จุดเด่นบริการ

ชำระค่าเบี้ยประกันภัยเพียง 7 ปี

รับความคุ้มครองชีวิตจนถึงวันครบรอบปีกรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยอายุครบ 89 ปี

รับเงินคืน 9% หรือ 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

รับเงินคืนรายงวดทุกสิ้นปีกรมธรรม์ 9% หรือ 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย1 ครบกำหนดสัญญา รับผลประโยชน์ 789% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตระหว่างสัญญา

เริ่มต้น 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย และเพิ่มขึ้น 100% ทุกปีกรมธรรม์ สูงสุด 789% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย กรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ (ADB)2 รับเพิ่ม 1 เท่า

สมัครง่าย

ไม่ต้องตรวจสุขภาพ และไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ

หมายเหตุ

1ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 จนถึงวันสิ้นปีกรมธรรม์ถัดจากวันที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 88 ปี โดยจำนวนเงินคืนรายงวดขึ้นอยู่กับจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เลือกซื้อ

2บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุตามจำนวนผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตของแบบประกันภัยหลัก
 

ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลเพิ่มเติม

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

ความคุ้มครอง

ผลประโยชน์

1.กรณีมีชีวิตอยู่

1.1เงินจ่ายคืนรายงวด

ในระหว่างที่ผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ บริษัทฯ จะจ่ายเงินคืนรายงวด ดังนี้

จำนวนเงินเอาประกันภัย

(บาท)

เงินคืนรายงวด

(ของจำนวนเงินเอาประกันภัย)

100,000– 999,999

9%

1,000,000 – 10,000,000

10%


โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินคืนรายงวดตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่
1 จนถึงวันสิ้นปีกรมธรรม์ถัดจากวันที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 88 ปี

ในกรณีที่กรมธรรม์เปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ หรือแปลงเป็นการประกันภัยแบบขยายเวลาผู้เอาประกันภัยจะไม่ได้รับเงินจ่ายคืนรายงวดดังกล่าว

1.2เงินครบกำหนดสัญญา

บริษัทฯจะจ่ายเงินคืน 789% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญา

2. กรณีเสียชีวิตระหว่างสัญญา

2.1กรณีเสียชีวิต

บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์สูงสุดระหว่าง

 • จำนวนเงินเอาประกันภัย

ปีกรมธรรม์ที่

ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

1

100%

2

200%

3

300%

4

400%

5

500%

6

600%

7 เป็นต้นไป

789%

หรือ

 • เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือ
 • 101%ของจำนวนเบี้ยประกันภัยหลักที่บริษัทฯ ได้รับชำระมาแล้วทั้งหมด หักด้วยจำนวนเงินจ่ายคืนรายงวดที่บริษัทได้จ่ายแล้วทั้งหมด (ถ้ามี)

ในกรณีที่มีการลดจำนวนเงินเอาประกันภัยในระหว่างที่กรมธรรม์มีผลบังคับ จำนวนเบี้ยประกันภัยและเงินจ่ายคืนรายงวดก่อนที่จะมีการลดจำนวนเงินเอาประกันภัย จะลดลงตามสัดส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลง ทั้งนี้ หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตระหว่างปีกรมธรรม์ บริษัทฯ จะคำนวณเบี้ยประกันภัยดังกล่าวเต็มปี
กรมธรรม์


2.2กรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ*

บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ จากสัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ (ADB) เพิ่มอีก1เท่า ของผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต ทั้งนี้ ในการจ่ายผลประโยชน์ดังกล่าวข้างต้น หากผู้เอาประกันภัยมีหนี้สินใด ๆ คงค้างตามกรมธรรม์ บริษัทฯ มีสิทธิหักจำนวนหนี้สินดังกล่าวออกจากจำนวนเงินผลประโยชน์ที่พึงจ่ายก่อนหมายเหตุ *กรณีผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุ และเสียชีวิตภายใน 180 วัน นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ
คุณสมบัติและเงื่อนไขผู้เอาประกันภัย
อายุที่รับประกันภัย: 15 วัน - 60 ปี
ระยะเวลาเอาประกันภัย: ถึงอายุ 89 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย: 7 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ: 100,000 บาท – 999,999 บาท
  สำหรับเงินคืนรายงวด 9% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือ
  1,000,000 บาท – 10,000,000 บาท
  สำหรับเงินคืนรายงวด 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

งวดการชำระเบี้ยประกันภัย: รายปี / ราย 6 เดือน / ราย 3 เดือน / รายเดือน
การแนบสัญญาเพิ่มเติม : ไม่สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมอื่นๆ ได้
อัตราเบี้ยประกันภัย

อัตราเบี้ยประกันภัยมาตรฐานต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท อายุ 15 วัน – 60 ปี (ขึ้นอยู่กับเพศ อายุของผู้สมัครเอาประกันภัย และงวดการชำระเบี้ยประกันภัย)

เพศ

อัตราเบี้ยประกันภัยรายปี (บาท)

หญิง/ เพศชาย

849 - 999

 

การคำนวณเบี้ยประกันภัยรายงวดโดยประมาณ ดังนี้

 • เบี้ยประกันภัยราย 6 เดือน = เบี้ยประกันภัยรายปี x 0.51
 • เบี้ยประกันภัยราย 3 เดือน = เบี้ยประกันภัยรายปี x 0.27
 • เบี้ยประกันภัยรายเดือน = เบี้ยประกันภัยรายปี x 0.09
 

สมัครบริการ
ปรึกษาและรับคำแนะนำเพื่อวางแผนทำประกันชีวิตได้ที่ ธนาคารกรุงเทพสาขาที่ให้บริการ หรือโทร.1333
บริษัท เอไอเอ จำกัด โทร. (66) 0 2353 8855 เว็บไซต์ www.aia.co.th
 

รับประกันชีวิตโดย บริษัท เอไอเอ จำกัด

หมายเหตุ

 • Be Together Infinite 789 (บี ทูเกตเทอร์ อินฟินิท 789) เป็นชื่อทางการตลาดของแบบบีบีแอล เอ็กซ์คลูซีฟ 789 หรือ บีบีแอล เอ็กซ์คลูซีฟ พลัส 789 และสัญญาเพิ่มเติมเอไอเอ ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต เนื่องจากอุบัติเหตุ แบบ 2023d
 • กรณีชำระเบี้ยประกันภัยรายเดือน ต้องชำระล่วงหน้า 2 เดือน ในครั้งแรก
 • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 • การทำประกันภัยไม่ใช่การฝากเงิน กรณีเวนคืนก่อนครบกำหนด ผู้เอาประกันภัยอาจจะได้รับเงินคืนเป็นจำนวนน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปแล้ว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เวนคืน
 • ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้วโปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นผู้ชี้ช่องและจัดการบริการให้กับผู้ขอเอาประกันภัย เพื่อให้เกิดการทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น โดยการพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัท เอไอเอ จำกัด
 • ผู้ขอเอาประกันภัยมีหน้าที่แถลงข้อความจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปิดข้อความจริงหรือแถลงข้อความเป็นเท็จใดๆ อาจเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยบอกล้างสัญญาประกันภัยและปฏิเสธไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์


เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ