ข้อมูลทางการเงิน

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน (ล้านบาท)

 

ปี 2561

ปี 2562

งวดครึ่งปีสิ้นสุด มิ.ย. 63

สินทรัพย์รวม

3,116,750

3,216,743

3,806,363

เงินให้สินเชื่อ

2,083,160

2,061,309

2,353,848

เงินรับฝาก

2,326,470

2,370,792

2,852,295

เงินให้สินเชื่อรวมที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต/1

80,137

79,149

108,604

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

71,376

71,071

37,930

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย

50,025

62,675

20,749

ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน

55,165

54,963

26,403

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

-

-

18,325

ค่าใช้จ่ายหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า

21,965

32,351

-

กำไรสุทธิ/2

35,330

35,816

10,765

กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม/2

23,157

27,029

18,146

 

 

 

 

อัตราส่วนสำคัญทางการเงิน (%)

 

 

 

 

ปี 2561

ปี 2562

งวดครึ่งปีสิ้นสุด มิ.ย. 63

เงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝาก

89.5

86.9

82.5

เงินให้สินเชื่อรวมที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตต่อเงินให้สินเชื่อรวม/1

3.4

3.4

4.1

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตต่อเงินให้สินเชื่อรวมที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต/1

190.9

220.2

170.5

เงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Basel III)/3

18.0

20.0

16.6

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Basel III)/3

16.4

17.0

14.0

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Basel III)/3

16.4

17.0

14.0

กำไรสุทธิต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (ROA)/2

1.13

1.13

0.62

กำไรสุทธิต่อส่วนของเจ้าของเฉลี่ย (ROE)/2

8.73

8.45

5.07

ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ (NIM)

2.40

2.35

2.31

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิต่อรายได้จากการดำเนินงาน

22.7

21.3

20.4

ค่าใช้จ่ายต่อรายได้จากการดำเนินงาน

45.4

41.1

45.0

 

 

 

 

ข้อมูลอื่นๆ

 

 

 

 

ปี 2561

ปี 2562

งวดครึ่งปีสิ้นสุด มิ.ย. 63

จำนวนพนักงาน (คน)/4

25,287

25,043

24,400

จำนวนสาขาในประเทศ (สาขา)

1,161

1,148

1,135

จำนวนตู้เอทีเอ็ม (ตู้)

9,389

9,362

9,259


งบการเงินรวม

/1 รวมเงินให้กู้ยืมระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
/2 ส่วนที่เป็นของธนาคาร
/3 ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
/4 ไม่รวมธนาคารเพอร์มาตา
ปี 2563

 งบการเงิน

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
(ธ.พ.1.1)

ไตรมาส 3/2563 (ก่อนสอบทาน)

งบการเงิน สรุปผลประกอบการ

ไตรมาส 2/2563 (ตรวจสอบแล้ว)

งบการเงิน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ไตรมาส 2/2563 (ก่อนตรวจสอบ)

งบการเงิน สรุปผลประกอบการ

ไตรมาส 1/2563 (สอบทานแล้ว)

งบการเงิน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ไตรมาส 1/2563 (ก่อนสอบทาน)

งบการเงิน สรุปผลประกอบการ
กันยายน สิงหาคม กรกฎาคม มิถุนายน พฤษภาคม เมษายน มีนาคม กุมภาพันธ์ มกราคม
ปี 2562

งบการเงิน

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
(ธ.พ.1.1)

ไตรมาส 4/2562 (ตรวจสอบแล้ว)

งบการเงิน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ไตรมาส 4/2562 (ก่อนตรวจสอบ)

งบการเงิน สรุปผลประกอบการ

ไตรมาส 3/2562 (สอบทานแล้ว)

งบการเงิน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ไตรมาส 3/2562 (ก่อนสอบทาน)

งบการเงิน สรุปผลประกอบการ

ไตรมาส 2/2562 (ตรวจสอบแล้ว)

งบการเงิน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ไตรมาส 2/2562 (ก่อนตรวจสอบ)

งบการเงิน สรุปผลประกอบการ

ไตรมาส 1/2562 (สอบทานแล้ว)

งบการเงิน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ไตรมาส 1/2562 (ก่อนสอบทาน)

งบการเงิน สรุปผลประกอบการ
ธันวาคม พฤศจิกายน ตุลาคม กันยายน สิงหาคม กรกฎาคม มิถุนายน พฤษภาคม เมษายน มีนาคม กุมภาพันธ์ มกราคม
ปี 2561

งบการเงิน

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
(ธ.พ.1.1)

ไตรมาส 4/2561 (ตรวจสอบแล้ว)

งบการเงิน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ไตรมาส 4/2561 (ก่อนตรวจสอบ)

งบการเงิน สรุปผลประกอบการ

ไตรมาส 3/2561 (สอบทานแล้ว)

งบการเงิน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ไตรมาส 3/2561 (ก่อนสอบทาน)

งบการเงิน สรุปผลประกอบการ

ไตรมาส 2/2561 (ตรวจสอบแล้ว)

งบการเงิน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ไตรมาส 2/2561 (ก่อนตรวจสอบ)

งบการเงิน สรุปผลประกอบการ

ไตรมาส 1/2561 (สอบทานแล้ว)

งบการเงิน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ไตรมาส 1/2561 (ก่อนสอบทาน)

งบการเงิน สรุปผลประกอบการ

ธันวาคม พฤศจิกายน ตุลาคม กันยายน สิงหาคม กรกฎาคม มิถุนายน พฤษภาคม เมษายน มีนาคม กุมภาพันธ์ มกราคม
ปี 2560

งบการเงิน

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
(ธ.พ.1.1)

ไตรมาส 4/2560 (ตรวจสอบแล้ว)

งบการเงิน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ไตรมาส 4/2560 (ก่อนตรวจสอบ)

งบการเงิน สรุปผลประกอบการ

ไตรมาส 3/2560 (สอบทานแล้ว)

งบการเงิน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ไตรมาส 3/2560 (ก่อนสอบทาน)

งบการเงิน สรุปผลประกอบการ

ไตรมาส 2/2560 (ตรวจสอบแล้ว)

งบการเงิน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ไตรมาส 2/2560 (ก่อนตรวจสอบ)

งบการเงิน สรุปผลประกอบการ

ไตรมาส 1/2560 (สอบทานแล้ว)

งบการเงิน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ไตรมาส 1/2560 (ก่อนสอบทาน)

งบการเงิน สรุปผลประกอบการ

ธันวาคม

พฤศจิกายน

ตุลาคม

กันยายน

สิงหาคม

กรกฎาคม

มิถุนายน

พฤษภาคม

เมษายน

มีนาคม

กุมภาพันธ์

มกราคม

ปี 2559

งบการเงิน

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
(ธ.พ.1.1)

ไตรมาส 4/2559 (ตรวจสอบแล้ว)

งบการเงิน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ไตรมาส 4/2559 (ก่อนตรวจสอบ)

งบการเงิน สรุปผลประกอบการ

ไตรมาส 3/2559 (สอบทานแล้ว)

งบการเงิน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ไตรมาส 3/2559 (ก่อนสอบทาน)

งบการเงิน สรุปผลประกอบการ

ไตรมาส 2/2559 (ตรวจสอบแล้ว)

งบการเงิน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ไตรมาส 2/2559 (ก่อนตรวจสอบ)

งบการเงิน สรุปผลประกอบการ

ไตรมาส 1/2559 (สอบทานแล้ว)

งบการเงิน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ไตรมาส 1/2559 (ก่อนสอบทาน)

งบการเงิน สรุปผลประกอบการ

ธันวาคม พฤศจิกายน ตุลาคม กันยายน สิงหาคม กรกฎาคม มิถุนายน พฤษภาคม เมษายน มีนาคม กุมภาพันธ์ มกราคม

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

 

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2562

ดาวน์โหลด PDF

รายงานความยั่งยืนปี 2562

ดาวน์โหลด PDF
ดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2562 แต่ละหัวข้อในรูปแบบ PDF
รู้จักกับธนาคารกรุงเทพ แนวทางที่มุ่งเน้น ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ (งบการเงินรวม) การดำเนินงานด้านความยั่งยืน สารจากประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานผลการประกอบการ การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ สถิติแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน (งบการเงินรวม) รางวัลประจำปี 2562 ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง รายงานการกำกับดูแลกิจการ แผนภูมิองค์กร คณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการธนาคารและผู้บริหารระดับสูง รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานของคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง รายงานความรับผิดชอบในรายงานทางการเงินของคณะกรรมการธนาคาร รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน การจัดสรรกำไรประจำปี 2562 ข้อมูลทั่วไป ทำเนียบสาขา

รายงานประจำปี 2561

ดาวน์โหลด PDF

รายงานความยั่งยืนปี 2561

ดาวน์โหลด PDF

รายงานประจำปี 2560

ดาวน์โหลด PDF

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2560

ดาวน์โหลด PDF

รายงานประจำปี 2559

ดาวน์โหลด PDF

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2559

ดาวน์โหลด PDF

รายงานประจำปี 2558

ดาวน์โหลด PDF

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2558

ดาวน์โหลด PDF

รายงานประจำปี 2557

ดาวน์โหลด PDF

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2557

ดาวน์โหลด PDF

รายงานประจำปี 2556

ดาวน์โหลด PDF

รายงานประจำปี 2555

ดาวน์โหลด PDF

รายงานประจำปี 2554

ดาวน์โหลด PDF

รายงานประจำปี 2553

ดาวน์โหลด PDF

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน