จุดเด่นบริการ

รับเงินก้อน เมื่อตรวจเจอ 5 โรคร้ายแรงยอดฮิต

คุ้มครองมะเร็งทุกระยะ โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด ภาวะโคม่า และไตวายเรื้อรัง

รับเพิ่ม! เงินชดเชยรายวัน

เมื่อนอนโรงพยาบาลเนื่องจากโรคร้ายแรง

ค่าเบี้ยคงที่

ไม่เสียเปล่า เมื่อไม่เคลม รับเงินคืน 50% ของเบี้ยปีสุดท้าย

สมัครง่าย!

ผ่านโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ

ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลเพิ่มเติม

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

ผลประโยชน์ /ความคุ้มครอง :

แผน 1

 

แผน 2

 

แผน 3

 

ความคุ้มครองโรคร้ายแรง

500,000 บาท

750,000 บาท

1,000,000 บาท

โรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลาง (1)

40% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

โรคร้ายแรงระดับรุนแรง (2)

100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หักด้วยผลประโยชน์โรคร้ายแรงระดับต้นถึงปานกลางที่จ่ายไปแล้ว (ถ้ามี)

ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต (3)

50,000 บาท

ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันสำหรับการเข้ารักษาเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาลเนื่องจากโรคร้ายแรง

(สูงสุด 365 วัน ตลอดอายุของผู้เอาประกันภัย)

1,000 บาท / วัน

1,500 บาท / วัน

2,000 บาท / วัน

 

ผลประโยชน์กรณีไม่มีการเรียกร้องสินไหมทดแทน (4)

50% ของเบี้ยประกันภัยปีสุดท้าย

ผลประโยชน์การยกเว้นเบี้ยประกันภัยกรณีเจ็บป่วยเป็นโรคร้ายแรง (5)

ได้รับการยกเว้นเบี้ยประกันภัย หากได้รับการวินิจฉัยและหรือยืนยันจากแพทย์เป็นครั้งแรกในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ว่าเจ็บป่วยเป็นโรคร้ายแรง 


หมายเหตุ

(1) โรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลางที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์นี้ ได้แก่ โรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม (Non-Invasive Cancer / Carcinoma in Situ)


(2) โรคร้ายแรงระดับรุนแรงที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์นี้ ได้แก่ โรคมะเร็งระยะลุกลาม (Invasive Cancer), กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด (Acute Heart Attack), โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน (Major Stroke), ภาวะโคม่า (Coma), ไตวายเรื้อรัง (Chronic Kidney Failure)


(3) หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ หรือบันทึกสลักหลัง (ถ้ามี) ให้แก่ผู้รับประโยชน์ ทั้งนี้ เมื่อบริษัทจ่ายผลประโยชน์นี้แล้ว กรมธรรม์นี้จะสิ้นผลบังคับทันที


(4) หากกรมธรรม์นี้ไม่มีการขาดอายุหรือยกเลิกกรมธรรม์ระหว่างปีกรมธรรม์ และผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ (แล้วแต่กรณี) มิได้เรียกร้องหรือมิได้รับเงินสินไหมทดแทนภายใต้กรมธรรม์นี้จากบริษัทในระหว่างที่กรมธรรม์นี้มีผลบังคับจนถึงวันครบกำหนดสัญญา บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์กรณีไม่มีการเรียกร้องสินไหมทดแทน (No Claim Benefit) ร้อยละ 50 ของเบี้ยประกันภัยปีสุดท้ายที่บริษัทได้รับมาแล้ว โดยจะจ่ายให้กับผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ (แล้วแต่กรณี) ณ วันครบกำหนดสัญญา


ทั้งนี้ หากบริษัทได้จ่ายผลประโยชน์กรณีไม่มีการเรียกร้องสินไหมทดแทน (No Claim Benefit) นี้แล้วและต่อมามีการเรียกร้องผลประโยชน์ตามหมายเหตุข้อ (1) และ/หรือข้อ (2) และ/หรือข้อ (3) บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ตามข้อ (1) และ/หรือข้อ (2) และ/หรือข้อ (3) หักด้วยผลประโยชน์กรณีไม่มีการเรียกร้องสินไหมทดแทน (No Claim Benefit) ที่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ (แล้วแต่กรณี) ได้รับไปแล้วทั้งหมดและหนี้สินอื่นๆ (ถ้ามี)


(5) เบี้ยประกันภัยงวดแรกที่ได้รับการยกเว้น คือ เบี้ยประกันภัยงวดที่ครบกำหนดชำระถัดจากวันที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยและหรือยืนยันจากแพทย์เป็นครั้งแรกในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ว่าเจ็บป่วยเป็นโรคร้ายตามที่ระบุในหมายเหตุข้อ (1), ข้อ (2) และกรมธรรม์นี้จะมีผลบังคับต่อไป

ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) สำหรับผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรง และผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันสำหรับการเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาลเนื่องจากโรคร้ายแรง

ผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรง และผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันสำหรับการเข้ารักษาเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาลเนื่องจากโรคร้ายแรงนี้จะไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยหรือความผิดปกติซึ่งแพทย์ยืนยันและมีหลักฐานชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับโรคร้ายแรงที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์นี้ ที่เกิดขึ้นภายใน 90 วัน นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์นี้ หรือหากมีการต่ออายุกรมธรรม์ให้นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามการต่ออายุครั้งสุดท้าย แล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นภายหลัง


ข้อยกเว้นบางส่วนสำหรับผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรง และผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันสำหรับการเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาลเนื่องจากโรคร้ายแรง

 1. การเจ็บป่วยด้วยโรคอื่นนอกเหนือจากโรคร้ายแรงที่ได้ให้คำนิยามไว้ในกรมธรรม์นี้
 2. ความผิดปกติซึ่งแพทย์ยืนยันและมีหลักฐานชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับโรคร้ายแรงหรือโรคร้ายแรงที่เกิดขึ้นก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์นี้หรือก่อนวันที่ให้มีการต่ออายุกรมธรรม์แล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นภายหลัง เว้นแต่ ผู้เอาประกันภัยได้แถลงให้บริษัททราบและบริษัทยินยอมรับความเสี่ยงภัยโดยไม่มีเงื่อนไขยกเว้นความคุ้มครองดังกล่าว
 3. การฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง หรือพยายามกระทำเช่นว่านั้น
 4. สูดดม กิน ดื่ม ฉีด หรือนำสารมีพิษเข้าร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใด ในขณะที่รู้สึกผิดชอบหรือวิกลจริตหรือไม่ก็ตาม
 5. ผู้เอาประกันภัยปฏิเสธไม่ยอมรับการรักษา แนะนำ หรือปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์
คุณสมบัติและเงื่อนไขการรับประกันภัย
 • อายุที่รับประกันภัย: 20 - 60 ปี
 • ระยะเวลาเอาประกันภัย 5 ปี
 • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัย 3 แผน (500,000/750,000/1,000,000)
  • (ทั้งนี้จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดต่อรายชีวิต 1,000,000 บาท (นับรวมกับกรมธรรม์ประกันชีวิต บี ทูเกตเทอร์ สมาร์ทแคร์ ที่ยังมีผลบังคับอยู่)) 
 • งวดการชำระเบี้ยประกันภัย: รายปี / รายเดือน
อัตราเบี้ยประกันภัยรายปี
 • ค่าเบี้ยประกันภัยมาตรฐานรายปี อายุ 20-60 ปี (ขึ้นอยู่กับเพศ อายุของผู้สมัครเอาประกันภัย งวดการชำระเบี้ยประกันภัย และแผนประกันที่เลือกซื้อ)
ตัวอย่างค่าเบี้ยประกันภัยรายปี

เพศ/อายุ

เบี้ยประกันภัยรายปี (บาท)

แผน 1

แผน 2

แผน 3

ชาย / 25 ปี

1,425

1,875

2,150

หญิง / 25 ปี

1,650

2,250

2,790

ชาย / 30 ปี

1,750

2,250

2,800

หญิง / 30 ปี

2,400

3,150

4,050

ชาย / 35 ปี

2,500

3,300

4,200

หญิง / 35 ปี

3,500

4,875

6,150

ชาย / 40 ปี

3,600

5,175

6,830

หญิง / 40 ปี

4,700

6,750

8,700

ชาย / 45 ปี

5,400

7,850

10,350

หญิง / 45 ปี

6,000

8,800

11,650


การชำระเบี้ยประกันภัย
 • ชำระหักบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
 • ชำระหักบัญชีบัตรเครดิต VISA / Master Card ธนาคารกรุงเทพที่ลูกค้าผูกไว้ในโมบายแบงก์กิ้ง
สมัครบริการ

สมัครประกัน บี ทูเกตเทอร์ สมาร์ท แคร์ ได้ผ่านโมบายแบงกิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ เพียงคลิกเข้าเมนู "ธุรกรรม" ที่แถบด้านล่าง และ เลือกเมนู "ประกัน" หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ธนาคารกรุงเทพสาขาที่ให้บริการ หรือโทร.1333

บริษัท เอไอเอ จำกัด หรือ โทร. (66) 0 2353 8855 www.aia.co.th

รับประกันชีวิตโดย บริษัท เอไอเอ จำกัด


หมายเหตุ
 • Be Together Smart Care (บี ทูเกตเทอร์ สมาร์ทแคร์) เป็นชื่อทางการตลาดของ แบบประกันชีวิตแบบมีกำหนดระยะเวลา เอไอเอ โพรเทค 5 โรคร้าย (ไม่มีเงินปันผล)
 • เบี้ยประกันภัยเฉพาะในส่วนของผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรงที่เข้าเงื่อนไขตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 383) สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท โดยเมื่อรวมกับประกันชีวิตแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท
 • การทำประกันภัยไม่ใช่การฝากเงิน กรณีเวนคืนก่อนครบกำหนด ลูกค้าอาจจะได้รับเงินคืนเป็นจำนวนน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปแล้ว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เวนคืน
 • ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขาย ก่อนตัดสินใจทําประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนด และเงื่อนไขในกรมธรรม์
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นผู้ชี้ช่อง และจัดการบริการให้กับผู้ขอเอาประกันภัย เพื่อให้เกิดการทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น โดยการพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ บริษัท เอไอเอ จำกัด
 • การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
 • ผู้ขอเอาประกันภัยมีหน้าที่แถลงข้อความจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปิดข้อความจริงหรือแถลงข้อความเป็นเท็จใดๆ อาจเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยบอกล้างสัญญาประกันภัยและปฏิเสธไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ