จุดเด่นกองทุน

มั่นใจ

กับตราสารหนี้ที่คัดแล้วว่าดี

คล่องตัว

ซื้อขายได้ทุกวันทำการ

ตอบโจทย์

การลงทุนทุกสถานการณ์

รายละเอียดกองทุน

ชื่อกองทุน
กองทุนเปิดบัวหลวงเพิ่มพูน (B-ENHANCED)
ความเสี่ยง
ระดับ 4
ประเภทกองทุน
  • กองทุนรวมตราสารหนี้
  • กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน
  • กองทุนรวมที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ
นโยบายการลงทุน
กองทุนกระจายการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ในหลักทรัพย์ต่อไปนี้ โดยสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกิน 79% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

  • ตราสารหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
  • หน่วยลงทุนของกองทุนรวม เช่น กองทุนรวมตราสารหนี้ กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) เป็นต้น
  • หน่วยลงทุนของกองทุนรวม ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 60 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
  • เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) อย่างไรก็ดี กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และ/หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) รวมกันโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และอาจลงทุนใน Derivatives และ/หรือ Structured Note
การจ่ายเงินปันผล
ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล
การซื้อและการขายคืนหน่วยลงทุน

สาขาธนาคารกรุงเทพ
บริการหักบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉลี่ย

ทุกวันทำการ เวลา 8.30-15.30 น.

บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง
บัวหลวงเอทีเอ็ม บัวหลวงโฟน

ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง (รายการหลังเวลา 16.00 น. หรือรายการในวันหยุดถือเป็นรายการของวันทำการถัดไป)

บริษัทจัดการ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนฯ
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลสำคัญกองทุน

ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลต่างๆ ของกองทุนเปิดบัวหลวงเพิ่มพูน (B-ENHANCED)หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม ประกาศ กองทุนเปิดบัวหลวงเพิ่มพูน (B-ENHANCED) ปิดรับคาสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบเอทีเอ็มเป็นการชั่วคราว


คำเตือน
  • การลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวนเมื่อไถ่ถอน (ไม่คุ้มครองเงินต้น)
  • ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า ข้อมูลสำคัญ นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงาน ก่อนตัดสินใจลงทุน
  • กองทุนที่มีการลงทุนในต่างประเทศมิได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด ทั้งนี้อยู่ในดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในกองทุนดังกล่าว หรืออาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้


เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

Maximum 3 products can be compared at the same time.