จุดเด่นกองทุน

กระจายความเสี่ยง

ลงทุนในสินทรัพย์คุณภาพดีหลากหลายประเภท

เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทน

จากการลงทุนในต่างประเทศ (ไม่เกิน 79% ของ NAV)

รับเงินคืนทุกไตรมาส

จากการขายคืนหน่วยลงทุน แบบอัตโนมัติ

รายละเอียดกองทุน

ชื่อกองทุน
กองทุนเปิดบัวหลวงอินคัม (B-INCOME)
ความเสี่ยง
ระดับ 5
ประเภทกองทุน
 • กองทุนรวมผสม
 • กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ.เดียวกัน
 • กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยง ทั้งในและต่างประเทศ
นโยบายการลงทุน

กระจายการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ในหลักทรัพย์ต่อไปนี้ ในสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

 • ตราสารหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
 • ตราสารทุน
 • หน่วยลงทุนของกองทุนรวม เช่น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์  กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมอีทีเอฟ เป็นต้น
 • หน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนร้อยละ 60 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
 • เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

 

ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนใน Derivatives และ/หรือ Structured Note

 
การจ่ายเงินปันผล
ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล
การซื้อและการขายคืนหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน

 • สาขาธนาคารกรุงเทพ
  บริการหักบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิด
  แบบถัวเฉลี่ย
ทุกวันทำการซื้อขายกองทุน เวลา 8.30-15.30 น.
 • โมบายแบงก์กิ้งธนาคารกรุงเทพ
  บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง / บัวหลวงเอทีเอ็ม / บัวหลวงโฟน
ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง (รายการหลังเวลา 16.00 น. หรือ
รายการในวันหยุดทำการซื้อขายถือเป็นรายการของวันทำการซื้อขายถัดไป)

 

การขายคืนหน่วยลงทุน

1. การขายคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

 • สาขาธนาคารกรุงเทพ
ทุกวันทำการซื้อขายกองทุน เวลา 8.30-15.30 น.
 • โมบายแบงก์กิ้งธนาคารกรุงเทพ
  บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง / บัวหลวงเอทีเอ็ม / บัวหลวงโฟน
ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง (รายการหลังเวลา 16.00 น. หรือ
รายการในวันหยุดทำการซื้อขายถือเป็นรายการของวันทำการซื้อขายถัดไป)

 

2. การขายคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

 • วันทำการขายคืน
ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง โดยจะประกาศบนเว็บไซต์ www.bblam.co.th
บริษัทจัดการ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนฯ
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

คำเตือน

 • การลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวนเมื่อไถ่ถอน (ไม่คุ้มครองเงินต้น)
 • ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า ข้อมูลสำคัญ นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
 • กองทุนที่มีการลงทุนในต่างประเทศมิได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด ทั้งนี้ อยู่ในดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในกองทุนดังกล่าว หรืออาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

Maximum 3 products can be compared at the same time.

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ