จุดเด่นบริการ

มีเงินประจำไว้ใช้ยามเกษียณ

รับเงินบำนาญปีละ 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่อายุครบ 60 - 85 ปี

ความคุ้มครองและเบี้ยประกันภัย

คุ้มครองยาวนานถึงอายุ 85 ปี เลือกระยะเวลาชำระค่าเบี้ยประกันภัยได้ 8 ปี หรือถึงอายุครบ 60 ปี

สมัครง่าย

ไม่ต้องตรวจและตอบคำถามสุขภาพ

ลดหย่อนภาษี

เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด*

*เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 194, 261, 362, 369 และ 386)

ข้อมูลเพิ่มเติม

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

ความคุ้มครอง

ผลประโยชน์

1. กรณีเสียชีวิตในช่วงก่อนรับเงินบำนาญ (ก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 60 ปี)

รับผลประโยชน์ดังต่อไปนี้ แล้วแต่จำนวนในข้อใดข้อหนึ่งจะมากกว่า
•  105% ของเบี้ยประกันภัยหลักที่บริษัทได้รับชำระมาแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตระหว่างปีกรมธรรม์ บริษัทจะคำนวณเบี้ยประกันภัยดังกล่าวเต็มปีกรมธรรม์
•  เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์

2. กรณีเสียชีวิตในช่วงรับเงินบำนาญ (ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 60 ปี จนถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัย
มีอายุครบ 85 ปี)

รับผลประโยชน์เท่ากับเบี้ยประกันภัยหลักที่บริษัทได้รับชำระมาแล้วทั้งหมด หักด้วยเงินบำนาญที่บริษัทได้จ่ายให้ผู้เอาประกันภัยไปแล้ว
(กรณีในปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต หากจำนวนเงินบำนาญที่บริษัทได้จ่ายให้ผู้เอาประกันภัยแล้วมากกว่าเบี้ยประกันภัยหลักที่บริษัทได้รับชำระมาแล้วทั้งหมด บริษัทจะไม่มีการจ่ายผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต)

3. กรณีมีชีวิตอยู่ในช่วงรับเงินบำนาญ

รับเงินบำนาญปีละครั้ง เป็นจำนวนปีละ 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่ปรากฏในหน้าตารางกรมธรรม์ หรือบันทึกสลักหลัง (ถ้ามี) โดยงวดแรกจะจ่ายในวันครบรอบปีกรมธรรม์ถัดจากวันที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 60 ปี จนถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ถัดจากวันที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 85 ปี


หมายเหตุ
 • ในกรณีที่มีการลดจำนวนเงินเอาประกันภัยในช่วงก่อนรับเงินบำนาญ จำนวนเบี้ยประกันภัยก่อนที่จะมีการลดจำนวนเงินเอาประกันภัย จะลดลงตามสัดส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลง ในวันที่พึงจ่ายเงินผลประโยชน์ข้างต้น หากมีหนี้สินใดๆ ที่ค้างชำระตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ บริษัทมีสิทธิหักหนี้สินดังกล่าวออกจากจำนวนเงินผลประโยชน์ที่พึงจ่ายก่อน
 • ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีหนี้สินผูกพันตามกรมธรรม์ในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยจะได้รับเงินบำนาญงวดแรก บริษัทจะนำเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ที่มีอยู่ในขณะนั้น หักด้วยหนี้สินผูกพันตามกรมธรรม์ และนำมาคำนวณจำนวนเงินเอาประกันภัยใหม่เพื่อจ่ายผลประโยชน์เงินบำนาญตามระยะเวลาเอาประกันภัย โดยจำนวนเงินบำนาญจะลดลงเป็นสัดส่วนตามบันทึกสลักหลัง

  ทั้งนี้ เมื่อเริ่มรับเงินบำนาญแล้ว ผู้เอาประกันภัยไม่มีสิทธิเวนคืนกรมธรรม์หรือเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ
คุณสมบัติและเงื่อนไขผู้ขอเอาประกันภัย
 • อายุที่รับประกันภัย: 20 - 50 ปี
 • ระยะเวลาเอาประกันภัย: ถึงอายุครบ 85 ปี
 • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย: 8 ปี หรือถึงอายุครบ 60 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัย: 100,000 บาท - ไม่จำกัด
 • งวดการชำระเบี้ยประกันภัย: รายปี / ราย 6 เดือน / ราย 3 เดือน / รายเดือน
  (กรณีชำระเบี้ยประกันภัยรายเดือน ต้องชำระล่วงหน้า 2 เดือน ในครั้งแรก)
เบี้ยประกันภัย
เบี้ยประกันภัยมาตรฐาน ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท อายุ 20 - 50 ปี (ขึ้นอยู่กับเพศ อายุของผู้สมัครเอาประกันภัย และงวดการชำระเบี้ยประกันภัย)

ระยะเวลาชำระค่าเบี้ยประกันภัย

เบี้ยประกันภัยรายปี (บาท)

เพศหญิง

เพศชาย

8 ปี

244 - 515

219 - 504

ถึงอายุครบ 60 ปี

66 - 418

61 - 410


การคำนวณเบี้ยประกันภัยรายงวดโดยประมาณ ดังนี้
 • เบี้ยประกันภัยราย 6 เดือน = เบี้ยประกันภัยรายปี x 0.51
 • เบี้ยประกันภัยราย 3 เดือน = เบี้ยประกันภัยรายปี x 0.27
 • เบี้ยประกันภัยรายเดือน = เบี้ยประกันภัยรายปี x 0.09
สมัครบริการ
ปรึกษาและรับคำแนะนำเพื่อวางแผนทำประกันชีวิตได้ที่ ธนาคารกรุงเทพสาขาที่ให้บริการ หรือโทร.1333

บริษัท เอไอเอ จำกัด โทร. (66) 0 2353 8855 เว็บไซต์ www.aia.co.th
รับประกันชีวิตโดย บริษัท เอไอเอ จำกัด

หมายเหตุ
 • Be Together Smart Retirement (บี ทูเกตเทอร์ สมาร์ท รีไทร์เมนท์) เป็นชื่อทางการตลาดของเอไอเอ บำนาญ 85 (บำนาญแบบลดหย่อนภาษีได้)
 • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 • การทำประกันภัยไม่ใช่การฝากเงิน กรณีเวนคืนก่อนครบกำหนด ลูกค้าจะได้รับเงินคืนเป็นจำนวนน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปแล้ว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เวนคืน
 • ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นผู้ชี้ช่องและจัดการบริการให้กับผู้ขอเอาประกันภัย เพื่อให้เกิดการทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น โดยการพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ บริษัท เอไอเอ จำกัด
 • ผู้ขอเอาประกันภัยมีหน้าที่แถลงข้อความจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปิดข้อความจริงหรือแถลงข้อความเป็นเท็จใดๆ อาจเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยบอกล้างสัญญาประกันภัยและปฏิเสธไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ