ทางเลือกใหม่ โอนเงินจากสหรัฐอเมริกามาไทย

ด้วยวิธีง่ายๆ ผ่านระบบ Automated Clearing House (US ACH) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ในรูปแบบ International ACH Transaction (IAT)

คุ้มค่า

ผู้รับเงินโอนได้รับเงินมากขึ้น เมื่อแปลงเงินโอนเป็นสกุลเงินบาทด้วยอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันของธนาคารกรุงเทพในไทย

สะดวก

ด้วยการโอนเงินผ่านบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตในสหรัฐอเมริกา

เชื่อถือได้

ด้วยระบบ US ACH ของสหรัฐอเมริกา ที่มีมาตรฐานสากล

ตอบสนองวัตถุประสงค์การโอนเงินที่หลากหลาย


 • เพื่อโอนเงินผ่านบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตในสหรัฐอเมริกา
 • เพื่อรับเงินโอนจากหน่วยงานราชการหรือเอกชนในสหรัฐอเมริกา (Direct Deposit)
 • เพื่อรับเงินรายได้จากธุรกิจ e-Commerce จากบริษัทผู้ให้บริการรับชำระเงินทางอินเทอร์เน็ตในสหรัฐอเมริกา เช่น PayPal     

รายละเอียดบริการ

คำแนะนำในการโอนเงินผ่านบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตในสหรัฐอเมริกา

เนื่องจากสมาคมผู้ให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา จะเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเกี่ยวกับรายการเงินโอนทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อชำระเงินระหว่างประเทศ ซึ่งจะมีผลให้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ธนาคารกรุงเทพ สาขานิวยอร์ก จะสามารถรับดำเนินการได้เฉพาะรายการโอนเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ International ACH transaction (IAT) เท่านั้น และจำเป็นต้องโอนเงินกลับคืนให้ธนาคารผู้โอนต้นทาง หากได้รับรายการโอนเงินที่ไม่อยู่ในรูปแบบ IAT
 

IAT คือรหัสพิเศษ สำหรับการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อชำระเงินระหว่างประเทศ โดยสถาบันการเงินผู้ให้บริการ เช่น ธนาคารกรุงเทพ สาขานิวยอร์ก ในฐานะผู้ให้บริการรับเงินโอนทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อชำระเงินระหว่างประเทศต้องปฏิบัติตามกฏระเบียบในการติดตามและคัดกรองธุรกรรมเงินโอนระหว่างประเทศให้สอดคล้องตามนโยบายและกฏระเบียบของ Office of Foreign Assets Control (OFAC) ภายใต้กฏระเบียบของ NACHA
 

ดังนั้น ธนาคารกรุงเทพ สาขานิวยอร์กซึ่งทำหน้าที่เป็นธนาคารตัวกลางในการรับเงิน จะต้องตรวจสอบว่าธุรกรรมเงินโอนระหว่างประเทศอยู่ในหมวดหมู่ที่ถูกต้องและมีข้อมูลตามที่ IAT กำหนดไว้ ตามที่ได้อธิบายไว้ในขั้นตอนการใช้บริการด้านล่าง เพื่อให้สามารถโอนเงินจากประเทศสหรัฐต่อไปยังธนาคารผู้รับเงินในประเทศอื่นๆได้


ข้อมูลที่ต้องระบุในการโอนเงินในรูปแบบ IAT
ผู้โอนเงินเลือกทำรายการโอนเงินในรูปแบบ IAT ผ่านธนาคารทางอินเทอร์เน็ตของธนาคารในสหรัฐอเมริกาที่ตนเองมีบัญชี และระบุข้อมูลเพื่อส่งคำสั่งโอนเงินระหว่างประเทศ ซึ่งประกอบด้วย 

 1. ชื่อ นามสกุล และที่อยู่ของผู้รับเงินในประเทศไทย
 2. ชื่อบัญชีและเลขที่บัญชีเงินฝากของผู้รับเงินโอนที่มีอยู่กับธนาคารกรุงเทพในประเทศไทย ชื่อธนาคารกรุงเทพและที่อยู่ของสาขาธนาคารกรุงเทพที่ผู้รับเงินโอนมีบัญชี
 3. Routing Number ของธนาคารกรุงเทพ สาขานิวยอร์ก 9 หลัก คือ 026008691 ซึ่งธนาคารกรุงเทพ สาขานิวยอร์กทำหน้าที่เป็นธนาคารตัวกลาง


หมายเหตุ:

 • ธนาคารในสหรัฐอเมริกาบางแห่งอาจไม่มีบริการโอนเงินทางอินเทอร์เน็ตในรูปแบบ IAT ผู้โอนเงินควรตรวจสอบกับธนาคารของท่านเพื่อขอคำแนะนำ 
 • หลังจากธนาคารกรุงเทพ สาขานิวยอร์ก ได้รับเงินจากธนาคารผู้โอนในรูปแบบ IAT เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะโอนเงินไปยังธนาคารกรุงเทพในประเทศ เพื่อนำเงินเข้าบัญชีผู้รับเงินโอนที่ธนาคารกรุงเทพในประเทศไทยตามลำดับ
 • ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ธนาคารกรุงเทพ สาขานิวยอร์ก จะสามารถรับดำเนินการได้เฉพาะรายการโอนเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ IAT เท่านั้น และจำเป็นต้องโอนเงินกลับคืนให้ธนาคารผู้โอนต้นทาง หากได้รับรายการโอนเงินที่ไม่อยู่ในรูปแบบ IAT ดังกล่าว 
 • ธนาคารกรุงเทพในประเทศไทยจะนำเงินโอนเข้าบัญชีของผู้รับเงินโอนได้ก็ต่อเมื่อ ชื่อบัญชีและเลขที่บัญชีของผู้รับเงินที่อยู่ในคำสั่งโอนเงินจากธนาคารในสหรัฐฯ มายังธนาคารกรุงเทพในประเทศไทย ถูกต้องตรงกับชื่อบัญชีและเลขที่บัญชีของผู้รับเงินที่เปิดไว้กับธนาคารกรุงเทพ 
   

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์: (1-212) 422-8200 หรือ อีเมล helpdesk.nyb@bbl.co.th
คำแนะนำในการรับเงินโอนจากหน่วยงานราชการหรือเอกชนในสหรัฐอเมริกา

รัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกาได้ยกเลิกการจ่ายเงินผลประโยชน์ตอบแทนประเภทเงินประกันสังคม เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินบำนาญ และเงินตอบแทนในรูปแบบเช็คและเปลี่ยนเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้รับผลประโยชน์โดยตรง โดยผู้รับผลประโยชน์ต้องแจ้งความประสงค์ไปยังต้นสังกัด

 

ธนาคารกรุงเทพพร้อมอำนวยความสะดวก เพียงแจ้งหน่วยงานต้นสังกัดให้โอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขานิวยอร์ก มาเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพของคุณในประเทศไทย หากคุณอาศัยอยู่ในประเทศไทย คุณสามารถสมัครใช้บริการ Direct Deposit ที่สาขาธนาคารกรุงเทพใกล้คุณ (ยกเว้นสาขาไมโคร หรือสาขาย่อยในห้างสรรพสินค้า)

 

การรับเงินโอนซึ่งธนาคารได้นำเงินเข้าบัญชีเงินฝากของคุณที่มีอยู่กับธนาคารกรุงเทพในประเทศไทยถือเป็นธุรกรรมเงินโอนระหว่างประเทศ ธนาคารกรุงเทพสาขานิวยอร์กซึ่งทำหน้าที่เป็นธนาคารตัวกลางการรับโอนเงินในประเทศสหรัฐอเมริกาจะต้องได้รับรายการโอนเงินในรูปแบบ International ACH Transaction (IAT) ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ The Electronic Payments Association (NACHA) หรือสมาคมผู้ให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ IAT คือรหัสพิเศษ สำหรับการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อชำระเงินระหว่างประเทศ โดยสถาบันการเงินผู้ให้บริการ เช่น ธนาคารกรุงเทพ สาขานิวยอร์ก ในฐานะผู้ให้บริการรับเงินโอนทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อชำระเงินระหว่างประเทศต้องปฏิบัติตามกฏระเบียบในการติดตามและคัดกรองธุรกรรมเงินโอนระหว่างประเทศให้สอดคล้องตามนโยบายและกฏระเบียบของ Office of Foreign Assets Control (OFAC) ซึ่งอยู่ภายใต้กฏระเบียบของ NACHA 

 

หมายเหตุเพื่อทราบ
คุณจะต้องระบุข้อมูลดังต่อไปนี้ไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบของคุณ เพื่อให้หน่วยงานราชการหรือเอกชนในสหรัฐอเมริกาทำรายการโอนเงินให้ถูกต้องในรูปแบบ IAT  
1. ชื่อ นามสกุล และที่อยู่ของผู้รับเงินในประเทศไทย
2. ชื่อบัญชีและเลขที่บัญชีเงินฝากของผู้รับเงินโอนที่มีอยู่กับธนาคารกรุงเทพในประเทศไทย ชื่อธนาคารกรุงเทพและที่อยู่ของสาขาธนาคารกรุงเทพที่ผู้รับเงินโอนมีบัญชี
3. Routing Number ของธนาคารกรุงเทพ สาขานิวยอร์ก 9 หลัก คือ 026008691

 

ธนาคารกรุงเทพ สาขานิวยอร์กมีหน้าที่ต้องตรวจสอบว่าธุรกรรมเงินโอนระหว่างประเทศอยู่ในหมวดหมู่ที่ถูกต้อง และมีข้อมูลตามที่ IAT ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ธนาคารกรุงเทพ สาขานิวยอร์กจะสามารถดำเนินการได้เฉพาะรายการโอนเงินในรูปแบบ IAT เท่านั้น และจำเป็นต้องโอนเงินกลับคืนไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบต้นทางหากได้รับรายการโอนเงินที่ไม่อยู่ในรูปแบบ IAT ดังกล่าว

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์: (1-212) 422-8200 หรือ อีเมล helpdesk.nyb@bbl.co.th               

 
ประโยชน์ของบริการ
 • ได้รับเงินโอนเข้าบัญชีอัตโนมัติทุกเดือน
 • ได้รับเงินบาทเข้าบัญชีด้วยอัตราแลกเปลี่ยนการรับซื้อเงินโอนของธนาคารกรุงเทพประเทศไทย

 

ขั้นตอนการขอใช้บริการ Direct Deposit

 

กรณีที่คุณมีรายได้จากหน่วยงานของรัฐบาล

 • ดาวน์โหลดใบสมัคร Direct Deposit Sign-Up Form (SF1199A) จากเว็บไซต์ www.socialsecurity.gov/online และกรอกรายละเอียดเพื่อแจ้งการขอใช้บริการ Direct Deposit กับหน่วยงานต้นสังกัด โดยระบุข้อมูล ได้แก่ ชื่อ นามสกุล และที่อยู่ของคุณในประเทศไทย ชื่อบัญชีและเลขที่บัญชีเงินฝากของคุณที่มีอยู่กับธนาคารกรุงเทพในประเทศไทย ชื่อธนาคารกรุงเทพและที่อยู่ของสาขาธนาคารกรุงเทพที่คุณมีบัญชี และ Routing Number 026008691 ของธนาคารกรุงเทพ สาขานิวยอร์ก
 • เปิดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์กับธนาคารกรุงเทพในประเทศไทย (ยกเว้นสาขาไมโคร) กรณีที่คุณต้องการใช้บัญชีเดิมที่มีอยู่กับธนาคารกรุงเทพเพื่อรับเงินโอนประเภท Direct Deposit ธนาคารมีความจำเป็นต้องปรับเงื่อนไขการใช้บัญชีให้เป็นแบบ Direct Deposit
 • ขอรับแบบฟอร์ม ‘คำขอใช้บริการ Direct Deposit: Direct Deposit Service Application’ ได้ที่สาขาธนาคาร และกรอกแบบฟอร์มให้สมบูรณ์ เพื่อขอใช้บริการ Direct Deposit และกรอกคำขอใช้บริการแจ้งเงินโอนต่างประเทศผ่านโทรศัพท์มือถือ เพื่อรับ SMS เมื่อมีรายการเงินโอนจากต่างประเทศเข้าบัญชีของคุณ
 • ยื่นใบสมัครทั้งหมดให้ธนาคารกรุงเทพ พร้อมเอกสารประกอบดังนี้
  • บัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง และเอกสารต่อไปนี้ อย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ บัตรประกันสังคม, Annuitant Card, Supplemental Security Income, Copy of United States Treasury Cheuqe
  • หนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัดในสหรัฐอเมริกาเพื่อเป็นหลักฐานแสดงสิทธิ์ในการรับเงินบำนาญ หรือเงินประกันสังคม
 • หลังจากธนาคารตรวจสอบเอกสารครบถ้วนถูกต้อง ธนาคารจะจัดส่งใบสมัครดังกล่าวให้หน่วยงานต้นสังกัดในสหรัฐอเมริกาพิจารณาอนุมัติการขอใช้บริการ Direct Deposit
 • เมื่อหน่วยงานต้นสังกัดในสหรัฐอเมริกาอนุมัติให้คุณใช้บริการได้ตามคำขอแล้ว คุณจึงจะสามารถรับเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพของคุณ

 

เงื่อนไขการใช้บริการ
หากคุณเป็นผู้ใช้บริการ Direct Deposit ในการรับเงินผลประโยชน์ตอบแทนจากทางการสหรัฐอเมริกา คุณจะต้องทำการถอนเงินจากบัญชี Direct Deposit ที่สาขาของธนาคารกรุงเทพด้วยตนเองเท่านั้น ไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นกระทำการเบิกถอนเงินจากบัญชี Direct Deposit แทนได้ รวมทั้งไม่สามารถถอนเงินผ่านเครื่องเอทีเอ็ม หรือช่องทางบริการอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเปิดบัญชีสะสมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันเพิ่ม และโอนเงินออกจากบัญชี Direct Deposit ไปไว้ที่บัญชีดังกล่าว เพื่อใช้ในการเบิกถอนผ่านเครื่องเอทีเอ็ม ใช้บริการตัดบัญชีอัตโนมัติ หรือบริการอื่นๆ ได้ตามปกติ

 

กรณีที่คุณสมัครใช้บริการ Direct Deposit กับหน่วยงานต้นสังกัดของคุณโดยตรงและแจ้งความจำนงให้โอนเงินมาเข้าบัญชีของคุณที่ธนาคารกรุงเทพในประเทศไทย ธนาคารมีความจำเป็นต้องขอให้คุณติดต่อสาขาธนาคารที่คุณมีบัญชีเพื่อเปลี่ยนบัญชีของคุณเป็นบัญชี Direct Deposit มิฉะนั้นธนาคารอาจไม่สามารถนำเงินเข้าบัญชีของคุณได้

 

ข้อมูลเพื่อทราบ

สำหรับผู้ใช้บริการ Direct Deposit ผู้อาศัยอยู่ในประเทศไทย คุณสามารถติตต่อศูนย์กลางบริการให้คำปรึกษาเรื่องผลประโยชน์ตอบแทนประเภทเงินประกันสังคมได้ที่สำนักงาน SSA Federal Benefits Unit (FBU) ณ สถานทูตสหรัฐอเมริกาในกรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ผ่านช่องทางดังนี้

 

โทรศัพท์ (63 2) 301-2000 ต่อ 9 เว็บไซต์ http://ph.usembassy.gov/u-s-citizen -services/social-security/ อีเมล FBU.manila@ssa.gov

 

กรณีที่คุณมีรายได้จากหน่วยงานเอกชน

 • ขอใบสมัคร Authorization Agreement For Automatic Deposits (ACH Credits) หรือ Direct Deposit Signup Form จากบริษัทนายจ้างหรือหน่วยงานเอกชนที่คุณสังกัดหรือใช้บริการในสหรัฐอเมริกา เช่น บริษัทประกันภัย หรือบริษัทกองทุนรวม และกรอกรายละเอียดเพื่อแจ้งการขอใช้บริการ Direct Deposit
 • เปิดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์กับธนาคารกรุงเทพในประเทศไทยสาขาใดก็ได้ หรือหากคุณมีบัญชีกับธนาคารกรุงเทพอยู่แล้ว คุณสามารถใช้บัญชีที่มีอยู่แล้วสมัครใช้บริการได้
 • ขอให้ธนาคารออกหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากของคุณ ประเภทบัญชี เลขที่บัญชี วันที่เปิดบัญชี และยอดเงินพึงถอนได้เพื่อใช้ประกอบการสมัครใช้บริการ Direct Deposit
 • กรอกชื่อ นามสกุลและที่อยู่ของคุณในประเทศไทย ชื่อบัญชีและเลขที่บัญชีเงินฝากของคุณที่มีอยู่กับธนาคารกรุงเทพในประเทศไทย ชื่อธนาคารกรุงเทพ และที่อยู่ของสาขาธนาคารกรุงเทพที่คุณมีบัญชี และ Routing Number 026008691 ของธนาคารกรุงเทพ สาขานิวยอร์ก ในใบสมัครใช้บริการ Direct Deposit
 • ยื่นใบสมัครใช้บริการ Direct Deposit ให้หน่วยงานต้นสังกัดของคุณทางไปรษณีย์ พร้อมแนบเอกสารประกอบตามที่หน่วยงานต้นสังกัดร้องขอ เช่น
  • หนังสือเดินทาง หรือบัตรประกันสังคมหรือเอกสารแสดงสิทธิในการได้รับรายได้
  • หนังสือรับรองบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงเทพในประเทศไทย
 • เมื่อหน่วยงานเอกชนในสหรัฐอเมริกาอนุมัติให้คุณใช้บริการได้ตามคำขอแล้ว คุณจึงจะสามารถรับเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ
คำแนะนำในการรับเงินรายได้สำหรับผู้ดำเนินธุรกิจอี-คอมเมิร์ซในประเทศไทย
เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการให้บริการ ธนาคารจะแจ้งให้ท่านทราบถึงขั้นตอนการใช้บริการที่เปลี่ยนแปลงต่อไป ในกรณีมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อธนาคารทางอีเมล info@bangkokbank.com
ค่าธรรมเนียม

ยอดเงินโอนจากประเทศสหรัฐอเมริกา

ค่าธรรมเนียมธนาคารกรุงเทพ สาขานิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา

ค่าธรรมเนียมธนาคารกรุงเทพ ประเทศไทย

น้อยกว่า 50 ดอลลาร์สหรัฐฯ

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

0.25% ของมูลค่าเงินโอน
(ขั้นต่ำ 200 บาท สูงสุด 500 บาท)

50.01-100 ดอลลาร์สหรัฐฯ

3 ดอลลาร์สหรัฐฯ

100.01-2,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ

5 ดอลลาร์สหรัฐฯ

2,000.01-50,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ

10 ดอลลาร์สหรัฐฯ

ตั้งแต่ 50,000.01 ดอลลาร์สหรัฐฯ ขึ้นไป

20 ดอลลาร์สหรัฐฯ

 

หมายเหตุ: ธนาคารกรุงเทพ สาขานิวยอร์ก และธนาคารกรุงเทพ ประเทศไทย จะหักค่าธรรมเนียมตามอัตราข้างต้น ก่อนนำเงินเข้าบัญชีผู้รับเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ