จุดเด่นบริการ

ความคุ้มครองและ
เบี้ยประกันภัย

เลือกรับความคุ้มครอง 20 ปี หรือ 25 ปี โดยชำระค่าเบี้ยประกันภัย 8 ปี

โอกาสรับเงินปันผล

เพิ่มโอกาสรับผลประโยชน์ที่สูงขึ้นในรูปแบบเงินปันผล* ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2 จนถึงครบกำหนดสัญญา

ส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัย

ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่กำหนด

ลดหย่อนภาษี

เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด**

*บริษัทจะจ่ายเงินปันผล ณ สิ้นปีกรมธรรม์ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 2 เป็นต้นไปจนถึงครบกำหนดสัญญา ภายใต้เงื่อนไขว่าในขณะที่กรมธรรม์นี้มีผลบังคับและผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ ณ สิ้นปีกรมธรรม์ ซึ่งการจ่ายเงินปันผล อัตราเงินปันผล และ/หรือจำนวนเงินปันผลดังกล่าว เป็นแบบไม่รับรองการจ่ายและอาจไม่มีการจ่ายในบางปี ในกรณีที่บริษัทจะจ่ายเงินปันผล บริษัทมีดุลยพินิจในการกำหนดอัตราเงินปันผล และ/หรือจำนวนเงินปันผลตามที่บริษัทเห็นสมควร ในกรณีที่กรมธรรม์เปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จหรือแปลงเป็นการประกันภัยแบบขยายเวลา ผู้เอาประกันภัยจะไม่ได้รับเงินปันผลดังกล่าว

**เบี้ยประกันชีวิตสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 172)

ข้อมูลเพิ่มเติม

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

ความคุ้มครอง

ผลประโยชน์

1. กรณีเสียชีวิตระหว่างสัญญา

100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือจำนวนเบี้ยประกันภัยหลัก (รวมภัยต่ำกว่ามาตรฐาน) โดยคำนวณเป็นงวดการชำระเบี้ยประกันภัยรายเดือนต่อปีตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่เริ่มมีผลคุ้มครองจนถึงปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า

2. กรณีมีชีวิตอยู่

• ณ วันครบกำหนดสัญญา
100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือจำนวนเบี้ยประกันภัยหลัก (รวมภัยต่ำกว่ามาตรฐาน) โดยคำนวณเป็นงวดการชำระเบี้ยประกันภัยรายเดือนต่อปีตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่เริ่มมีผลคุ้มครองจนถึงวันครบกำหนดสัญญา แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า
• รับเงินปันผล* ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2 จนถึงครบกำหนดสัญญา


*บริษัทจะจ่ายเงินปันผล ณ สิ้นปีกรมธรรม์ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 2 เป็นต้นไปจนถึงครบกำหนดสัญญา ภายใต้เงื่อนไขว่าในขณะที่กรมธรรม์นี้มีผลบังคับและผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ ณ สิ้นปีกรมธรรม์ ซึ่งการจ่ายเงินปันผล อัตราเงินปันผล และ/หรือจำนวนเงินปันผลดังกล่าวเป็นแบบไม่รับรองการจ่ายและอาจไม่มีการจ่ายในบางปี ในกรณีที่บริษัทจะจ่ายเงินปันผล บริษัทมีดุลยพินิจในการกำหนดอัตราเงินปันผล และ/หรือจำนวนเงินปันผลตามที่บริษัทเห็นสมควร ในกรณีที่กรมธรรม์เปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จหรือแปลงเป็นการประกันภัยแบบขยายเวลา ผู้เอาประกันภัยจะไม่ได้รับเงินปันผลดังกล่าว
คุณสมบัติและเงื่อนไขผู้ขอเอาประกันภัย
 • อายุที่รับประกันภัย: 1 เดือน - 60 ปี
 • ระยะเวลาเอาประกันภัย: 20 ปี หรือ 25 ปี
 • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย: 8 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัย: 200,000 บาท ถึงไม่จำกัด (ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์การพิจารณาของบริษัท ซึ่งพิจารณาจากอาชีพ รายได้ ความสามารถในการชำระเบี้ยประกันภัย)
 • งวดการชำระเบี้ยประกันภัย: รายปี / ราย 6 เดือน / ราย 3 เดือน / รายเดือน
อัตราเบี้ยประกันภัย
อัตราเบี้ยประกันภัยมาตรฐานต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท อายุ 1 เดือน - 60 ปี (ขึ้นอยู่กับงวดการชำระเบี้ยประกันภัย)

ระยะเวลาเอาประกันภัย

อัตราเบี้ยประกันภัยรายปี (บาท)

เพศหญิง / เพศชาย

20 ปี

115

25 ปี

112


ส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัย

จำนวนเงินเอาประกันภัย

อัตราส่วนลดเบี้ยประกันภัย

ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท

400,000 - 799,999 บาท

1.00 บาท

ตั้งแต่ 800,000 บาทขึ้นไป

1.50 บาท

สัญญาเพิ่มเติม

เพิ่มความอุ่นใจด้วยความคุ้มครองเต็มขั้นจากสัญญาเพิ่มเติมหลากหลายรูปแบบ

 • ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล และชดเชยรายวัน
 • ความคุ้มครองโรคร้ายแรง
 • ความคุ้มครองอุบัติเหตุ
 • ความคุ้มครองเสถียรภาพทางการเงินโดยยกเว้นเบี้ยประกัน

รายละเอียดของสัญญาเพิ่มเติม คลิกที่นี่
สมัครบริการ
ปรึกษาและรับคำแนะนำเพื่อวางแผนทำประกันชีวิตได้ที่ ธนาคารกรุงเทพสาขาที่ให้บริการ หรือโทร.1333

บริษัท เอไอเอ จำกัด โทร. (66) 0 2353 8855 เว็บไซต์ www.aia.co.th

รับประกันชีวิตโดย บริษัท เอไอเอ จำกัด

หมายเหตุ

 • Be Together Save+ (บี ทูเกตเทอร์ เซฟพลัส) เป็นชื่อทางการตลาดของแบบ เอไอเอ สะสมทรัพย์ 8/20 (มีเงินปันผล) และเอไอเอ สะสมทรัพย์ 8/25 (มีเงินปันผล)
 • กรณีชำระค่าเบี้ยประกันภัยรายเดือน ต้องชำระล่วงหน้า 2 เดือน ในครั้งแรก
 • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 • การทำประกันภัยไม่ใช่การฝากเงิน กรณีเวนคืนก่อนครบกำหนด ลูกค้าอาจจะได้รับเงินคืนเป็นจำนวนน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปแล้ว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เวนคืน
 • ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นผู้ชี้ช่องและจัดการบริการให้กับลูกค้า เพื่อให้เกิดการทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น โดยการพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ บริษัท เอไอเอ จำกัด
 • การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
 • การตรวจสุขภาพเป็นไปตามเงื่อนไขที่ บริษัท เอไอเอ จำกัด กำหนด
 • ผู้ขอเอาประกันภัยมีหน้าที่แถลงข้อความจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปิดข้อความจริงหรือแถลงข้อความเป็นเท็จใดๆ อาจเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยบอกล้างสัญญาประกันภัยและปฏิเสธไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน