จุดเด่นกองทุน

โอกาสการลงทุน

ในหุ้นตามดัชนี Nasdaq-100 ของประเทศสหรัฐฯ

กระจายการลงทุน

ไปยังต่างประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสในการแสวงหาผลตอบแทน

กลยุทธ์การลงทุน

มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (Passive Management)

รายละเอียดกองทุน

ชื่อกองทุน
กองทุนเปิดบีแคป หุ้นยูเอส เอ็นดี 100 (BCAP-USND100)

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
ความเสี่ยง
ระดับ 6
ประเภทกองทุน
 • กองทุนรวมตราสารทุน
 • กองทุนรวมฟีดเดอร์
 • กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
นโยบายการลงทุน
กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ คือกองทุน Invesco NASDAQ 100 ETF (กองทุนหลัก) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน โดยกองทุนหลักดังกล่าวเป็นกองทุนอีทีเอฟที่ลงทุนส่วนใหญ่ในหุ้นตามดัชนี Nasdaq-100 โดยกองทุนหลักอยู่ภายใต้กฎหมายรัฐนิวยอร์กที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยใช้นโยบายเชิงรับ เพื่อสร้างผลตอบแทนได้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนจากการลงทุนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ กองทุนหลักจัดตั้งและจัดการโดย Invesco Capital Management LLC

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง อาจมีต้นทุน และอาจทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ตราสารทุนที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารหรือที่ผู้ออกตราสารต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และ/หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารและที่ผู้ออกตราสาร (Unrated Securities)

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนเป็นกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรง หรือกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund ) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนจะไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (Risk Spectrum) เพิ่มขึ้น รวมทั้งประเภทและลักษณะพิเศษที่เปลี่ยนแปลงนั้นจะเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนั้น และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ www.bcap.co.th และหรือช่องทางอื่นตามความเหมาะสม ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว
การจ่ายเงินปันผล
ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
การซื้อและการขายคืนหน่วยลงทุน
 • สาขาธนาคารกรุงเทพ
  บริการหักบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิด
  แบบถัวเฉลี่ย
ทุกวันทำการซื้อขายกองทุน เวลา 8.30-15.30 น.
 • โมบายแบงก์กิ้งธนาคารกรุงเทพ
ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง (รายการหลังเวลา 16.00 น. หรือ
รายการในวันหยุดทำการซื้อขายถือเป็นรายการของวันทำการซื้อขายถัดไป)
บริษัทจัดการ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนฯ
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลสำคัญกองทุน

ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลต่างๆ ของกองทุนเปิดบีแคป หุ้นยูเอส เอ็นดี 100 (BCAP-USND100)

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน รายงานประจำปี ตารางแสดงวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ประกาศ เพิ่มทุนกองทุนเปิดบีแคป หุ้นยูเอส เอ็นดี 100 ประกาศ แก้ไขโครงการจัดการกองทุน ของกองทุนเปิดบีแคป หุ้นยูเอส เอ็นดี 100
คำเตือน
 • การลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวนเมื่อไถ่ถอน (ไม่คุ้มครองเงินต้น)
 • ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า ข้อมูลสำคัญ นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงาน ก่อนตัดสินใจลงทุน
 • กองทุนที่มีการลงทุนในต่างประเทศมิได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในกองทุนดังกล่าว หรืออาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

Maximum 3 products can be compared at the same time.

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ