จุดเด่นกองทุน

โอกาสลงทุนในบริษัทญี่ปุ่น

ที่แสวงหารายได้จากทุกมุมโลก

มั่นใจได้กับกองทุนหลัก

Nomura Asset Management ซึ่งมีประสบการณ์ในธุรกิจยาวนาน

กลยุทธ์การลงทุน

แบบ Stock Picking ภายใต้แนวคิด Bottom Up Approach

รายละเอียดกองทุน

ชื่อกองทุน
กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นญี่ปุ่น (B-NIPPON)
ความเสี่ยง
ระดับ 6
ประเภทกองทุน
 • กองทุนรวมตราสารทุน
 • กองทุนรวมฟีดเดอร์
 • กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
นโยบายการลงทุน
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม Nomura Japan Strategic Value Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน Class A เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กองทุนหลัก
Nomura Japan Strategic Value Fund (กองทุนหลัก) เป็นกองทุนรวมต่างประเทศที่จดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ บริหารจัดการโดย Nomura Asset Management U.K. Ltd. ซึ่งเป็นกองทุนที่จัดตั้งตามระเบียบของ UCITS โดยมี
นโยบายเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศญี่ปุ่น อนึ่ง กองทุนอาจลงทุนในหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นอกประเทศญี่ปุ่น แต่ดำเนินธุรกิจอยู่ในประเทศญี่ปุ่น ได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด
การจ่ายเงินปันผล
ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
การซื้อและการขายคืนหน่วยลงทุน
 • สาขาธนาคารกรุงเทพ
  บริการหักบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิด
  แบบถัวเฉลี่ย
ทุกวันทำการซื้อขายกองทุน เวลา 8.30-15.30 น.
 • โมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ
  บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง / บัวหลวงเอทีเอ็ม / บัวหลวงโฟน
ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง (รายการหลังเวลา 16.00 น. หรือ
รายการในวันหยุดถือเป็นรายการของวันทำการซื้อขายถัดไป)
บริษัทจัดการ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนฯ
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

คำเตือน

 • การลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวนเมื่อไถ่ถอน (ไม่คุ้มครองเงินต้น)
 • ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า ข้อมูลสำคัญ นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงาน ก่อนตัดสินใจลงทุน
 • กองทุนที่มีการลงทุนในต่างประเทศมิได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด ทั้งนี้อยู่ในดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในกองทุนดังกล่าว หรืออาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้



เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

Maximum 3 products can be compared at the same time.