ข้อมูลทางการเงิน

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน (ล้านบาท)

 

ปี 2560

ปี 2561

งวดครึ่งปีสิ้นสุด มิ.ย. 62

สินทรัพย์รวม

3,076,310

3,116,750

3,146,109

เงินให้สินเชื่อ/1

2,003,989

2,083,160

2,017,314

เงินรับฝาก

2,310,743

2,326,470

2,352,679

เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPL)

87,419

80,137

82,148

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

66,625

71,376

35,935

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย

45,843

50,025

23,861

ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน

48,948

55,165

26,310

กำไรจากการดำเนินงานก่อนหักสำรองและภาษีเงินได้

63,520

66,236

33,487

ค่าใช้จ่ายหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า

22,370

21,965

10,627

กำไรสุทธิ/2

33,009

35,330

18,375

กำไรเบ็ดเสร็จรวม/2

34,763

23,157

18,717

 

อัตราส่วนสำคัญทางการเงิน (%)

 

ปี 2560

ปี 2561

งวดครึ่งปีสิ้นสุด มิ.ย. 62

เงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝาก

86.7

89.5

85.7

เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อรวม

3.9

3.4

3.5

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ

160.2

190.9

185.8

เงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Basel III)/3

18.2

18.0

18.3

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Basel III)/3

16.6

16.4

16.8

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Basel III)/3

16.6

16.4

16.8

กำไรสุทธิต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (ROA)/2

1.09

1.13

1.18

กำไรสุทธิต่อส่วนของเจ้าของเฉลี่ย (ROE)/2

8.49

8.73

8.81

ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ (NIM)

2.32

2.40

2.42

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิต่อรายได้จากการดำเนินงาน

24.5

22.7

22.5

ค่าใช้จ่ายต่อรายได้จากการดำเนินงาน

43.5

45.4

44.0

 

ข้อมูลอื่นๆ

 

ปี 2560

ปี 2561

งวดครึ่งปีสิ้นสุด มิ.ย. 62

จำนวนพนักงาน (คน)

26,012

25,287

24,596

จำนวนสาขาในประเทศ (สาขา)

1,166

1,161

1,158

จำนวนตู้เอทีเอ็ม (ตู้)

9,482

9,389

9,430


งบการเงินรวม

/1 หักรายได้รอตัดบัญชี
/2 ส่วนที่เป็นของธนาคาร
/3 ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
ปี 2562

งบการเงิน

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
(ธ.พ.1.1)

ไตรมาส 3/2562 (ก่อนสอบทาน)

งบการเงิน สรุปผลประกอบการ

ไตรมาส 2/2562 (ตรวจสอบแล้ว)

งบการเงิน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ไตรมาส 2/2562 (ก่อนตรวจสอบ)

งบการเงิน สรุปผลประกอบการ

ไตรมาส 1/2562 (สอบทานแล้ว)

งบการเงิน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ไตรมาส 1/2562 (ก่อนสอบทาน)

งบการเงิน สรุปผลประกอบการ
กันยายน สิงหาคม กรกฎาคม มิถุนายน พฤษภาคม เมษายน มีนาคม กุมภาพันธ์ มกราคม
ปี 2561

งบการเงิน

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
(ธ.พ.1.1)

ไตรมาส 4/2561 (ตรวจสอบแล้ว)

งบการเงิน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ไตรมาส 4/2561 (ก่อนตรวจสอบ)

งบการเงิน สรุปผลประกอบการ

ไตรมาส 3/2561 (สอบทานแล้ว)

งบการเงิน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ไตรมาส 3/2561 (ก่อนสอบทาน)

งบการเงิน สรุปผลประกอบการ

ไตรมาส 2/2561 (ตรวจสอบแล้ว)

งบการเงิน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ไตรมาส 2/2561 (ก่อนตรวจสอบ)

งบการเงิน สรุปผลประกอบการ

ไตรมาส 1/2561 (สอบทานแล้ว)

งบการเงิน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ไตรมาส 1/2561 (ก่อนสอบทาน)

งบการเงิน สรุปผลประกอบการ

ธันวาคม พฤศจิกายน ตุลาคม กันยายน สิงหาคม กรกฎาคม มิถุนายน พฤษภาคม เมษายน มีนาคม กุมภาพันธ์ มกราคม
ปี 2560

งบการเงิน

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
(ธ.พ.1.1)

ไตรมาส 4/2560 (ตรวจสอบแล้ว)

งบการเงิน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ไตรมาส 4/2560 (ก่อนตรวจสอบ)

งบการเงิน สรุปผลประกอบการ

ไตรมาส 3/2560 (สอบทานแล้ว)

งบการเงิน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ไตรมาส 3/2560 (ก่อนสอบทาน)

งบการเงิน สรุปผลประกอบการ

ไตรมาส 2/2560 (ตรวจสอบแล้ว)

งบการเงิน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ไตรมาส 2/2560 (ก่อนตรวจสอบ)

งบการเงิน สรุปผลประกอบการ

ไตรมาส 1/2560 (สอบทานแล้ว)

งบการเงิน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ไตรมาส 1/2560 (ก่อนสอบทาน)

งบการเงิน สรุปผลประกอบการ

ธันวาคม

พฤศจิกายน

ตุลาคม

กันยายน

สิงหาคม

กรกฎาคม

มิถุนายน

พฤษภาคม

เมษายน

มีนาคม

กุมภาพันธ์

มกราคม

ปี 2559

งบการเงิน

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
(ธ.พ.1.1)

ไตรมาส 4/2559 (ตรวจสอบแล้ว)

งบการเงิน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ไตรมาส 4/2559 (ก่อนตรวจสอบ)

งบการเงิน สรุปผลประกอบการ

ไตรมาส 3/2559 (สอบทานแล้ว)

งบการเงิน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ไตรมาส 3/2559 (ก่อนสอบทาน)

งบการเงิน สรุปผลประกอบการ

ไตรมาส 2/2559 (ตรวจสอบแล้ว)

งบการเงิน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ไตรมาส 2/2559 (ก่อนตรวจสอบ)

งบการเงิน สรุปผลประกอบการ

ไตรมาส 1/2559 (สอบทานแล้ว)

งบการเงิน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ไตรมาส 1/2559 (ก่อนสอบทาน)

งบการเงิน สรุปผลประกอบการ

ธันวาคม พฤศจิกายน ตุลาคม กันยายน สิงหาคม กรกฎาคม มิถุนายน พฤษภาคม เมษายน มีนาคม กุมภาพันธ์ มกราคม
ปี 2558

งบการเงิน

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
(ธ.พ.1.1)

ไตรมาส 4/2558 (ตรวจสอบแล้ว)

งบการเงิน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ไตรมาส 4/2558 (ก่อนตรวจสอบ)

งบการเงิน สรุปผลประกอบการ

ไตรมาส 3/2558 (สอบทานแล้ว)

งบการเงิน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ไตรมาส 3/2558 (ก่อนสอบทาน)

งบการเงิน สรุปผลประกอบการ

ไตรมาส 2/2558 (ตรวจสอบแล้ว)

งบการเงิน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ไตรมาส 2/2558 (ก่อนตรวจสอบ)

งบการเงิน สรุปผลประกอบการ

ไตรมาส 1/2558 (สอบทานแล้ว)

งบการเงิน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ไตรมาส 1/2558 (ก่อนสอบทาน)

งบการเงิน สรุปผลประกอบการ

ธันวาคม พฤศจิกายน ตุลาคม กันยายน สิงหาคม กรกฎาคม มิถุนายน พฤษภาคม เมษายน มีนาคม กุมภาพันธ์ มกราคม

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

 

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2561

ดาวน์โหลด PDF

รายงานความยั่งยืน ปี 2561

ดาวน์โหลด PDF
ดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2561 แต่ละหัวข้อในรูปแบบ PDF
รู้จักกับธนาคารกรุงเทพ แนวทางที่มุ่งเน้น ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ (งบการเงินรวม) การพัฒนาความยั่งยืน สารจากประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานผลการประกอบการ การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ สถิติแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน (งบการเงินรวม) รางวัลประจำปี 2561 ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง รายงานการกำกับดูแลกิจการ แผนภูมิองค์กร คณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการธนาคารและผู้บริหารระดับสูง การจัดสรรกำไรประจำปี 2561 รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายงานความรับผิดชอบในรายงานทางการเงินของคณะกรรมการธนาคาร รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อมูลทั่วไป ทำเนียบสาขา

รายงานประจำปี 2560

ดาวน์โหลด PDF

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2560

ดาวน์โหลด PDF

รายงานประจำปี 2559

ดาวน์โหลด PDF

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2559

ดาวน์โหลด PDF

รายงานประจำปี 2558

ดาวน์โหลด PDF

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2558

ดาวน์โหลด PDF

รายงานประจำปี 2557

ดาวน์โหลด PDF

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2557

ดาวน์โหลด PDF

รายงานประจำปี 2556

ดาวน์โหลด PDF

รายงานประจำปี 2555

ดาวน์โหลด PDF

รายงานประจำปี 2554

ดาวน์โหลด PDF

รายงานประจำปี 2553

ดาวน์โหลด PDF

รายงานประจำปี 2552

ดาวน์โหลด PDF

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน