สรุปผลประกอบการ

ไตรมาส 3/2557 (สอบทานแล้ว)

งบการเงิน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ไตรมาสที่ 3/2557 (ก่อนสอบทาน)

งบการเงิน สรุปผลประกอบการ

ไตรมาสที่ 2/2557 (ตรวจสอบแล้ว)

งบการเงิน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ไตรมาสที่ 2/2557 (ก่อนตรวจสอบ)

งบการเงิน สรุปผลประกอบการ

ไตรมาสที่ 1/2557 (สอบทานแล้ว)

งบการเงิน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ไตรมาสที่ 1/2557 (ก่อนสอบทาน)

งบการเงิน สรุปผลประกอบการ
ธันวาคม พฤศจิกายน ตุลาคม กันยายน สิงหาคม กรกฎาคม มิถุนายน พฤษภาคม เมษายน มีนาคม กุมภาพันธ์ มกราคม

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

 

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2560

ดาวน์โหลด PDF

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2560

ดาวน์โหลด PDF
ดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2560 แต่ละหัวข้อในรูปแบบ PDF

รายงานประจำปี 2559

ดาวน์โหลด PDF

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2559

ดาวน์โหลด PDF

รายงานประจำปี 2558

ดาวน์โหลด PDF

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2558

ดาวน์โหลด PDF

รายงานประจำปี 2557

ดาวน์โหลด PDF

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2557

ดาวน์โหลด PDF

รายงานประจำปี 2556

ดาวน์โหลด PDF

รายงานประจำปี 2555

ดาวน์โหลด PDF

รายงานประจำปี 2554

ดาวน์โหลด PDF

รายงานประจำปี 2553

ดาวน์โหลด PDF

รายงานประจำปี 2552

ดาวน์โหลด PDF

รายงานประจำปี 2551

ดาวน์โหลด PDF

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน