บริการเวสเทิร์น ยูเนี่ยน

บริการโอนเงินด่วนระหว่างประเทศ ที่มีมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล สามารถรับ-ส่งเงินได้ร้อยกว่าประเทศทั่วโลก

สะดวกสบาย

ใช้บริการได้ผ่านโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง บัวหลวง เวสเทิร์น ยูเนี่ยน กริ๊ง สาขา และบูธแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

รวดเร็ว

ผู้รับเงินสามารถรับเงินได้ภายใน ไม่กี่นาที ณ จุดให้บริการของธนาคาร หรือเลือกรับเงินเข้าบัญชีของคุณที่มีกับธนาคารกรุงเทพ

ง่าย

สามารถส่งหรือรับเงินระหว่าง ประเทศโดยไม่ต้องมีบัญชีกับธนาคาร

สมัครบริการ

หากคุณใช้บริการโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ หรือบัวหลวง ไอแบงก์กิ้งอยู่แล้ว คุณสามารถสมัครใช้บริการบัวหลวงเวสเทิร์น ยูเนี่ยน ผ่านโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ หรือบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้


สมัครใช้บริการด้วยตนเองแบบออนไลน์ ผ่านโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ หรือบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง

 • คลิกที่เมนู ‘โอนเงิน’ >> เลือกบริการ ‘Western Union’ >> กดปุ่ม ‘สมัครใช้บริการ’ เพื่อดำเนินการสมัคร และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
 • คุณสามารถส่งคำขอได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 6.00-21.00 น. และธนาคารจะดำเนินการและแจ้งผลอนุมัติให้ทราบผ่านทาง SMS ภายใน 3 วันทำการ

สมัครใช้บริการที่สาขา
 • ติดต่อขอรับใบคำขอใช้บริการบัวหลวง เวสเทิร์น ยูเนี่ยน ได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา ยกเว้นสาขาในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล และโรบินสัน และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารประกอบ ดังนี้
  • เอกสารแสดงตนที่มีอายุอย่างน้อย 60 วัน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน (สำหรับลูกค้าชาวไทย) หรือบัตรประจำตัวผู้ซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (สำหรับลูกค้าต่างด้าว) หรือ Passport (สำหรับลูกค้าชาวต่างชาติ)
  • สมุดบัญชีของบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพของคุณที่ใช้กับบริการโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ หรือบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง
 • เมื่อใบสมัครของคุณได้รับอนุมัติแล้ว ธนาคารจะแจ้งผลการสมัครใช้บริการให้ทราบ ผ่านทาง SMS ให้คุณเริ่มใช้บริการภายใน 7 วันทำการ (สำหรับผู้สมัครในเขตต่างจังหวัด อาจนานกว่า 7 วัน)

 

หมายเหตุ

 • ในการสมัครใช้บริการบัวหลวง เวสเทิร์น ยูเนี่ยน ผ่านโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ หรือบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง คุณจะต้องลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ในช่อง ‘ผู้ขอใช้บริการ’ และในเอกสารข้อตกลงการใช้บริการที่ธนาคารจัดเตรียมไว้ให้ที่สาขา
 • คุณต้องลงลายมือชื่อให้ตรงกับลายมือชื่อที่ได้ลงนามไว้ในบัญชีเงินฝากที่ใช้กับบริการโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ หรือบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง

 

การรับเงิน

คุณสามารถรับเงินผ่านโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ หรือบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง

 • ระบุรหัสลับ MTCN เพื่อรับเงิน 
 • ระบุจำนวนเงินบาทที่คาดว่าจะได้รับ (จำนวนเงินบาท)
 • เลือกบัญชีที่ต้องการรับเงิน
 • เลือกวัตถุประสงค์การรับเงิน 
 • ยืนยันการทำรายการ
 • เมื่อทำรายการเสร็จสิ้น ให้คุณตรวจสอบจำนวนเงินได้ที่ ‘รายการบัญชีเงินฝาก’

 

หมายเหตุ: เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของคุณ กรณีที่คุณไม่ได้รับเงินเข้าบัญชีหลังจากที่ได้ดำเนินการทำรายการรับเงินผ่านบริการโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ หรือบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ตามขั้นตอนครบถ้วนแล้ว โปรดติดต่อธนาคารทันที หากธนาคารไม่ได้รับการติดต่อกลับจากคุณ จำนวนเงินที่คุณจะได้รับอาจไม่ตรงกับจำนวนเงินที่ผู้ส่งแจ้งไว้เนื่องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

 

เงื่อนไขการให้บริการ

 • คุณสามารถทำรายการรับเงินผ่านโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ หรือบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 6.00-21.00 น.
 • คุณสามารถแก้ไขข้อมูล/ยกเลิกบริการบัวหลวง เวสเทิร์น ยูเนี่ยน ได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา ยกเว้นสาขาในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล และโรบินสัน
 • เอกสารแสดงตนที่มีอายุอย่างน้อย 60 วัน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน (สำหรับลูกค้าชาวไทย) หรือบัตรประจำตัวผู้ซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (สำหรับลูกค้าต่างด้าว) หรือ Passport (สำหรับลูกค้าต่างชาติ)

การรับเงิน

 • กรอกแบบฟอร์มการรับเงินโอน แจ้งหมายเลขกำกับการโอนเงิน ชื่อผู้ส่งเงิน ประเทศที่ส่งเงิน และจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับ ที่จุดบริการ ยกเว้นสาขาในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล และโรบินสัน
 • ยื่นแบบฟอร์มและแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง
 • รับเงินได้ทันที เมื่อธนาคารตรวจสอบเอกสารและข้อมูลกับระบบถูกต้อง

สมัครใช้บริการได้ที่ธนาคารกรุงเทพ

 • ยื่นเอกสารการสมัครใช้บริการ ดังนี้
  • ใบคำขอใช้บริการบัวหลวง เวสเทิร์น ยูเนี่ยน กริ๊ง โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมลงนามในคำขอใช้บริการฯ รวมถึงข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ
  • เอกสารแสดงตนที่มีอายุอย่างน้อย 60 วัน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน (สำหรับลูกค้าชาวไทย) หรือ บัตรประจำตัวผู้ซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (สำหรับลูกค้าต่างด้าว) หรือ Passport (สำหรับลูกค้าต่างชาติ)
  • สมุดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ที่ต้องการนำเงินเข้าบัญชี หากยังไม่มีบัญชีกับธนาคารกรุงเทพ คุณสามารถเปิดบัญชีได้ทันที ณ สาขาที่สมัครใช้บริการ
 • ธนาคารจะลงทะเบียนข้อมูล พร้อมแจ้ง SMS ให้คุณเริ่มใช้บริการ ภายใน 7 วันทำการ (สำหรับผู้สมัครในเขตต่างจังหวัด อาจนานกว่า 7 วัน)

 

การรับเงิน

 • ติดต่อศูนย์บริการ Western Union CSC โทร (66) 0 2680 9588 ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.30-18.00 น.
 • แจ้งชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัญชีที่ต้องการรับเงิน ข้อมูลยืนยันตน และแจ้งรายละเอียดการรับเงินโอนเวสเทิร์น ยูเนี่ยน เช่น หมายเลขกำกับการโอนเงิน 10 หลัก ชื่อและนามสกุลผู้ส่งเงิน ประเทศที่ส่งเงิน และจำนวนเงินที่ คาดว่าจะได้รับ
 • ธนาคารจะนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่ลงทะเบียนไว้พร้อมแจ้ง SMS ภายใน 15 นาที

 

เงื่อนไขการให้บริการ

 • บัญชีที่สมัครใช้บริการต้องเป็นบัญชีบุคคลของตนเองประเภทสะสมทรัพย์ หรือกระแสรายวันในประเทศไทย (เฉพาะบัญชีประเภทมีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศไทย เท่านั้น) โดยสามารถลงทะเบียนเพิ่มบัญชีสำหรับรับเงินเข้าบัญชีได้สูงสุด 5 บัญชี
 • การสมัคร/แก้ไขข้อมูล/เพิ่มบัญชีเงินฝาก/ยกเลิกบริการบัวหลวง เวสเทิร์น ยูเนี่ยน กริ๊ง สามารถติดต่อใช้บริการได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ยกเว้นสาขาในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล และโรบินสัน กรณีรับเงินเข้าบัญชีประเภทกระแสรายวัน ต้องติดต่อสาขาเจ้าของบัญชีเท่านั้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

ค่าธรรมเนียม
คำถามที่พบบ่อย
 • จะต้องมีบัญชีธนาคารในการส่งเงินผ่านเวสเทิร์น ยูเนี่ยน หรือไม่
  คุณสามารถส่งเงินผ่านบริการเวสเทิร์น ยูเนี่ยนได้โดยไม่ต้องมีบัญชีกับธนาคาร

 

 • หากต้องการส่งเงิน จะต้องเตรียมอะไรบ้าง
  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย คุณจะต้องแสดงเอกสารแสดงตน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน เอกสารแสดงวัตถุประสงค์การโอนเงิน และกรอกแบบฟอร์ม ‘ส่งเงิน’ ที่เคาน์เตอร์บริการเวสเทิร์น ยูเนี่ยน ธนาคารกรุงเทพและหากส่งเงินเกิน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ คุณจะต้องแสดงเอกสารประกอบการส่งเงินนั้นๆ ด้วย

 

 • สามารถส่งเงินโอนเงินได้สูงสุดเป็นจำนวนเท่าใด
  คุณสามารถส่งเงินได้สูงสุด 10,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น ต่อรายการ ต่อวัน ในกรณีที่คุณต้องการโอนเงินมากกว่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ แนะนำให้สอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการที่สาขาที่คุณใช้บริการ

 

 • จะต้องทำอย่างไร ในการไปรับเงิน
  คุณต้องไปติดต่อที่สาขาธนาคารกรุงเทพ พร้อมแจ้งหมายเลขกำกับการโอน ชื่อผู้ส่ง ประเทศต้นทางที่ส่งเงินมาและจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับ พร้อมแสดงบัตรแสดงตน

 

 • จะต้องเสียค่าธรรมเนียมรับ-ส่งเงิน หรือไม่
  ไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ ในการรับเงิน ส่วนการส่งเงินนั้น ค่าธรรมเนียมการส่งจะขึ้นอยู่จำนวนเงินที่ส่งและประเทศที่จะส่งเงินไป

 

 • จะไปรับเงินด่วนเวสเทิร์น ยูเนี่ยนได้ที่ไหน
  คุณสามารถรับเงินได้ที่สาขาหรือบูธแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศของธนาคารกรุงเทพที่มีสัญลักษณ์ Western Union ทุกแห่งทั่วประเทศ

 

 • เลือกรับเงินในสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ ได้หรือไม่
  ไม่ได้ ตามข้อกำหนดของเวสเทิร์น ยูเนี่ยน คุณสามารถรับเงินในสกุลเงินบาทเท่านั้น

 

 • ธนาคารจะโอนเงินที่ได้รับจากเวสเทิร์น ยูเนี่ยนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพได้หรือไม่
  ตามข้อกำหนดของเวสเทิร์น ยูเนี่ยน ธนาคารไม่สามารถให้บริการดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเลือกนำเงินสดที่ได้รับจากเวสเทิร์น ยูเนี่ยน ไปฝากเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพได้ง่ายๆ ที่สาขาธนาคารหรือเครื่องรับฝากเงินอัตโนมัติ อย่างไรก็ตามธนาคารมีบริการบัวหลวง เวสเทิร์น ยูเนี่ยน กริ๊ง ที่รองรับการนำเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพของคุณ

 

 • สามารถรับเงินสูงสุดได้เท่าใด ต่อวัน
  ไม่จำกัด

 

 • การโอนเงินจากผู้ส่งไปถึงมือผู้รับใช้เวลานานเท่าใด
  ประมาณ 15 นาที ทั้งนี้ การให้บริการขึ้นอยู่กับเวลาทำการของแต่ละจุดบริการ ช่วงเวลาที่แตกต่างกัน และข้อกำหนดในแต่ละประเทศ

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ