กองทุนรวมผสม

เป็นกองทุนที่ลงทุนทั้งในตราสารหนี้ และตราสารทุน เพื่อกระจายความเสี่ยงของเงินที่ลงทุนทั้งนี้ สัดส่วนการลงทุนในตราสารแต่ละประเภท ขึ้นอยู่กับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น

กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล แทคทิเคิล

กองทุนกระจายการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เงินฝาก และ/หรือ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์(REITs) และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานตลอดจนหลักทรัพย์อื่น

กองทุนเปิดบีเฟล็กซ์

กระจายการลงทุนในตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝาก

กองทุนเปิดบีแอ็คทีฟ

กระจายการลงทุนในตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝาก

กองทุนผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ

ลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศ และ/หรือเงินฝาก ตราสารทุนในประเทศ หน่วยลงทุนของกองทุนรวม ทั้งในและต่างประเทศ

กองทุนผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ เอ็กซ์ตร้า

ลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทุน และทรัพย์สินอื่น รวมทั้งลงทุนในต่างประเทศบางส่วน โดยคาดหวังผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ สูงกว่าอัตราเงินเฟ้อ

กองทุนเปิดบัวหลวงอินคัม

กระจายการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทุน หน่วยลงทุนของกองทุนรวม เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

กลุ่มกองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน CIS กองทุน Infra กองทุน Property/REITs และ/หรือกองทุน ETF ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป ทั้งในและต่างประเทศ มีให้เลือก 3 กองทุนตามสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน

กลุ่มกองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์

มีนโยบายการลงทุนแบบผสม โดยจะลงทุนในทรัพย์สินทั้งในประเทศและต่างประเทศ

คำเตือน

  • การลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวนเมื่อไถ่ถอน (ไม่คุ้มครองเงินต้น)
  • ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า ข้อมูลสำคัญ นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงาน ก่อนตัดสินใจลงทุน
  • กองทุนที่มีการลงทุนในต่างประเทศมิได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด ทั้งนี้อยู่ในดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในกองทุนดังกล่าว หรืออาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้


เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

Maximum 3 products can be compared at the same time.

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ