กองทุนรวมตราสารหนี้

เป็นกองทุนที่ลงทุนเฉพาะในตราสารหนี้ เช่น พันธบัตรรัฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทย ตั๋วเงินคลัง บัตรเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้บริษัทเอกชน เป็นต้น โดยจะไม่ลงทุนในหุ้น

กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ระยะสั้น

ลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น และ/หรือ เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ทั้งใน และ/หรือ ต่างประเทศ

กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม ออพพอร์ทูนิตี้

กองทุนลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ ตราสารหนี้ภาคเอกชน เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ทั้งในและต่างประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)

กองทุนเปิดบัวหลวงธนทวี

ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีสภาพคล่องที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล และตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีความมั่นคง

กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้

ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ในตราสารหนี้ภาครัฐ ตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตราสารหนี้ภาคเอกชน และภาคสถาบันการเงิน ตราสารหนี้ที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก และ/หรือเงินฝาก

กองทุนเปิดบัวหลวงเพิ่มพูน

ลงทุนทั้งในและต่างประเทศในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ และ/หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ข้อมูลเพิ่มเติม


สาส์นชี้แจงผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมตราสารหนี้ จาก บลจ.บัวหลวง

คำเตือน

  • การลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวนเมื่อไถ่ถอน (ไม่คุ้มครองเงินต้น)
  • ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า ข้อมูลสำคัญ นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงาน ก่อนตัดสินใจลงทุน

หมายเหตุ

  • กองทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากมีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินทั้งจำนวน


เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

Maximum 3 products can be compared at the same time.

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ