จุดเด่นกองทุน

โอกาสลงทุนในบริษัทญี่ปุ่น

ที่แสวงหารายได้จากทุกมุมโลก

มั่นใจได้กับกองทุนหลัก

Nomura Japan High Conviction Fund

กลยุทธ์การลงทุน

แบบ Stock Picking ภายใต้แนวคิด Bottom Up Approach

รายละเอียดกองทุน

ชื่อกองทุน
กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นญี่ปุ่น (B-NIPPON)
ความเสี่ยง
ระดับ 6
ประเภทกองทุน
 • กองทุนรวมตราสารทุน
 • กองทุนรวมฟีดเดอร์
 • กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
นโยบายการลงทุน
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม Lazard Japanese Strategic Equity Fund (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กองทุนหลัก
Lazard Japanese Strategic Equity Fund (กองทุนหลัก) เป็นกองทุนที่มุ่งบริหารเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์โดยใช้หลักการกระจายการลงทุน การบริหารกองทุนเชิงรุกในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับตราสารทุน ซึ่งรวมถึงหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) และใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศญี่ปุ่น และอาจลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในประเทศญี่ปุ่น (J-REITs) โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับตราสารทุนที่มีการวิเคราะห์ว่ามีศักยภาพในการเติบโตสูง ไม่จำกัดขนาดของธุรกิจ กลุ่มอุตสาหกรรม หรือกลุ่มธุรกิจ
การจ่ายเงินปันผล
ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
การซื้อและการขายคืนหน่วยลงทุน
 • สาขาธนาคารกรุงเทพ
  บริการหักบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิด
  แบบถัวเฉลี่ย
ทุกวันทำการซื้อขายกองทุน เวลา 8.30-15.30 น.
 • โมบายแบงก์กิ้งธนาคารกรุงเทพ
  บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง / บัวหลวงเอทีเอ็ม / บัวหลวงโฟน
ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง (รายการหลังเวลา 16.00 น. หรือ
รายการในวันหยุดทำการซื้อขายถือเป็นรายการของวันทำการซื้อขายถัดไป)
บริษัทจัดการ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนฯ
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

คำเตือน

 • การลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวนเมื่อไถ่ถอน (ไม่คุ้มครองเงินต้น)
 • ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า ข้อมูลสำคัญ นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงาน ก่อนตัดสินใจลงทุน
 • กองทุนที่มีการลงทุนในต่างประเทศมิได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด ทั้งนี้อยู่ในดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในกองทุนดังกล่าว หรืออาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

Maximum 3 products can be compared at the same time.

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ