จุดเด่นบริการ

สมัครง่าย

ไม่ต้องตรวจและตอบคำถามสุขภาพ

รับเงินคืน

ต่อเนื่องทุกปี และรับเงินก้อนเมื่อครบกำหนดสัญญา

รับความคุ้มครองชีวิต

สูงถึง 700% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ข้อมูลเพิ่มเติม

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

ความคุ้มครอง

ผลประโยชน์

1. กรณีเสียชีวิต

รับผลประโยชน์เป็นร้อยละของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือเบี้ยประกันชีวิตสะสมตามจริง แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า
  ปีกรมธรรม์ที่ 1 รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  ปีกรมธรรม์ที่ 2 รับ 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  ปีกรมธรรม์ที่ 3 รับ 300% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  ปีกรมธรรม์ที่ 4 รับ 400% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  ปีกรมธรรม์ที่ 5 รับ 500% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  ปีกรมธรรม์ที่ 6 รับ 600% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  ปีกรมธรรม์ที่ 7-15 รับ 700% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

2. กรณีมีชีวิตอยู่ตลอดสัญญา รับ ผลประโยชน์เงินคืนรวม 810% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

  ทุกสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1-7 รับเงินคืนปีละ 4% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  ทุกสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 8-15 รับเงินคืนปีละ 5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  ในวันครบกำหนดสัญญา รับเงินคืน 742% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย


หมายเหตุ: เงินคืนรายปีและเงินครบกำหนดสัญญา เป็นเงินคืนที่รวมเงินคืนพิเศษแล้ว
คุณสมบัติและเงื่อนไขผู้ขอเอาประกันภัย
  • อายุที่รับประกันภัย: ตั้งแต่แรกเกิด - 75 ปี
  • ระยะเวลาเอาประกันภัย: 15 ปี
  • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย: 7 ปี
  • จำนวนเงินเอาประกันภัย: 50,000 บาท ถึงไม่จำกัด
  • งวดการชำระเบี้ยประกันภัย: รายปี
อัตราเบี้ยประกันภัย
อัตราเบี้ยประกันภัยรายปี ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท สำหรับเพศชายและเพศหญิง

อายุ (ปี)

อัตราเบี้ยประกันภัย (บาท)

แรกเกิด - 75

923 - 998


การคำนวณอายุผู้ขอเอาประกันภัย เศษตั้งแต่ 6 เดือน 1 วันขึ้นไป ให้ปัดขึ้นเป็น 1 ปี

ตัวอย่างผลประโยชน์ความคุ้มครอง

ผู้ขอเอาประกันภัย อายุ 35 ปี เพศชาย จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท
ระยะเวลาเอาประกันภัย 15 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ย 7 ปี

ปีกรมธรรม์

เบี้ยประกันภัยต่อปี
(บาท)

เงินคืนรายปี*
(บาท)

ความคุ้มครองชีวิต***
(บาท)

1

96,500

4,000

100,000

2

96,500

4,000

200,000

3

96,500

4,000

300,000

4

96,500

4,000

400,000

5

96,500

4,000

500,000

6

96,500

4,000

600,000

7

96,500

4,000

700,000

8

-

5,000

700,000

9

-

5,000

700,000

10

-

5,000

700,000

11

-

5,000

700,000

12

-

5,000

700,000

13

-

5,000

700,000

14

-

5,000

700,000

15

-

5,000

700,000

เงินคืนรายปีรวมทั้งหมด****         68%**

68,000

เงินครบกำหนดสัญญา               742%**

742,000

ผลประโยชน์รวมตลอดสัญญา     810%**

810,000

เบี้ยประกันภัยรวมตลอดสัญญา

675,500

ผลประโยชน์สุทธิ

134,500


*ณ สิ้นปีกรมธรรม์
**% หมายถึง เปอร์เซ็นของจำนวนเงินเอาประกันภัย
***รับผลประโยชน์ตามปีกรมธรรม์ที่เสียชีวิตหรือเบี้ยประกันชีวิตสะสมตามจริงแล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า
****เงินคืนรายปีและเงินครบกำหนดสัญญา เป็นเงินคืนที่รวมเงินคืนพิเศษแล้ว
สมัครบริการ
สมัครวันนี้ได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา เพียงกรอกรายละเอียดพร้อมลงลายมือชื่อในใบคำขอเอาประกันชีวิตและชำระค่าเบี้ยประกันภัย พร้อมแนบเอกสารประกอบตามที่บริษัทกำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา หรือบัวหลวงโฟน โทร.1333 หรือบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร. (66) 0 2777 8888 หรือ www.bangkoklife.com

รับประกันชีวิตโดย บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ

  • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
  • การทำประกันภัยไม่ใช่การฝากเงิน กรณีเวนคืนก่อนครบกำหนด ลูกค้าอาจจะได้รับเงินคืนเป็นจำนวนน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปแล้ว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เวนคืน
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นผู้ชี้ช่องและจัดการบริการให้กับผู้ขอเอาประกันภัยเพื่อให้เกิดการทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น โดยการพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลส่วนบุคคล
เวลาติดต่อที่สะดวก
สาขาธนาคารกรุงเทพที่ท่านติดต่อได้สะดวก

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน