โปรดระวังการถูกหลอกลวงให้โอนเงินไปยังบัญชีของมิจฉาชีพ


เนื่องจากกลุ่มมิจฉาชีพมักใช้กลโกงหลายรูปแบบ โดยส่วนใหญ่เป็นการแอบอ้าง ปลอมแปลง เข้าถึงข้อมูลโดย ผู้ไม่มีสิทธิ์ (Hack E-mail ของผู้ซื้อ/ผู้ขาย) และมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้รับเงิน หลอกลวงให้โอนเงินไปยังบัญชีของมิจฉาชีพแทนที่บัญชีจริงของคู่ค้า ธนาคารขอแนะนำวิธีการสังเกตอีเมลหลอกลวง

ดูรายละเอียด

บริการโอนเงินไปต่างประเทศ

ด้วยเครือข่ายสาขาทั่วประเทศ และหลากหลายช่องทางบริการ คุณสามารถโอนเงินไปต่างประเทศได้อย่างสะดวก ปลอดภัย

ข้อมูลเพิ่มเติม

คำแนะนำในการโอนเงินสกุล VND ไปประเทศเวียดนาม ผ่านระบบ SWIFT
ธนาคารให้บริการโอนเงินสกุลเวียดนามดอง (VND) ไปยังประเทศเวียดนามผ่านระบบ SWIFT แก่ลูกค้าบุคคลและนิติบุคคล โดยต้องเป็นธุรกรรมที่เป็นไปตามข้อบังคับและกฎหมายด้านการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของประเทศเวียดนาม ซึ่งการพิจารณารับทำธุรกรรมโอนเงินสกุล VND ขึ้นอยู่กับธนาคารตัวแทนในประเทศเวียดนาม ดังนั้น หากคุณต้องการโอนเงินสกุล VND ไปเข้าบัญชีของผู้รับเงินในประเทศเวียดนาม คุณควรทราบข้อมูลสำคัญก่อนทำธุรกรรม ดังนี้

ประเภทธุรกรรม

ข้อควรทราบ

โอนเงินมูลค่าเทียบเท่าหรือต่ำกว่า USD 20,000 ต่อรายการ และไม่ใช่วัตถุประสงค์เงินกู้ (Loan)และเงินลงทุน (Direct/Indirect Investment) 

คุณสามารถยื่นคำขอใช้บริการโอนเงินไปต่างประเทศในวันและเวลาทำการของธนาคาร และธนาคารจะพิจารณาดำเนินการโอนเงินไปต่างประเทศในวันเดียวกับที่คุณยื่นคำขอใช้บริการฯ

  • โอนเงินมูลค่าเทียบเท่าหรือมากกว่า USD 20,000 ต่อรายการ หรือ
  • โอนเงินทุกจำนวนเงิน สำหรับวัตถุประสงค์เงินกู้ (Loan) และเงินลงทุน  (Direct/Indirect Investment)

คุณจำเป็นต้องติดต่อใช้บริการกับธนาคารล่วงหน้า เพื่อให้ธนาคารส่งข้อมูลไปยังธนาคารตัวแทนในประเทศเวียดนามพิจารณาตรวจสอบและแจ้งผลอนุมัติการทำรายการกลับมาภายใน 3 วันทำการ* โดยดำเนินการ ดังนี้

  • ยื่นคำขอใช้บริการโอนเงินต่างประเทศ ไม่ต้องระบุวันที่ พร้อมเอกสารประกอบการโอนเงินตามวัตถุประสงค์
  • ลงนามรับทราบใน "หนังสือแสดงความยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการโอนเงินไปยังผู้รับเงินในประเทศเวียดนาม"
  • รอการติดต่อจากธนาคาร เพื่อรับแจ้งผลการพิจารณาของธนาคารตัวแทนในประเทศเวียดนาม
  • ติดต่อทำรายการโอนเงินที่ธนาคารภายใน 2 วันทำการนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากธนาคาร ซึ่งหากพ้นกำหนด คุณต้องยื่นเอกสารการโอนเงินเพื่อให้ธนาคารตัวแทนในประเทศเวียดนามพิจารณาใหม่

 

*ระยะเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับธนาคารตัวแทนในประเทศเวียดนาม


ค่าธรรมเนียมบริการ

ธนาคารให้บริการโอนเงินสกุล VND เฉพาะการชำระค่าธรรมเนียมโอนเงินประเภท Charge OUR อัตรา 1,150 บาท* ต่อรายการ ซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมของธนาคารกรุงเทพและธนาคารตัวแทนในประเทศเวียดนาม

 

*ธนาคารตัวแทนในประเทศเวียดนามจะคิดค่าธรรมเนียมการโอนเงินแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินโอนและธนาคารของผู้รับเงิน หากค่าธรรมเนียมที่เก็บไว้ไม่เพียงพอ ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากผู้โอนเงินตามที่ถูกเรียกเก็บจริง

ข้อมูลจำเป็นสำหรับการโอนเงินไปประเทศเมียนมา ผ่านระบบ SWIFT (ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 63 เป็นต้นไป)

คำแนะนำการโอนเงินไปประเทศเมียนมาผ่านระบบ SWIFT

ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 63 เป็นต้นไป ธนาคารกลางประเทศเมียนมา (Central Bank of Myanmar) กำหนดให้ธนาคารต้องระบุ ITRS Code (International Transactions Reporting System) หรือรหัสที่ใช้รายงานวัตถุประสงค์สำหรับรายการเงินโอนระหว่างประเทศของประเทศเมียนมา ดังนั้น หากคุณต้องการโอนเงินไปต่างประเทศผ่านระบบ SWIFT ให้แก่ผู้รับเงินในประเทศเมียนมา คุณควรสอบถามรหัส ITRS Code จากผู้รับเงินในประเทศเมียนมาก่อนทำรายการทุกครั้ง เนื่องจาก ITRS Code เป็นข้อมูลจำเป็นที่คุณจะต้องระบุใน "คำขอใช้บริการโอนเงินไปต่างประเทศ" เพื่อให้ธนาคารกรุงเทพระบุในคำสั่งโอนเงินที่ส่งไปยังธนาคารของผู้รับเงินในประเทศเมียนมา และใช้รายงานวัตถุประสงค์ของเงินโอนตามข้อกำหนดของธนาคารกลางประเทศเมียนมา ในกรณีที่คุณไม่ระบุรหัส ITRS Code หรือระบุไม่ถูกต้อง อาจทำให้ผู้รับเงินในประเทศเมียนมาได้รับเงินล่าช้า และคุณอาจเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม หากธนาคารในประเทศเมียนมาเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากการสอบถาม ITRS Code กลับมาที่ประเทศไทย

 

ตัวอย่างการระบุรหัสที่ใช้รายงานวัตถุประสงค์ (ITRS Code) ในคำขอใช้บริการโอนเงินไปต่างประเทศ

กรณีคุณประสงค์จะชำระค่าสินค้าที่สั่งซื้อจากผู้ขาย (Exporter) ในประเทศเมียนมา ระบุรหัส ITRS Code 1100

 

 

ITRS Code ย่อมาจาก International Transactions Reporting System Code คือ รหัสตัวเลข 4 ตัว ที่ใช้รายงานวัตถุประสงค์ของเงินโอน ตามข้อกำหนดของธนาคารกลางในประเทศเมียนมา (Central Bank of Myanmar) โดยแบ่งออกเป็น 9 หมวดหลัก ซึ่งในแต่ละหมวดจะมีรหัสตัวเลข 4 ตัว แสดงรหัสวัตถุประสงค์ย่อยๆ ของรายการรับเงินโอนจากต่างประเทศและโอนเงินไปต่างประเทศของประเทศเมียนมา ได้แก่


1. Goods exported and imported 
2. Transport and travel services
3. Other services
4. Income
5. Transfers 
7. Transactions in claims (assets) on non-residents 
8. Transactions in liabilities to non-residents
9. Transfer of funds between residents
10. Realized gains or losses

 

รายละเอียดรหัสที่ใช้รายงานวัตถุประสงค์ของเงินโอน ITRS Code

แบบฟอร์มคำขอใช้บริการโอนเงินต่างประเทศ
ค่าธรรมเนียม
ข้อมูลจำเป็นสำหรับการโอนเงินไปต่างประเทศผ่านระบบ SWIFT

ก่อนโอนเงินไปต่างประเทศ คุณควรเตรียมข้อมูลต่างๆ ให้พร้อม ดังนี้

  • ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี และที่อยู่ของผู้รับเงินในต่างประเทศ
  • ชื่อและที่อยู่ของธนาคารซึ่งผู้รับเงินมีบัญชีอยู่
  • SWIFT Code ของธนาคารซึ่งผู้รับเงินมีบัญชีอยู่
  • เอกสารประกอบ สำหรับคนไทย ใช้เอกสารแสดงวัตถุประสงค์ของการโอนเงิน สำหรับชาวต่างชาติ ใช้เอกสารแสดงที่มาของรายได้

 

หากคุณต้องการโอนเงินไปยังผู้รับเงินที่มีบัญชีกับธนาคารในภูมิภาคยุโรป หรือกลุ่มตะวันออกกลาง คุณจะต้องสอบถามเลขที่บัญชีของผู้รับเงินตามมาตรฐานการกำหนดเลขที่บัญชี (International Bank Account Number: IBAN) จากผู้รับเงินและแจ้งให้ธนาคารทราบเพื่อระบุลงในคำสั่งโอนเงินเพื่อให้ผู้รับเงินได้รับเงินรวดเร็ว หากไม่ระบุ IBAN ธนาคารผู้รับเงินจะไม่สามารถนำเงินเข้าบัญชีผู้รับเงินและจะส่งคำสั่งโอนเงินคืนธนาคารผู้โอน

บริการโอนเงินไปต่างประเทศ

โอนเงินไปต่างประเทศเพื่อการศึกษา

โอนเงินไปให้บุตรหลานที่เรียนต่อต่างประเทศ ได้อย่างสะดวก ด้วยค่าธรรมเนียมประหยัดกว่าใคร

คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับบริการโอนเงินไปต่างประเทศ

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ