กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ

ทางเลือกสำหรับผู้ลงทุนที่สนใจลงทุนในต่างประเทศ และเป็นการลดความเสี่ยงของการกระจุกตัวในการลงทุนแต่เพียงในประเทศเท่านั้น

กองทุนเปิดบัวหลวงไฮยิลด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ลงทุนในหน่วยลงทุนของ AXA World Funds – US High Yield Bonds (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน Class I (USD) เพียงกองทุนเดียว

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นญี่ปุ่น

ลงทุนในหน่วยลงทุนของ Nomura Japan Strategic Value Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน Class A เพียงกองทุนเดียว

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชีย

ลงทุนในหน่วยลงทุนของ Invesco Funds - Invesco Asian Equity Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน Class C (AD) USD เพียงกองทุนเดียว

กองทุนเปิดบัวหลวงภารตะ

ลงทุนในหน่วยลงทุนของ RAMS Equities Portfolio Fund - India Equities Portfolio Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน Class I (USD) เพียงกองทุนเดียว

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีน

ลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั้งในจีน หรือมีการดำเนินธุรกิจในจีน และจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นที่ยอมรับต่างๆ

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเพื่อคนรุ่นใหม่

ลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศของบริษัทที่ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือได้รับประโยชน์จากแนวโน้มการบริโภคในอนาคต หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี และหรือนวัตกรรมใหม่ ที่มีการพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับแนวโน้มการบริโภค การดำเนินธุรกิจ และเศรษฐกิจในอนาคต

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล

ลงทุนในหน่วยลงทุนของ Wellington Global Opportunities Equity Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน Class S (Accum-USD) เพียงกองทุนเดียว

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์

ลงทุนในหน่วยลงทุนของ Wellington Global Health Care Equity Fund (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยี

ลงทุนในหน่วยลงทุนของ Fidelity Funds – Global Technology Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน Class Y-ACC-USD เพียงกองทุนเดียว

คำเตือน

  • การลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวนเมื่อไถ่ถอน (ไม่คุ้มครองเงินต้น)
  • ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า ข้อมูลสำคัญ นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงาน ก่อนตัดสินใจลงทุน
  • กองทุนที่มีการลงทุนในต่างประเทศมิได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด ทั้งนี้อยู่ในดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในกองทุนดังกล่าว หรืออาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

Maximum 3 products can be compared at the same time.