จุดเด่นบริการ

ความคุ้มครอง

คุ้มครองทั้งชีวิตและโรคร้ายแรงตลอดชีวิต (ถึงอายุ 99 ปี*)

คุ้มครองโรคร้ายแรง

ครอบคลุมโรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลาง 18 โรค/การรักษา และครอบคลุมโรคร้ายแรงระดับรุนแรง 44 โรค/การรักษา

เบี้ยประกันภัย

เลือกระยะเวลาชำระค่าเบี้ยประกันแบบ 10 ปี หรือ 20 ปี เบี้ยประกันภัยคงที่ตลอดอายุสัญญา มีมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์

ลดหย่อนภาษี

เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษี เงินได้ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด**

*โรคร้ายแรงที่ไม่ได้คุ้มครองถึงอายุ 99 ปี มีดังนี้

 • โรคร้ายแรงสำหรับผู้เยาว์ คุ้มครองตั้งแต่อายุ 1 เดือน - 16 ปี ได้แก่โรคไข้รูมาติกที่ทำให้หัวใจผิดปกติ โรคคาวาซากิที่ทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนของหัวใจ โรคเบาหวานชนิดที่ 1 โรคน้ำไขสันหลังคั่งในโพรงสมองซึ่งเกิดภายหลังและต้องใส่ท่อระบาย
 • โรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์ และโรคพาร์กินสัน คุ้มครองจนถึงก่อนอายุครบ 80 ปีบริบูรณ์
 • การสูญเสียการดำรงชีพอย่างอิสระ คุ้มครองจนถึงก่อนอายุครบ 80 ปีบริบูรณ์
 • การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
  • ไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ด้วยตนเองอย่างถาวรตั้งแต่ 3 อย่างขึ้นไป ต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 180 วัน (คุ้มครองจนถึงก่อนอายุครบ 80 ปีบริบูรณ์) หรือ
  • ไม่สามารถประกอบอาชีพใดๆ เพื่อรับค่าตอบแทนหรือกำไรได้ต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 180 วัน (คุ้มครองตั้งแต่อายุ 17 ปี จนถึงก่อนอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์) หรือ
  • การสูญเสียสายตา มือ หรือเท้า ทั้ง 2 ข้าง หรือสูญเสียมือ 1 ข้างและเท้า 1 ข้าง หรือสูญเสียสายตา 1 ข้าง และมือ 1 ข้าง หรือสูญเสียสายตา 1 ข้าง และเท้า 1 ข้าง (คุ้มครองจนถึงก่อนอายุครบ 80 ปีบริบูรณ์)

ตัวอย่างเงื่อนไขการไม่คุ้มครอง

 • ความผิดปกติซึ่งแพทย์ยืนยันและมีหลักฐานชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับโรคร้ายแรงหรือโรคร้ายแรงที่เกิดขึ้นก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์นี้ หรือก่อนวันที่ให้มีการต่ออายุกรมธรรม์ แล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นภายหลัง เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยได้แถลงให้บริษัททราบและบริษัทยินยอมรับความเสี่ยงภัย โดยไม่มีเงื่อนไขยกเว้นความคุ้มครองดังกล่าว
 • การฆ่าตัวตาย หรือทำร้ายร่างกายตนเอง
 • การติดเชื้อเอชไอวีหรือโรคเอดส์
ซึ่งธนาคารจะแจ้งให้ท่านทราบรายละเอียดก่อนการสมัครทำประกัน

**เบี้ยประกันชีวิตสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 172) และเบี้ยประกันสุขภาพสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามที่จ่ายจริง โดยเบี้ยประกันสุขภาพที่จ่ายตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 63 สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเพิ่มเป็นสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท โดยเมื่อรวมกับสิทธิลดหย่อนค่าเบี้ยประกันชีวิตแล้ว ต้องไม่เกิน 100,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

ความคุ้มครอง

ผลประโยชน์

1. ความคุ้มครองโรคร้ายแรง
1.1 ความคุ้มครองโรคร้ายแรง ระดับต้นถึงระดับปานกลาง

20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับโรคร้ายแรงเพียงโรคเดียวเท่านั้น (จ่ายเพียงครั้งเดียว) และกรมธรรม์ยังมีผลบังคับหากยังมีการชำระค่าเบี้ยประกันภัย

1.2 ความคุ้มครองโรคร้ายแรงระดับรุนแรง หรือ
2. กรณีเสียชีวิต หรือ
3. ผลประโยชน์ ณ วันครบสัญญา

100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หัก ผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลางที่จ่ายไปแล้ว (ถ้ามี) และกรมธรรม์จะสิ้นผลบังคับทันที


ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์รวมกันไม่เกิน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) จะไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง หรือความผิดปกติซึ่งแพทย์ยืนยันและมีหลักฐานชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับโรคร้ายแรงที่เกิดขึ้นภายใน 60 วัน นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์นี้ หรือหากมีการต่ออายุกรมธรรม์ให้นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามการต่ออายุครั้งสุดท้าย แล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นภายหลัง

รายชื่อโรคร้ายแรงที่คุ้มครอง
คุณสมบัติและเงื่อนไขผู้ขอเอาประกันภัย
 • อายุที่รับประกันภัย: 1 เดือน - 65 ปี
 • ระยะเวลาเอาประกันภัย: ตลอดชีวิต (ถึงอายุ 99 ปี)
 • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย: 10 ปี หรือ 20 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัย: 200,000-15,000,000 บาท (สูงสุด 5,000,000 บาท สำหรับผู้ขอเอา ประกันภัยที่ไม่มีรายได้ เช่น เยาวชน นักเรียน นักศึกษา แม่บ้าน พ่อบ้าน ผู้เกษียณอายุ)
  สำหรับจำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 5 ถึง 15 ล้านบาท ตลอดระยะเวลาของสัญญาประกันภัย บริษัทจะมอบสิทธิ์ไม่เพิ่มเบี้ยประกันเนื่องจากสุขภาพ เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด การเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินเอาประกันภัย อาจมีผลต่อสิทธิพิเศษดังกล่าว
 • งวดการชำระเบี้ยประกันภัย: รายปี / ราย 6 เดือน / ราย 3 เดือน / รายเดือน
อัตราเบี้ยประกันภัย
อัตราเบี้ยประกันภัยมาตรฐาน ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท อายุ 1 เดือน - 65 ปี (ขึ้นอยู่กับเพศ อายุ สุขภาพ และขั้นอาชีพของผู้สมัครเอาประกันภัย)

ระยะเวลาชำระค่าเบี้ยประกันภัย

อัตราเบี้ยประกันภัยรายปี (บาท)

เพศหญิง

เพศชาย

10 ปี

36.28 - 135.32

39.39 - 163.79

20 ปี

20.42 - 96.58

22.20 - 128.52


กรณีชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป หรือกรณีชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 5 แสนบาทขึ้นไป มีส่วนลดอัตราเบี้ยประกันภัย (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาชำระค่าเบี้ยประกันภัยและจำนวนเงินเอาประกันภัย)
สัญญาเพิ่มเติม

เพิ่มความอุ่นใจด้วยความคุ้มครองเต็มขั้นจากสัญญาเพิ่มเติมหลากหลายรูปแบบ

 • ความคุ้มครองโรคร้ายแรง
 • ความคุ้มครองอุบัติเหตุ

รายละเอียดของสัญญาเพิ่มเติม คลิกที่นี่
สมัครบริการ
ปรึกษาและรับคำแนะนำเพื่อวางแผนทำประกันชีวิตได้ที่ ธนาคารกรุงเทพสาขาที่ให้บริการ หรือโทร.1333

บริษัท เอไอเอ จำกัด โทร. (66) 0 2353 8855 เว็บไซต์ www.aia.co.th
รับประกันชีวิตโดย บริษัท บริษัท เอไอเอ จำกัด

หมายเหตุ

 • Be Together Care (บี ทูเกตเทอร์ แคร์) เป็นชื่อทางการตลาดของแบบ AIA CI SuperCare (เอไอเอ ซีไอ ซูเปอร์แคร์ (ไม่มีเงินปันผล))
 • กรณีชำระค่าเบี้ยประกันภัยรายเดือน ต้องชำระล่วงหน้า 2 เดือน ในครั้งแรก
 • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 • การทำประกันภัยไม่ใช่การฝากเงิน กรณีเวนคืนก่อนครบกำหนด ลูกค้าอาจจะได้รับเงินคืนเป็นจำนวนน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปแล้ว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เวนคืน
 • ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นผู้ชี้ช่องและจัดการบริการให้กับลูกค้า เพื่อให้เกิดการทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น โดยการพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ บริษัท เอไอเอ จำกัด
 • การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
 • การตรวจสุขภาพเป็นไปตามเงื่อนไขที่ บริษัท เอไอเอ จำกัด กำหนด
 • ผู้ขอเอาประกันภัยมีหน้าที่แถลงข้อความจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปิดข้อความจริงหรือแถลงข้อความเป็นเท็จใดๆ อาจเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยบอกล้างสัญญาประกันภัยและปฏิเสธไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน