เพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานโมบายแบงก์กิ้ง

เพิ่มความมั่นใจในการใช้งานโมบายแบงก์กิ้ง ธนาคารกรุงเทพ ยกระดับความปลอดภัยในการใช้งานแอปพลิเคชัน ดังนี้

  1. เพิ่มการยืนยันตัวตนด้วยการสแกนใบหน้าในการทำธุรกรรมผ่านโมบายแบงก์กิ้ง โดยจะเริ่มมีผลตั้งแต่พฤษภาคม 2566 ในธุรกรรมต่อไปนี้
  • รายการโอนเงินไปยังบุคคลอื่นผ่านเลขที่บัญชี/พร้อมเพย์/สแกนคิวอาร์ หรือ เติมเงินพร้อมเพย์/G-Wallet ที่เข้าเงื่อนไขดังนี้
    • รายการที่มียอดเงินตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป
    • รายการที่ทำให้ยอดสะสมต่อวัน ครบทุก 200,000 บาท
  • การปรับเพิ่มวงเงินโอน / จ่ายเงิน ผ่านแอป

ทั้งนี้ เพื่อให้ลูกค้าสามารถยืนยันตัวตนด้วยการสแกนใบหน้าได้อย่างสมบูรณ์ โปรดนำเอกสารแสดงตนไปอัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและถ่ายภาพใบหน้าเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

คนไทย
บัตรประจำตัวประชาชน


ชาวต่างชาติ
สมุดบัญชี และ เอกสารยืนยันตัวตน เช่น หนังสือเดินทาง (Passport) / บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย / บัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน / ใบสำคัญถิ่นที่อยู่และทะเบียนบ้าน เป็นต้น

  1. ลดวงเงินตั้งต้น สำหรับธุรกรรม โอน / จ่าย / เติม จากเดิม 200,000 บาท/วัน เป็น 50,000 บาท/วัน เพื่อลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น โดยลูกค้าสามารถปรับเพิ่มวงเงินโอน / จ่าย /เติม ได้เอง ผ่านแอป  (ดูวิธีเปลี่ยนวงเงินส่วนตัว)


ปิดการใช้งาน การช่วยเหลือการเข้าถึง

ธนาคารแนะนำวิธีปิดโหมดการใช้งาน การช่วยเหลือการเข้าถึง (Accessibility) บนสมาร์ทโฟน เพื่อป้องกันมิจฉาชีพหลอกดูดเงินออกจากบัญชี โดยแอบอ้างเป็นธนาคารหลอกลวงให้ติดตั้งโปรแกรมมัลแวร์ลงในโทรศัพท์มือถือ ที่สามารถเข้าถึงและควบคุมการสั่งงานเครื่องแทนผู้ใช้

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ