กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ

ทางเลือกสำหรับผู้ลงทุนที่สนใจลงทุนในต่างประเทศ และเป็นการลดความเสี่ยงของการกระจุกตัวในการลงทุนแต่เพียงในประเทศเท่านั้น

กองทุนเปิดบัวหลวงเอเชียเทคโนโลยี

ลงทุนในหน่วยลงทุนของ Wellington Asia Technology Fund, USD S Accumulating Unhedged (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว

กองทุนเปิดบีแคป ยูเอสดี ชอร์ทเทอม ลิควิดิตี้

กระจายการลงทุนในตลาดเงินระยะสั้นทั่วโลกผ่านกองทุนหลักในสกุลเงิน USD

กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล อิควิตี้

กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ โดยกองทุนปลายทางอาจกระจายการลงทุนในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก หรือในบางช่วงอาจเน้นลงทุนเฉพาะประเทศ กลุ่มประเทศ และหรือภูมิภาค

กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม แอลโลเคชั่น

กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้ต่างประเทศที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ของประเทศต่างๆในภูมิภาคทั่วโลก

กองทุนเปิดบีแคป มาร์เก็ต นิวทรัล เฮ็ดจ์ ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

กองทุนอาจลงทุนในกองทุนต่างประเทศ ที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อนซึ่งมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างกลยุทธ์การลงทุนที่ซับซ้อน และ/หรือเพื่อเพิ่มฐานะการลงทุนในสินทรัพย์โดยรวม (Leverage)

กองทุนเปิดบัวหลวง ไดนามิก บอนด์

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุน ETF ต่างประเทศ ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป (กองทุนปลายทาง) โดยกองทุนปลายทางมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก

กองทุนเปิดบัวหลวง Premium Brands

เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ Pictet - Premium Brands, Class I EUR (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว

กองทุนเปิดบัวหลวงไฮยิลด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ลงทุนในหน่วยลงทุนของ AXA World Funds – US High Yield Bonds (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน Class I (USD) เพียงกองทุนเดียว

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นญี่ปุ่น

ลงทุนในหน่วยลงทุนของ Nomura Japan High Conviction Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน Class A เพียงกองทุนเดียว

กองทุนเปิดบัวหลวงภารตะ

ลงทุนในหน่วยลงทุนของ RAMS Investment Unit Trust – India Equities Portfolio Fund II (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน Class I (USD) เพียงกองทุนเดียว

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีน

ลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั้งในจีน หรือมีการดำเนินธุรกิจในจีน และจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นที่ยอมรับต่างๆ

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเวียดนาม

ลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศเวียดนาม และ/หรือบริษัทที่ดำเนินธุรกิจหรือได้รับประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม

กองทุนเปิดบัวหลวงยูเอสอัลฟ่า

ลงทุนในหน่วยลงทุนของ JPMorgan Funds - US Growth Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน JPM US Growth I (acc) - USD เพียงกองทุนเดียว

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชีย

ลงทุนในหน่วยลงทุนของ Invesco Funds - Invesco Asian Equity Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน Class C (AD) USD เพียงกองทุนเดียว

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล

ลงทุนในหน่วยลงทุนของ Wellington Global Quality Growth Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน Class S (Accum-USD) เพียงกองทุนเดียว

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเพื่อคนรุ่นใหม่

ลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศของบริษัทที่ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือได้รับประโยชน์จากแนวโน้มการบริโภคในอนาคต หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี และหรือนวัตกรรมใหม่ ที่มีการพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับแนวโน้มการบริโภค การดำเนินธุรกิจ และเศรษฐกิจในอนาคต

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลธีมเมติกออพพอร์ทูนิตี้

ลงทุนในหน่วยลงทุนของ Wellington Global Innovation Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน S-ACC (USD) เพียงกองทุนเดียว

กองทุนเปิดบัวหลวงยั่งยืน

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนภายใต้การจัดการของ Pictet Asset Management ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป (กองทุนปลายทาง)

กองทุนเปิดบัวหลวงฟินเทค

ลงทุนในหน่วยลงทุนของ BlackRock ชื่อ BGF FinTech Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน D2 USD เพียงกองทุนเดียว

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์

ลงทุนในหน่วยลงทุนของ FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน Class S Acc (USD) เพียงกองทุนเดียว

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์

ลงทุนในหน่วยลงทุนของ Wellington Global Health Care Equity Fund (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยี

ลงทุนในหน่วยลงทุนของ Fidelity Funds – Global Technology Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน Class Y-ACC-USD เพียงกองทุนเดียว

กองทุนเปิดบีแคป ดิสรัปทีฟ เทคโนโลยี

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ โดยกองทุนปลายทางมีการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารของบริษัทที่ได้ประโยชน์จากการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีใหม่ที่เป็นพื้นฐานเพื่อการต่อยอดนวัตกรรมที่จะพลิกโฉมธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ ในอนาคต

กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล มัลติ แอสเซท และกองทุนเปิดบีแคป โกลบอล มัลติ แอสเซท พลัส

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ภายใต้กรอบการให้คำแนะนำการจัด Asset Allocation ของ Bank Pictet & Cie (Asia) Ltd. ซึ่งเป็นที่ปรึกษาการลงทุนของกองทุน

กองทุนเปิดบีแคป หุ้นยูเอส เอ็นดี 100

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Invesco NASDAQ 100 ETF (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

กองทุนเปิดบีแคป ไชน่า เทคโนโลยี

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ โดยกองทุนปลายทางมีการกระจายการลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศของบริษัทที่ดำเนินการและ/หรือมีรายได้ส่วนใหญ่มาจากประเทศจีน โดยเน้นทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี

กองทุนเปิดบีแคป เน็กซ์ เจน เฮลธ์

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ โดยกองทุนปลายทางมีการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารของบริษัทที่ได้ประโยชน์จากการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพรูปแบบใหม่

กองทุนเปิดบีแคป คลีน อินโนเวชั่น

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ โดยกองทุนปลายทางมีการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารของบริษัทที่ได้ประโยชน์จากการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับนวัตกรรมเพื่อช่วยในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

คำเตือน

  • การลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวนเมื่อไถ่ถอน (ไม่คุ้มครองเงินต้น)
  • ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า ข้อมูลสำคัญ นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงาน ก่อนตัดสินใจลงทุน
  • กองทุนที่มีการลงทุนในต่างประเทศมิได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด ทั้งนี้อยู่ในดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในกองทุนดังกล่าว หรืออาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

Maximum 3 products can be compared at the same time.

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ