แบบ 56-1 One Report / รายงานประจำปี และรายงานความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืนปี 2565

ฉบับเต็ม

*แบบ 56-1 One Report เริ่มปี 2564

แบบ 56-1 One Report
ปี 2564

ฉบับเต็ม เอกสารแนบ

รายงานความยั่งยืนปี 2564

ฉบับเต็ม

*แบบ 56-1 One Report เริ่มปี 2564

รายงานประจำปี 2563

ดาวน์โหลด PDF

รายงานความยั่งยืนปี 2563

ดาวน์โหลด PDF

รายงานประจำปี 2562

ดาวน์โหลด PDF

รายงานความยั่งยืนปี 2562

ดาวน์โหลด PDF

รายงานประจำปี 2561

ดาวน์โหลด PDF

รายงานความยั่งยืนปี 2561

ดาวน์โหลด PDF

ข้อมูลทางการเงิน

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน (ล้านบาท)

ปี 2564

ปี 2565

ปี 2566

สินทรัพย์รวม

4,333,281

4,421,752

4,514,484

เงินให้สินเชื่อ

2,588,339

2,682,691

2,671,964

เงินรับฝาก

3,156,940

3,210,896

3,184,283

เงินให้สินเชื่อรวมที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต/1

101,103

97,188

85,955

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

82,156

102,223

130,860

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย

52,385

36,672

36,627

ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน

67,266

69,019

81,775

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

34,134

32,647

33,666

กำไรสุทธิ/2

26,507

29,306

41,636

กำไรเบ็ดเสร็จรวม/2

50,394

20,251

33,172

อัตราส่วนสำคัญทางการเงิน (%)

ปี 2564

ปี 2565

ปี 2566

เงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝาก

82.0

83.5

83.9

เงินให้สินเชื่อรวมที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตต่อเงินให้สินเชื่อรวม/1

3.2

3.1

2.7

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตต่อเงินให้สินเชื่อรวมที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต/1

225.8

260.8

314.7

เงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Basel III)/3

19.6

19.1

19.6

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Basel III)/3

16.0

15.7

16.1

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Basel III)/3

15.2

14.9

15.4

กำไรสุทธิต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (ROA)/2

0.65

0.67

0.93

กำไรสุทธิต่อส่วนของเจ้าของเฉลี่ย (ROE)/2

5.62

5.86

8.01

ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ (NIM)

2.10

2.42

3.02

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิต่อรายได้จากการดำเนินงาน

21.7

19.8

16.3

ค่าใช้จ่ายต่อรายได้จากการดำเนินงาน

50.0

49.7

48.8

ข้อมูลอื่นๆ

ปี 2564

ปี 2565

ปี 2566

จำนวนพนักงาน (คน)/4

22,692

21,294

20,917

จำนวนสาขาในประเทศ (สาขา)

1,059

891

847

จำนวนตู้เอทีเอ็ม (ตู้)

8,675

7,957

7,263


งบการเงินรวม

/1 รวมเงินให้กู้ยืมระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
/2 ส่วนที่เป็นของธนาคาร
/3 ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
/4 ไม่รวมธนาคารเพอร์มาตา
ปี 2567

 งบการเงิน

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
(ธ.พ.1.1)

    มกราคม
ปี 2566

 งบการเงิน

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
(ธ.พ.1.1)

ไตรมาส 4/2566 (ตรวจสอบแล้ว)

งบการเงิน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ไตรมาส 4/2566 (ก่อนตรวจสอบ)

งบการเงิน สรุปผลประกอบการ

ไตรมาส 3/2566 (สอบทานแล้ว)

งบการเงิน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ไตรมาส 3/2566 (ก่อนสอบทาน)

งบการเงิน สรุปผลประกอบการ

ไตรมาส 2/2566 (ตรวจสอบแล้ว)

งบการเงิน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ไตรมาส 2/2566 (ก่อนตรวจสอบ)

งบการเงิน สรุปผลประกอบการ

ไตรมาส 1/2566 (สอบทานแล้ว)

งบการเงิน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ไตรมาส 1/2566 (ก่อนสอบทาน)

งบการเงิน สรุปผลประกอบการ
ธันวาคม พฤศจิกายน ตุลาคม กันยายน สิงหาคม มิถุนายน พฤษภาคม เมษายน มีนาคม กุมภาพันธ์ มกราคม
ปี 2565

 งบการเงิน

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
(ธ.พ.1.1)

ไตรมาส 4/2565 (ตรวจสอบแล้ว)

งบการเงิน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ไตรมาส 4/2565 (ก่อนตรวจสอบ)

งบการเงิน สรุปผลประกอบการ

ไตรมาส 3/2565 (สอบทานแล้ว)

งบการเงิน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ไตรมาส 3/2565 (ก่อนสอบทาน)

งบการเงิน สรุปผลประกอบการ

ไตรมาส 2/2565 (ตรวจสอบแล้ว)

งบการเงิน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ไตรมาส 2/2565 (ก่อนตรวจสอบ)

งบการเงิน สรุปผลประกอบการ

ไตรมาส 1/2565 (สอบทานแล้ว)

งบการเงิน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ไตรมาส 1/2565 (ก่อนสอบทาน)

งบการเงิน สรุปผลประกอบการ
ธันวาคม พฤศจิกายน ตุลาคม กันยายน สิงหาคม กรกฎาคม มิถุนายน พฤษภาคม เมษายน มีนาคม กุมภาพันธ์ มกราคม
ปี 2564

 งบการเงิน

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
(ธ.พ.1.1)

ไตรมาส 4/2564 (ตรวจสอบแล้ว)

งบการเงิน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ไตรมาส 4/2564 (ก่อนตรวจสอบ)

งบการเงิน สรุปผลประกอบการ

ไตรมาส 3/2564 (สอบทานแล้ว)

งบการเงิน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ไตรมาส 3/2564 (ก่อนสอบทาน)

งบการเงิน สรุปผลประกอบการ

ไตรมาส 2/2564 (ตรวจสอบแล้ว)

งบการเงิน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ไตรมาส 2/2564 (ก่อนตรวจสอบ)

งบการเงิน สรุปผลประกอบการ

ไตรมาส 1/2564 (สอบทานแล้ว)

งบการเงิน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ไตรมาส 1/2564 (ก่อนสอบทาน)

งบการเงิน สรุปผลประกอบการ
ธันวาคม พฤศจิกายน ตุลาคม กันยายน สิงหาคม กรกฎาคม มิถุนายน พฤษภาคม เมษายน มีนาคม กุมภาพันธ์ มกราคม
ปี 2563

 งบการเงิน

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
(ธ.พ.1.1)

ไตรมาส 4/2563 (ตรวจสอบแล้ว)

งบการเงิน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ไตรมาส 4/2563 (ก่อนตรวจสอบ)

งบการเงิน สรุปผลประกอบการ

ไตรมาส 3/2563 (สอบทานแล้ว)

งบการเงิน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ไตรมาส 3/2563 (ก่อนสอบทาน)

งบการเงิน สรุปผลประกอบการ

ไตรมาส 2/2563 (ตรวจสอบแล้ว)

งบการเงิน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ไตรมาส 2/2563 (ก่อนตรวจสอบ)

งบการเงิน สรุปผลประกอบการ

ไตรมาส 1/2563 (สอบทานแล้ว)

งบการเงิน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ไตรมาส 1/2563 (ก่อนสอบทาน)

งบการเงิน สรุปผลประกอบการ
ธันวาคม พฤศจิกายน ตุลาคม กันยายน สิงหาคม กรกฎาคม มิถุนายน พฤษภาคม เมษายน มีนาคม กุมภาพันธ์ มกราคม

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

 

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ