จุดเด่นกองทุน

โอกาสการลงทุน

เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนจากหลากหลายทรัพย์สินทั่วโลก

กลยุทธ์การลงทุน

บริหารโดยใช้กลยุทธ์การลงทุนจากหลากหลายบลจ. ชั้นนำทั่วโลก

กระจายการลงทุน

เน้นการปรับพอร์ตการลงทุน เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะการลงทุน ณ ขณะนั้น

รายละเอียดกองทุน

ชื่อกองทุน
กองทุนเปิดบีแคป บีแคป โกลบอล แทคทิเคิล (BCAP-GTAC)
ความเสี่ยง
ระดับ 5
ประเภทกองทุน
 • กองทุนรวมผสม
 • กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ
 • กลุ่มกองทุน : Moderate Allocation
นโยบายการลงทุน
 • กองทุนมีนโยบายกระจายการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เงินฝาก และ/หรือ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนหลักทรัพย์อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ
 • กลยุทธ์หลักของกองทุนคือการกระจายการลงทุนและปรับสัดส่วน ตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ด้วยการปรับเพิ่มสัดส่วนในสินทรัพย์ที่มีโอกาสจะสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่า และปรับลดสัดส่วนในสินทรัพย์ที่คาดว่าจะสร้างผลตอบแทนที่ต่ำกว่า ทั้งนี้กองทุนจะพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนได้ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมซึ่งสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
 • สำหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือ อาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างซึ่งไม่ขัดต่อกฎหมาย หรือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้
การจ่ายเงินปันผล
ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
การซื้อและการขายคืนหน่วยลงทุน
 • สาขาธนาคารกรุงเทพ
ทุกวันทำการซื้อขายกองทุน เวลา 8.30-15.30 น.
 • โมบายแบงก์กิ้งธนาคารกรุงเทพ
ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง (รายการหลังเวลา 16.00 น. หรือ
รายการในวันหยุดทำการซื้อขายถือเป็นรายการของวันทำการซื้อขายถัดไป)
บริษัทจัดการ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนฯ
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลสำคัญกองทุน

ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลต่างๆ ของกองทุนเปิดบีแคป โกลบอล แทคทิเคิล (BCAP-GTAC)

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม ตารางแสดงวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน

คำเตือน
 • การลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวนเมื่อไถ่ถอน (ไม่คุ้มครองเงินต้น)
 • ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า ข้อมูลสำคัญ นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงาน ก่อนตัดสินใจลงทุน
 • กองทุนที่มีการลงทุนในต่างประเทศมิได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด ทั้งนี้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในกองทุนดังกล่าว หรืออาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

Maximum 3 products can be compared at the same time.

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ