จุดเด่นกองทุน

จัดพอร์ตการลงทุนให้

ลงทุนในตราสารหนี้เพื่อเพิ่มโอกาสรักษาเงินต้นและแบ่งลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงเพื่อเพิ่มผลตอบแทน

ลดภาระในการบริหารเงินก้อน

ในวัยเกษียณของผู้ลงทุน

แจ้งคำสั่งขายล่วงหน้าได้

เพื่อบริหารการใช้เงินประจำวัน

รายละเอียดกองทุน

ชื่อกองทุน
กองทุนผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ (B-SENIOR)
ความเสี่ยง
ระดับ 5
ประเภทกองทุน
 • กองทุนรวมผสม
 • กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยง ทั้งในและต่างประเทศ
นโยบายการลงทุน

ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ดังนี้   

 

ส่วนการลงทุนในประเทศ

 • ตราสารหนี้ในประเทศ และ/หรือเงินฝาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
 • ตราสารทุนในประเทศ ไม่เกินร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
 • หน่วยลงทุนของกองทุนรวมในประเทศ เช่น กองทุนรวมทองคำ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ เป็นต้น         

 

ส่วนการลงทุนในต่างประเทศ

 • หน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศ เช่น กองทุนรวมทองคำ ตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ เป็นต้น ทั้งนี้ สัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  
การจ่ายเงินปันผล
ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล
การซื้อและการขายคืนหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน

 • สาขาธนาคารกรุงเทพ
  บริการหักบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิด
  แบบถัวเฉลี่ย
ทุกวันทำการซื้อขายกองทุน เวลา 8.30-15.30 น.
 • โมบายแบงก์กิ้งธนาคารกรุงเทพ
  บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง / บัวหลวงเอทีเอ็ม / บัวหลวงโฟน
ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง (รายการหลังเวลา 16.00 น. หรือ
รายการในวันหยุดทำการซื้อขายถือเป็นรายการของวันทำการซื้อขายถัดไป)


การขายคืนหน่วยลงทุน

1. การขายคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

 • สาขาธนาคารกรุงเทพ
ทุกวันทำการซื้อขายกองทุน เวลา 8.30-15.30 น.
 • โมบายแบงก์กิ้งธนาคารกรุงเทพ
  บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง / บัวหลวงเอทีเอ็ม / บัวหลวงโฟน
ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง (รายการหลังเวลา 16.00 น. หรือ
รายการในวันหยุดทำการซื้อขายถือเป็นรายการของวันทำการซื้อขายถัดไป)


2. การขายคืนหน่วยลงทุนแบบรายเดือนโดยแจ้งล่วงหน้า
โดยวันทำการขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลในวันทำการสุดท้ายของเดือนนั้น

 • สาขาธนาคารกรุงเทพ
ส่งคำสั่งล่วงหน้าได้ทุกวันทำการ เวลา 8.30-15.30 น.
 • บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง
ส่งคำสั่งล่วงหน้าได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
(ยกเว้น วันทำการสุดท้ายของเดือน ส่งคำสั่งล่วงหน้าภายในเวลา 16.00 น.)
บริษัทจัดการ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนฯ
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

คำเตือน

 • การลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวนเมื่อไถ่ถอน (ไม่คุ้มครองเงินต้น)
 • ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า ข้อมูลสำคัญ นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงาน ก่อนตัดสินใจลงทุน
 • กองทุนที่มีการลงทุนในต่างประเทศมิได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด ทั้งนี้อยู่ในดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในกองทุนดังกล่าว หรืออาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้


เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

Maximum 3 products can be compared at the same time.

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ